Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • 11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt

  Det er særlig blant unge aleneboende og enslige forsørgere at relativt mange havner i lavinntektsgruppen, selv om de er i arbeid.

  Artikkel
 • Mobilitet blant personer med fag-/svennebrev

  Rapporter 2019/31

  Å styrke opplæringen av fagutdannede, definert her som en person som har yrkeskompetanse dokumentert med fagbrev eller svennebrev, har vært en uttalt målsetting for den sittende regjeringen.

  Publikasjon
 • 37 døde i arbeidsulykker i fjor

  Det ble registrert 37 dødsulykker i arbeidslivet i 2018. Dette er det laveste antallet siden 2000.

  Artikkel
 • Fleire arbeidslause

  I juli var arbeidsløysa 3,8 prosent, justert for sesongvariasjonar. Det svarer til ein auke på 0,6 prosentpoeng frå april. Samtidig har det vore ein auke i arbeidsstyrken.

  Artikkel
 • Regionale framskrivinger av etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, 2017-2035

  Rapporter 2019/26

  Innen 2035 kan antall årsverk innen helse- og omsorgstjenestene ha økt fra 310 000 til 410 000. Men den økte etterspørselen fordeler seg ikke likt utover landet.

  Publikasjon
 • Stabilt sykefravær

  Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var på 5,9 prosent i 2. kvartal 2019. Dette er omtrent uendret de siste syv årene. Nivået på sykefraværet er ikke kommet nærmere IA-avtalens mål om 10 prosent reduksjon for perioden 2019-2022. 

  Artikkel
 • Stabilt arbeidsmarked for funksjonshemmede

  Andelen sysselsatte blant funksjonshemmede har holdt seg stabil i en årrekke. De siste årene har det likevel vært en viss nedgang i arbeidsledigheten for denne gruppen, som i befolkningen totalt.

  Artikkel
 • Fleire ledige stillingar

  Talet på ledige stillingar gjekk opp med 3 400 frå 1. kvartal 2019 til 2. kvartal 2019. Dette svarar til ein auke på 5 prosent.

  Artikkel
 • Hvordan går det med innvandrere som blir arbeidsledige?

  Arbeidsledige innvandrere med kortere botid har større sannsynlighet for å utvandre. Sannsynligheten for igjen å bli sysselsatt går ned ved høyere alder, men øker med utdanningsnivået.

  Artikkel
 • Arbeidsledigheten varer lenger for dem nær pensjonsalder

  Arbeidsledige i alderen 55–66 år bruker lengre tid på å komme seg ut av ledigheten. Betydelig lavere andel kommer seg tilbake i arbeid fordi mange pensjonerer seg eller går over på helserelaterte ytelser.

  Artikkel
 • Høyest lønn i Bærum

  De som bor i Bærum kommune hadde høyest månedslønn i fjor med en median på 49 200 kroner. Asker og Oppegård ligger på de neste plassene på listen.

  Artikkel
 • Segregering på arbeidsplassene blant sysselsatte med innvandrerbakgrunn i Norge

  Rapporter 2019/24

  I denne rapporten analyseres graden av homogenitet og heterogenitet i sammensetningen av arbeidskraft med og uten innvandrerbakgrunn, og hvordan denne sammensetningen utviklet seg fra 2005 til 2015.

  Publikasjon
 • Mer ujevn fordeling av innvandrere på arbeidsplassene

  Balansen mellom sysselsatte med og uten innvandrerbakgrunn på norske arbeidsplasser ble litt svakere i perioden 2005-2015, viser en fersk rapport.

  Artikkel
 • Vikarjobb – veien til fast jobb?

  Innvandrere og personer på korttidsopphold utgjorde over halvparten av sysselsatte i vikarbyråer i 2018. Hvordan skiller denne gruppen seg ellers fra resten av arbeidsmarkedet, og bidrar vikarbyråer til å hjelpe folk inn på arbeidsmarkedet og ette...

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,6 prosent

  Justert for sesongvariasjonar, utgjorde dei arbeidslause 3,6 prosent av arbeidsstyrken i juni, opp 0,1 prosentpoeng frå mars.

  Artikkel