Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Vanligst for uføre å jobbe i salgs- og serviceyrker

  En av fire uføre jobber, som oftest deltid. Flest finner vi innenfor salgs- og serviceyrker - en yrkesgruppe hvor også relativt mange blir uføre. Uføre i jobb har opp mot 30 prosent høyere inntekt enn andre uføre. Men få uføre uten arbeid kommer s...

  Artikkel
 • Jobbene med lavest lønn

  Rapporter 2021/01

  Rapporten legger vekt på å forklare egenskaper ved de 20 prosent lavest lønnede arbeidsforholdene (jobbene), og når det er relevant belyser vi lønnstakerne som besitter slike jobber.

  Publikasjon
 • Uendra arbeidsløyse

  Den sesongjusterte arbeidsløysa var på 5,2 prosent i oktober, uendra frå juli. Talet på sysselsette gjekk opp med 21 000 i løpet av same periode, også dette justert for sesongvariasjonar.

  Artikkel
 • Tilstedeværelse, lønnsutvikling og sysselsetting

  Rapporter 2020/51

  Hva som er bestemmende for lønnsutvikling og sannsynligheten for å havne utenfor arbeidsmarkedet er et sammensatt og komplekst område. Ulike typer fravær fra jobb, både planlagt og ikke-planlagt, påvirker trolig tilknytningen til arbeidsmarkedet o...

  Publikasjon
 • Sykefraværet øker igjen

  Sykefraværet i 3. kvartal 2020 var på 6,2 prosent, viser sesongjusterte tall. Det er en økning på 5,9 prosent fra 2. kvartal, da sykefraværet normaliserte seg noe etter det høye nivået vi så i kjølvannet av koronautbruddet i 1. kvartal.

  Artikkel
 • Dempet jobbfall også i oktober

  Antallet jobber gikk ned med 2,1 prosent fra oktober 2019 til samme måned i 2020. Etter et jobbfall på rundt 5 prosent i sommer sammenlignet med året før, har nedgangen blitt redusert måned for måned i løpet av høsten.

  Artikkel
 • Fedre jobber mest og tjener best

  Menn med barn under 18 år har høyest sysselsettingsandel, arbeidstid og avtalt månedslønn. I familier uten barn er det lavere sysselsettingsgrad og flere mottar helserelaterte ytelser. Barnas alder har lite å si for foreldrenes tilknytning til arb...

  Artikkel
 • Auke i sysselsettinga

  Justert for sesongvariasjonar blei det 17 000 fleire sysselsette frå juni til september, som ga ein auke på 0,3 prosentpoeng i sysselsettingsprosenten.

  Artikkel
 • Kraftig fall i antall utstasjonerte arbeidstakere

  I 3. kvartal 2020 var det om lag 6 400 utstasjonerte arbeidstakere i Norge, en nedgang på 21,6 prosent fra samme kvartal året før. I perioden 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2020 er nedgangen på hele 34 prosent.

  Artikkel
 • Alder og yrke påvirker lønnsgapet

  Likelønnsdagen i år faller på 16. november, basert på at gjennomsnittlig månedslønn for kvinner er 87,6 prosent av menns. Det er store forskjeller i lønnsgapet mellom menn og kvinner, og generelt er det slik at jo yngre man er, jo mindre er gapet.

  Artikkel
 • Fleire ledige stillingar

  Talet på ledige stillingar gjekk opp med 9 700 frå 2. til 3. kvartal 2020. Auken kjem etter ein stor nedgang i førre kvartal, da talet på ledige stillingar gjekk ned med 15 900.

  Artikkel
 • 9,5 prosent av innvandrerne er ledige

  Den registrerte ledigheten blant innvandrere gikk opp fra 5,5 prosent i 3. kvartal 2019 til 9,5 prosent i 3. kvartal 2020. I befolkningen ellers gikk ledigheten opp fra 1,7 til 3,2 prosent. Ledigheten blant innvandrere var med andre ord omtrent tr...

  Artikkel
 • Trenger flere med yrkesfag fra videregående skole

  Norge vil ha for få med yrkesfaglig bakgrunn fra videregående i årene som kommer. Det viser SSBs siste rapport om sysselsetting og arbeidsstyrke fram mot 2040.

  Artikkel
 • Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040

  Rapporter 2020/41

  Rapporten viser framskrivinger av arbeidsstyrken og etterspørselen etter arbeidskraft på nasjonalt nivå for ulike utdanningsgrupper fram til 2040.

  Publikasjon
 • 116 000 færre jobber

  Fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020 ser vi en nedgang i antall jobber på 3,9 prosent. Dette tilsvarer i overkant av 116 000 færre jobber enn året før, noe som innebærer et noe mindre jobbfall i 3. kvartal sammenlignet med foregående kvartal.

  Artikkel