Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Fortsatt høy arbeidsledighet

  Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser at det var 31 000 flere arbeidsledige i juni enn i februar. Ledigheten var på 4,9 prosent i juni, mot 3,8 prosent i februar.

  Artikkel
 • Økt tilbud av arbeidskraft på arbeidsmarkedet

  I andre kvartal 2020 var 66,9 prosent av befolkningen mellom 15 og 74 år sysselsatt. Det er ned 0,9 prosentpoeng sammenlignet med samme kvartal året før. I samme periode økte arbeidsledigheten til 4,6 prosent, opp 1,2 prosentpoeng fra året før.

  Artikkel
 • I år er sommerjobben mer usikker

  I fjor hadde 4 av 10 blant dem mellom 15 og 19 år en jobb i sommermånedene. I år risikerer mange ungdommer å bli uten sommerjobb på grunn av koronaepidemien.

  Artikkel
 • Jobbfall på over 4 prosent

  I mai 2020 var det 120 000 færre jobber enn i samme måned året før, som tilsvarer en nedgang på hele 4,2 prosent. Flesteparten av jobbene som forsvinner, er i næringer med lavt lønnsnivå.

  Artikkel
 • Bønder og leger blant de mest tilfredse med jobben

  9 av 10 sysselsatte er tilfreds med jobben sin, omtrent like mange som ved SSBs første måling i 1989. Bønder, fiskere og leger er blant dem som er mest fornøyd med jobben. Samtidig opplever mange sysselsatte fysiske og psykiske arbeidsmiljøproblemer.

  Artikkel
 • Innvandrermødre jobber mer når mannen også er i arbeid

  I 2018 var 71 prosent av innvandrermødre i arbeid, utdanning eller på tiltak, opp 5 prosentpoeng siden 2015. De som har flyktningbakgrunn, små barn eller kort botid i Norge, er sjeldnere i jobb. I familier der partneren er i arbeid, er innvandrerm...

  Artikkel
 • Økning i ledigheten

  Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser en oppgang på 40 000 arbeidsledige fra februar til mai. Antall sysselsatte ble redusert med 55 000, mens nedgangen i sysselsatte til stede på jobb i referanseuka var på 129 000 personer.

  Artikkel
 • Økt sykefravær grunnet korona

  Sykefraværet i 1. kvartal 2020 var på 6,4 prosent, viser sesongjusterte tall. Dette er en økning på 8,1 prosent fra forrige kvartal og er det høyeste nivået siden svineinfluensaen i 2009. Ser vi bort i fra omfanget av influensa- og koronadiagnoser...

  Artikkel
 • Nedgang i samlet kontantlønn

  Totale utbetalinger av kontantlønn var 3,1 prosent lavere i april, sammenlignet med samme måned i fjor.

  Artikkel
 • Bråbrems i utbetalt lønn

  Etter en lang periode med oppgang viser foreløpige tall for april 2020 at gjennomsnittlig utbetalt kontantlønn økte med bare 0,1 prosent fra samme måned året før. Tilsvarende var veksten fra mars 2019 til mars 2020 2,6 prosent.

  Artikkel
 • Vekst i arbeidsgiveravgiften

  Samlet grunnlag for arbeidsgiveravgift utgjorde 1 434 milliarder kroner i 2019, som er 6,0 prosent mer enn året før. Privat sektor hadde størst vekst med 6,3 prosent.

  Artikkel
 • Nedgang i sysselsettingen

  Tall fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) viser en nedgang på 54 000 sysselsatte fra februar til april. Nedgangen i sysselsatte til stede på jobb i undersøkelsesuka var på 7,1 prosent. Antall arbeidsledige var om lag uendret i samme periode.

  Artikkel
 • Nedgang i ledige stillingar

  Talet på ledige stillingar gjekk ned med 1 200 frå 4. kvartal 2019 til 1. kvartal 2020. Tala fangar ikkje opp endringane på arbeidsmarknaden som følgje av dei nasjonale tiltaka for å redusera spreiinga av koronaviruset.

  Artikkel
 • Hvor mye pendling er det mellom kommuner?

  Mange personer bor i en kommune og jobber i en annen. Statistisk sentralbyrå presenterer her en grafisk fremstilling av pendlingsstrømmer mellom kommuner. 

  Artikkel
 • Lønnsutvikling og lønnsforskjeller blant «unge voksne» utdannet i 2007

  Rapporter 2020/19

  Et viktig utviklingstrekk i arbeidsmarkedet de to siste tiårene er den stigende lønnsulikheten, med særlig lav lønnsvekst i laveste desil, se Greier og Grini (2018). Lønnsforskjellene ser ut til å oppstå i «fertil» alder.

  Publikasjon