Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Månedlig statistikk om lønnssummer

  Statistisk sentralbyrå etablerer ny månedlig statistikk. Den vil vise utviklingen i sum beløp for grunnlag for arbeidsgiveravgift og kontantlønn.

  Artikkel
 • Den økte arbeidsledigheten rammer bredt, men skjevt

  Omlag 270 000 personer ble kastet ut i ledighet av koronautbruddet, de aller fleste i form av permittering. De med lav inntekt og utdanning og begrensede økonomiske ressurser er klart overrepresentert, viser en ny analyse av dagpengesøknader.

  Artikkel
 • Sykefravær blant innvandrere

  Sykefraværet er høyest blant renholdere og hjelpearbeidere fra øst-europeiske land utenfor EU, viser de nye tallene over legemeldt sykefravær blant innvandrere.

  Artikkel
 • To millionar utførte vekeverk

  I januar blei det utført 2 042 000 vekeverk fordelt på 2 737 000 sysselsette. Vekeverk omfattar alle timeverk utført i inntektsgivande arbeid, inklusive overtid eller ekstraarbeid, og eksklusive fråvær på grunn av ferie, sjukdom, permisjon, arbeid...

  Artikkel
 • Hvor mange jobber er det i Norge?

  Det var i overkant av 2,9 millioner jobber i Norge i 4. kvartal 2019. Den største næringen er helse- og sosialtjenester, der én av fem jobber.

  Artikkel
 • Hvor mange frilansere er det?

  Om lag 322 000 personer er frilansere. Av disse hadde i underkant en av fire frilansoppdrag som eneste inntektskilde. Etter utbruddet av korona har mange frilansere mistet oppdragene sine, og dermed også inntektsgrunnlaget.

  Artikkel
 • Så mye helsepersonell har vi i «reserve»

  De fleste som har helsefaglige utdanninger arbeider som helsepersonell, men det er også en god del med slik utdanning som ikke praktiserer den.

  Artikkel
 • Forskjellen på arbeidsledige og permitterte i statistikken

  I Norge er det vanligvis svært få permitteringer og relativt stabile arbeidsledighetstall. Etter utbruddet av korona har mange norske bedrifter måttet permittere sine ansatte. Hos Statistisk sentralbyrå finner du tall på både arbeidsledige og perm...

  Artikkel
 • Kortvarige arbeidsforhold

  Rapporter 2020/12

  I rapporten ser vi på hvor mange som skifter jobb etter bare å ha vært i jobben ett år eller mindre.

  Publikasjon
 • Svak økning i sykefraværet

  Sykefraværet i 4. kvartal 2019 var på 6 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Dette er en svak økning fra forrige kvartal.

  Artikkel
 • Saktere nedgang i lønnsforskjellene mellom kvinner og menn

  Lønnsforskjellene mellom kvinner og menn minker, men fremdeles jobber kvinner langt mer deltid enn menn. De velger også oftere yrker med lavere lønn.

  Artikkel
 • Utdanning betyr mye for om flyktninger kommer i jobb

  Drøyt halvparten av flyktningene i yrkesaktiv alder var sysselsatt ved utgangen av 2018. Med fullført videregående stiller imidlertid flyktninger omtrent like sterkt på arbeidsmarkedet som resten av befolkningen – særlig hvis utdanningen er tatt i...

  Artikkel
 • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2018

  Rapporter 2020/8

  Vi beskriver i denne rapporten situasjonen på arbeidsmarkedet for flyktninger som var bosatt i Norge i 4. kvartal 2018. Tall for flyktninger sammenliknes med tall for hele befolkningen i alderen 15-66 år. Familieinnvandrede til flyktninger er inkl...

  Publikasjon
 • Noe økning i sysselsettingen blant innvandrere

  Omtrent 439 000 innvandrere var sysselsatt i 4. kvartal 2019. Disse utgjorde 67,1 prosent av alle bosatte innvandrere i aldersgruppen 20-66 år. I befolkningen ellers i samme alder var andelen sysselsatte på 78,5 prosent.

  Artikkel
 • Økningen i sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning fortsetter

  Artikkel