Mer enn hver tredje jobb borte i overnatting og servering

Publisert:

Antallet jobber gikk ned med over 80 000 fra februar 2020 til samme måned i 2021, en nedgang på 2,8 prosent. Nesten halvparten av nedgangen skjedde i overnatting og servering, der det var en nedgang i antallet jobber på hele 35 prosent i løpet av perioden.

Dette viser foreløpige tall fra den eksperimentelle månedsstatistikken for februar basert på a-ordningen. Formålet med denne statistikken er å belyse konjunkturutviklingen i Norge, målt ved endringer i antall jobber (arbeidsforhold), antall lønnstakere og kontantlønn. Statistikken er opprettet for å gi informasjon om de store endringene som har oppstått på arbeidsmarkedet på grunn av koronakrisen.

Siden tallene ikke er sesongjustert kommenteres kun endringer mellom samme måneder ulike år. I løpet av våren 2021 vil statistikken utvides med sesongjusterte tall. Da vil det være mulig også å kommentere kortsiktige endringer, som fra en måned til den neste. Tabellene til denne eksperimentelle statistikken med månedstall fra a-ordningen ligger sammen med tabellene for statistikken Antall arbeidsforhold og lønn.

I løpet av høsten og vinteren 2020 har fallet i antall jobber sammenlignet med året før avtatt. Figur 1 viser at jobbfallet har tiltatt noe igjen i begynnelsen av 2021, og nedgangen på 2,8 prosent i februar 2021 sammenlignet med samme måned året før er den sterkeste nedgangen siden september 2020.

Figur 1. Antall jobber (arbeidsforhold), endring i prosent fra året før. Foreløpige tall

2019 2020 2021
Januar 1.7 1.0 -1.4
Februar 1.9 1.7 -2.8
Mars 2.1 0.9
April 2.2 -2.4
Mai 2.0 -4.2
Juni 1.7 -5.1
Juli 2.0 -4.9
August 1.9 -3.5
September 1.9 -2.8
Oktober 1.9 -2.1
November 1.5 -2.2
Desember 1.3 -0.9

Rekordstort jobbfall i overnatting og servering

Fra februar 2020 til samme måned i 2021 ble det ifølge foreløpige tall 35,2 prosent færre jobber i overnattings- og serveringsvirksomhet. Nedgangen i februar 2021 er den største nedgangen denne næringen har hatt i løpet av koronakrisen, når man sammenligner med tilsvarende måned året før.

- Den rekordstore nedgangen i overnatting og servering må sees i sammenheng med de nye nasjonale tiltakene som ble innført i begynnelsen av 2021, sier rådgiver Stine Bakke.

I næringen transport og lagring var det 10,3 prosent færre jobber i februar 2021 enn samme måned året før. Også i forretningsmessig tjenesteyting samt i personlig tjenesteyting var det betydelig færre jobber i februar 2021 enn i samme måned året før, med nedgang på henholdsvis 8,3 og 7,4 prosent. Forretningsmessig tjenesteyting omfatter blant annet arbeidskrafttjenester samt reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet. Personlig tjenesteyting omfatter blant annet virksomheter knyttet til kroppspleie i tillegg til kultur- og underholdningsvirksomhet. I industrien var det 3,4 prosent færre jobber i februar 2021 enn i samme måned året før.

Flere jobber i helse- og sosialtjenester

Næringen informasjon og kommunikasjon hadde jobbvekst på 2,2 prosent fra februar 2020 til februar 2021, ifølge foreløpige tall. Også i finansiering og forsikring samt i offentlig administrasjon var det økning, der på henholdsvis 1,9 og 1,5 prosent. En fellesnevner for disse næringene er at de er dominert av kontoryrker og derfor i nokså liten grad er rammet av tiltakene knyttet til koronaepidemien. Antallet jobber i helse- og sosialtjenester økte med 1,0 prosent fra februar 2020 til februar 2021. Siden denne næringen sysselsetter svært mange var det her jobbveksten var størst målt i antallet jobber.

Bortfall av lavere betalte jobber

De foreløpige tallene for februar 2021 viser 3,2 prosent økning i gjennomsnittlig kontantlønn fra samme måned året før. Gjennom store deler av koronakrisen har økningen i gjennomsnittlig kontantlønn ligget rundt 2,5 prosent eller høyere, sammenlignet med året før.

- En av grunnene til at økningen i gjennomsnittlig utbetalt kontantlønn har holdt seg oppe gjennom koronakrisen er at mye av bortfallet har kommet blant de lavere betalte jobbene. De gjenværende jobbene er oftere heltidsjobber og har høyere utbetalt kontantlønn, forklarer Stine Bakke.

Endelige tall for januar

Tallene omtalt over er foreløpige tall og mer usikre enn endelige tall fordi det i de foreløpige tallene er enkelte jobber/lønnstakere vi ikke fanger opp (nærmere forklart i Om statistikken). De endelige tallene for januar 2021 viser at antallet jobber gikk ned med 1,9 prosent, som var en noe større nedgang enn det de foreløpige tallene viste (1,4 prosent).

Foreløpige tall for mars og endelige tall for februar vil bli publisert samtidig med tallene for 1. kvartal 2021 mandag 10. mai.

Faktaside