Jobbfall på over 4 prosent

Publisert:

I mai 2020 var det 120 000 færre jobber enn i samme måned året før, som tilsvarer en nedgang på hele 4,2 prosent. Flesteparten av jobbene som forsvinner, er i næringer med lavt lønnsnivå.

Dette viser foreløpige tall fra en eksperimentell månedsstatistikk basert på a-ordningen. Formålet med denne statistikken er å belyse konjunkturutviklingen i Norge, målt ved endringer i antall jobber (arbeidsforhold), antall lønnstakere og kontantlønn. Mer informasjon om statistikken helt nederst i artikkelen.

Figur 1. Antall jobber (arbeidsforhold) per måned 2018-2020. Foreløpige tall

2018 2019 2020
Januar 2707827 2753166 2781729
Februar 2759553 2811112 2858590
Mars 2776001 2835624 2861510
April 2792133 2853424 2786164
Mai 2811496 2867853 2747700
Juni 2892959 2941953
Juli 2857965 2916190
August 2847138 2901899
September 2856118 2910672
Oktober 2851209 2905276
November 2866228 2910346
Desember 2912118 2949736

Klart størst jobbfall i overnatting og servering

I overnatting og servering gikk antallet jobber ned med hele 22,2 prosent fra mai 2019 til samme måned i 2020. Også i personlig tjenesteyting og i forretningsmessig tjenesteyting gikk antallet jobber sterkt ned, begge med en nedgang på over 10 prosent. Personlig tjenesteyting omfatter bl.a. kultur, underholdning og fritidsaktiviteter, mens forretningsmessig tjenesteyting bl.a. omfatter utleie av arbeidskraft. Deretter fulgte transport og lagring med en nedgang på 7,6 prosent. Det var også nedgang i næringer dominert av offentlig sektor. Av disse var nedgangen størst i undervisning og deretter helse- og sosialtjenester, med henholdsvis 4,9 og 2,6 prosent færre jobber. Dette henger trolig sammen med mindre bruk av tilkallingsvikarer.

En av svært få næringer med jobbvekst fra mai 2019 til mai 2020 var bergverksdrift og utvinning, som i Norge er dominert av utvinning av olje og gass. De foreløpige tallene for mai viser en økning i antall jobber på 4,7 prosent. Oljeprisnedgangen i mars og april ser derfor foreløpig ikke ut til å ha gitt utslag i jobbtallene for denne næringen. I industrien gikk antallet jobber ned med 3,3 prosent fra mai 2019 til samme måned året etter.

Nedgang i samlet utbetalt kontantlønn

Gjennomsnittlig utbetalt kontantlønn økte med 2,4 prosent fra mai 2019 til mai 2020, men samlet utbetalt kontantlønn sank med 1,8 prosent på grunn av nedgangen i antallet jobber. Til sammenlikning var nedgangen 2,3 prosent fra april 2019 til april i år.

Gjennomsnittslønna trekkes opp dersom jobber med lave lønninger forsvinner ut av populasjonen. Lønnsnivået er relativt lavt i næringene der antall jobber gikk mest ned, mens næringer med høyere lønnsnivå som bergverksdrift og utvinning, informasjon og kommunikasjon og finansiering og forsikring fikk flere jobber. Dette kan trolig forklare mye av veksten i gjennomsnittlig utbetalt kontantlønn. Andelen lønnstakere som står uten eller med sterkt redusert utbetalt kontantlønn er økende fra mai 2019 til mai 2020, men ikke så mye som i perioden fra april 2019 til april 2020. Dette er årsaken til at samlet utbetalt kontantlønn går ned.

Økning i overtidsbetaling bidrar også til å forklare noe av veksten i gjennomsnittlig utbetalt kontantlønn, men i mindre grad. I næringer som bergverksdrift og utvinning, helse og sosialtjenester samt offentlig administrasjon og forsvar, helse og sosialtjenester samt bergverksdrift og utvinning har andelen overtidsgodtgjørelse økt, noe som igjen bidrar til veksten i gjennomsnittlig ubetalt kontant lønn.

Antall lønnstakere ned med 3 prosent

I tillegg til jobber (arbeidsforhold), gir denne statistikken også tall for lønnstakere. Forskjellen mellom tallene for lønnstakere og antall arbeidsforhold er at det siste også omfatter alle bijobber. Fra mai 2019 til mai 2020 ble det 3 prosent færre lønnstakere, altså en noe svakere nedgang enn for jobber.

Nedgangen i antall lønnstakere var sterkest blant dem i alderen 67 år og eldre, med en nedgang på 8 000 lønnstakere - som er hele 14,5 prosent. Blant personer under 25 år ble det nesten 29 000 færre lønnstakere, som er en nedgang på 8,8 prosent fra mai 2019. Både blant de eldste og yngste var nedgangen størst for kvinner.

Tabeller: Foreløpige tall over lønnstakere, jobber og kontantlønn (Last ned, Excel)

Mange er fortsatt permittert

Midlertidig fraværende skal regnes som sysselsatte ifølge internasjonale definisjoner. Det innebærer at personer som er permitterte i inntil tre måneder blir regnet som sysselsatte i denne statistikken.

På grunn av koronasituasjonen ble svært mange permittert i mars 2020. Ukentlig statistikk over permitterte fra NAV viser at antall permitterte nå går nedover, og per 12. mai var det ifølge foreløpige tall fra NAV 119 000 helt ledige permitterte. Som nevnt over var det en nedgang i antall lønnstakere i mai 2020 sammenlignet med samme måned året før på 3 prosent. Dersom personene som er registrert som helt permittert hos NAV i vår referanseuke for mai ikke regnes som lønnstakere er nedgangen i antall lønnstakere fra mai 2019 til mai 2020 på om lag 7,6 prosent.

Koronakrisen har medført sterk økning i antallet midlertidig fraværende sysselsatte, særlig permitterte. For å måle effekten av koronakrisen kan det derfor være hensiktsmessig å se på sysselsatte til stede på jobb (altså eksklusive alle midlertidig fraværende og ikke kun helt permitterte). Dette er informasjon som ikke er tilgjengelig i data fra a-ordningen, men ifølge Arbeidskraftundersøkelsen var det 129 000 færre sysselsatte til stede på jobb i mai enn i februar.

Endelige tall for april

Tallene omtalt ovenfor er foreløpige tall og mer usikre enn endelige tall fordi det i de foreløpige tallene er enkelte jobber/lønnstakere vi ikke fanger opp (nærmere forklart i boks nederst). De foreløpige tallene for april 2020, som ble publisert forrige måned, viste at antallet jobber gikk ned med 2,4 prosent og at det var en økning på 0,1 prosent i gjennomsnittlig kontantlønn sammenlignet med april året før. Tilsvarende endelige tall for samme periode viser nedgang i antall jobber på 2,6 prosent og uendret gjennomsnittlig kontantlønn.

De endelige tallene for april viser at jobbfallet i overnatting og servering i april var enda litt større enn det de foreløpige tallene viste. Nedgangen var på hele 15,5 prosent sammenlignet med april året før, mens de foreløpige tallene viste en nedgang på 13,8 prosent. Også i forretningsmessig tjenesteyting var nedgangen i april større enn det de foreløpige tallene viste.

Endelige tall viser også at lønnstakere på korttidsopphold i Norge (ikke-bosatte) sto for omtrent 12 000 av den totale nedgangen i antallet jobber på over 75 000 fra april 2019 til april 2020. Dette omfatter personer som ikke er registrert som bosatt i Det sentrale folkeregisteret, bl.a. personer som pendler til arbeid i Norge for lengre eller kortere perioder av gangen. Det er normalt at antallet jobber blant lønnstakere på korttidsopphold varierer en del – antallet jobber blant personer i denne gruppen i april 2020 var på omtrent samme nivå som i april 

Tabeller: Endelige tall over lønnstaker, jobber og kontantlønn (Last ned, Excel)

Månedstall fra a-ordningen – eksperimentell statistikk

Denne artikkelen er basert på en «første versjon» av månedstall fra a-ordningen der det er enkelte jobber/lønnstakere vi ikke fanger opp på grunn av tidsforsinkelser i rapporteringen. Vi omtaler derfor tall basert på denne versjonen som foreløpige tall. I endelige tall benytter vi en «andre versjon» fra a-ordningen som er tilgjengelig en måned senere og der de ovennevnte jobbene/lønnstakerne er med. De ordinære arbeidsmarkedsstatistikkene fra a-ordningen er alle basert på andre versjon fra a-ordningen. Å kun benytte første versjon fra a-ordningen muliggjør tidligere publisering.

Lønnstakere/jobber vi ikke fanger opp som følge av at vi benytter første versjon fra a-ordningen er forsinkede meldinger, erstatningsmeldinger for tidligere måneder samt arbeidsforhold med ulike tidsforsinkelser. Det siste omfatter a) arbeidsforhold med fersk startdato uten lønn i statistikkmånedens referanseuke, men med utbetalt lønn måneden etter, samt b) arbeidsforhold uten lønn i statistikkmånedens referanseuke, men med utbetalt lønn både måneden før og etter. Statistikkmånedens referanseuke er den tredje uken i måneden (uken som inneholder datoen den 16).

Gruppen vi ikke fanger opp varierer fra om lag 25 000 til 100 000 arbeidsforhold, altså rundt 1-3 prosent av alle arbeidsforhold. At antallet vi ikke fanger opp varierer såpass mye fra måned til måned betyr at både endringstall og nivåtall i denne eksperimentelle statistikken vil være forskjellig fra de endringstall og nivåtall vi får ved å benytte andre versjon.

Usikkerheten knyttet til endringstall fra en måned til den etterfølgende er høyere enn for endringstall fra samme måned året før på grunn av sesongmønstre i ovennevnte arbeidsforhold. Vi sammenligner derfor med samme måned året før i denne eksperimentelle statistikken.

Denne eksperimentelle statistikken omfatter alle jobber (arbeidsforhold) i virksomheter hjemmehørende i Norge uansett alder og om man er registrert bosatt eller ikke. Det er krav om at det er utbetalt lønn for arbeid eller det foreligger permitteringer eller permisjoner eller ytelser (fødselspermisjon, foreldrepenger eller sykepenger) der det kompenseres med godtgjørelser til erstatning for lønn.Selvstendig næringsdrivende er ikke inkludert. Denne statistikken har samme populasjon som den kvartalsvise statistikken Arbeidsforhold og lønn.