Alt innhold for området arbeid og lønn

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nesten uendret sykefravær

  Sykefraværet i 3. kvartal 2019 var på 5,9 prosent, viser sesong- og influensajusterte tall. Nivået har holdt seg omtrent uendret gjennom året. 

  Artikkel
 • Arbeidsløysa på 3,9 prosent

  Justert for sesongvariasjonar låg arbeidsløysa på 3,9 prosent i september, opp 0,3 prosentpoeng frå juni.

  Artikkel
 • Nedgang i ledige stillingar

  Talet på ledige stillingar gjekk ned med 5 600 frå 2. til 3. kvartal 2019. Nedgangen var størst innan varehandel, ei næring som har opplevd ein del svingingar dei siste kvartala.

  Artikkel
 • Treffer vi?

  Notater 2019/41

  I dette notatet evaluerer vi modellen som brukes til å framskrive arbeidsstyrke etter utdanning, og diskuterer hva slike framskrivinger kan bidra med.

  Publikasjon
 • De store bevegelsene i arbeidsmarkedet

  Antall jobber som er skapt i løpet av et år, viser bare en ørliten del av endringene som faktisk har skjedd på arbeidsmarkedet. Det finnes nemlig større tall som viser bevegelsene av jobber og arbeidskraft – også kalt strømningstall.

  Artikkel
 • Over 800 000 nyansettelser siste år

  Fra 3. kvartal 2018 til 3. kvartal 2019 var det en økning på 56 000 jobber. Økningen følger av 810 000 nyansettelser og 754 000 avsluttede ansettelser.

  Artikkel
 • Færre på heltid blant innvandrere

  Innvandrere fra Asia, Afrika etc. har lavere andel heltidsarbeidende enn lønnstakere for øvrig. Mange av disse innvandrerne arbeider i typiske deltidsyrker. Når vi tar hensyn til dette, minsker forskjellene mye.

  Artikkel
 • Auke i sysselsettinga

  Frå mai til august blei det 32 000 fleire sysselsette, justert for sesongvariasjonar. Den sesongjusterte arbeidsløysa i august låg på 3,7 prosent.

  Artikkel
 • Flere heltidssysselsatte kvinner

  I tredje kvartal 2019 var 68,6 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder i arbeid. Vi må tilbake til 2013 for å finne en høyere sysselsettingsandel i tilsvarende kvartal.

  Artikkel
 • Sykefravær gir dårligere lønnsutvikling

  Selv om de fleste lønnstakere får full sykelønn i Norge, er det ikke sikkert at lønn er helt upåvirket av sykdom. Sykefravær gir en noe svakere lønnsutvikling på kort sikt, og dette kan trolig forsterkes over tid.

  Artikkel
 • 11 prosent av enslige forsørgere i jobb har lavinntekt

  Det er særlig blant unge aleneboende og enslige forsørgere at relativt mange havner i lavinntektsgruppen, selv om de er i arbeid.

  Artikkel
 • Mobilitet blant personer med fag-/svennebrev

  Rapporter 2019/31

  Å styrke opplæringen av fagutdannede, definert her som en person som har yrkeskompetanse dokumentert med fagbrev eller svennebrev, har vært en uttalt målsetting for den sittende regjeringen.

  Publikasjon
 • 37 døde i arbeidsulykker i fjor

  Det ble registrert 37 dødsulykker i arbeidslivet i 2018. Dette er det laveste antallet siden 2000.

  Artikkel
 • Fleire arbeidslause

  I juli var arbeidsløysa 3,8 prosent, justert for sesongvariasjonar. Det svarer til ein auke på 0,6 prosentpoeng frå april. Samtidig har det vore ein auke i arbeidsstyrken.

  Artikkel
 • Regionale framskrivinger av etterspørsel etter helse- og omsorgstjenester, 2017-2035

  Rapporter 2019/26

  Innen 2035 kan antall årsverk innen helse- og omsorgstjenestene ha økt fra 310 000 til 410 000. Men den økte etterspørselen fordeler seg ikke likt utover landet.

  Publikasjon