Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Lav lønn og tungt arbeid

  Unge, lavt utdannete og innvandrere er overrepresentert i gruppen med lav lønn. Generelt har lavtlønte også fysisk tyngre arbeid enn andre arbeidstakere.

  Artikkel
 • Sysselsetting i Norge fra 2000 til 2017 – kan endringer i befolkningssammensetning forklare alt?

  Rapporter 2019/6

  Sysselsetting i Norge har falt fra 70,7 prosent i 2000 til 67,7 prosent i 2017. I denne analysen foretar vi en dekomponeringsanalyse av sysselsettingsutviklingen – og finner at endringer i befolkningssammensetning samlet sett i liten grad har bidr...

  Publikasjon
 • Arbeidsløysa på 3,9 prosent

  Det var 108 000 arbeidslause i januar, justert for sesongvariasjonar. Det svarte til 3,9 prosent av arbeidsstyrken.

  Artikkel
 • Færre arbeider overtid

  Bruken av overtid har falt de siste ti årene. Færre jobber overtid, og blant dem som gjør det har timetallet gått ned.

  Artikkel
 • Uendret sykefravær

  Det egen- og legemeldte sykefraværet i 4. kvartal 2018 var på 5,8 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er tilnærmet uendret fra forrige kvartal og omtrent på samme nivå som de siste seks årene.

  Artikkel
 • Bedre sykefraværstall uten feriekorrigering

  SSB fjerner nå feriekorrigeringen i beregningen av sykefraværsprosenten. Dette gir bedre kvalitet og vil forhindre at eventuelle endringer i folks ferievaner påvirker tallene. 

  Artikkel
 • 15 900 kroner mer i årslønn

  Årslønna vokste fra 535 900 kroner i 2017 til 551 800 kroner i 2018. Det tilsvarer en økning på 3 prosent.

  Artikkel
 • På stedet hvil: Kvinner dominerer offentlig sektor, menn privat sektor

  Kjønnsbalansen i offentlig og privat sektor har nærmest stått stille det siste tiåret. I 2008 jobbet 29 prosent av mennene i offentlig sektor, mens samme andel ti år senere var 30 prosent.

  Artikkel
 • Fortsatt vekst i sysselsettingen blant innvandrere

  Nærmere 423 000 innvandrere var sysselsatt i 4. kvartal 2018. Disse utgjorde 66,6 prosent av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20-66 år. I befolkningen ellers i samme alder var andelen sysselsatte på 78,5 prosent.

  Artikkel
 • Større vekst i antall menn med helse- og sosialutdanning enn kvinner

  Fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 ble det 2,9 prosent flere sysselsatte menn med helse- og sosialfaglig utdanning. For kvinner var økningen 1,9 prosent. Det er spesielt stor vekst blant mannlige barne- og ungdomsarbeidere og helsefagarbeidere.

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,7 prosent

  I desember utgjorde dei arbeidslause 3,7 prosent av arbeidsstyrken, justert for sesongvariasjonar. Dette er ein nedgang på 0,2 prosentpoeng frå september.

  Artikkel
 • Hvordan går det med unge som faller utenfor?

  Nesten halvparten av unge som falt utenfor i 2012, kom seg tilbake til arbeid eller utdanning allerede året etter. Blant dem som ble værende utenfor over lengre tid, var det klar overvekt av unge med helseutfordringer og uten videregående utdanning.

  Artikkel
 • Sysselsettingsvekst i alle fylker

  Antall sysselsatte økte i samtlige av landets fylker fra 4. kvartal 2017 til samme kvartal 2018. For landet totalt var det over 56 000 flere sysselsatte enn året før, som tilsvarer en vekst på 2,1 prosent.

  Artikkel
 • Norges sykefravær passerte Sveriges og Nederlands etter lovendringer

  Ifølge Arbeidskraftundersøkelsen har Norge hatt høyere sykefravær enn Sverige og Nederland de siste 13 årene, men før årtusenskiftet var situasjonen omvendt. Mye tyder på at svenske og nederlandske velferdsreformer har bidratt til forskjellene.

  Artikkel
 • Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid i de registerbaserte sysselsettingsstatistikkene. Metoden gir særlig forbedring i arbeidstidsopplysninger, som gjør det enklere å avgjøre hvem som ar...

  Artikkel