Månedlig statistikk om lønnssummer

Publisert:

Statistisk sentralbyrå etablerer ny månedlig statistikk. Den vil vise utviklingen i sum beløp for grunnlag for arbeidsgiveravgift og kontantlønn.

Denne statistikken viser lønnssummer etter privat og offentlig sektor, og vil gi konjunkturinformasjon på månedsbasis. Virkninger av koronasituasjonen og myndighetenes tiltak vil påvirke utviklingen i statistikken. Kilden til summene er månedlig innrapporterte opplysninger om arbeidsgiveravgift, lønn og andre ytelser til A-ordningen.

Statistikken er presentert i statistikkbanken, https://www.ssb.no/statbank/table/12940

Figur 1. Utvikling i utbetaling av kontantlønn, hele landet. Per måned 2016-2020

2016 2017 2018 2019 2020
Januar 95517.59 98157.57 102555.05 107956.17 113969.48
Februar 99327.54 101394.21 105762.45 113422.82 118093.82
Mars 102952.28 104963.31 109324.65 116035.64
April 101627.26 103455.62 109793.28 115199.45
Mai 104696.77 107433.49 113175.92 119160.12
Juni 129803.11 133214.96 139677.51 146218.40
Juli 96842.02 104453.60 109191.81 117041.83
August 96143.10 100471.77 105618.74 112279.35
September 100284.54 104284.03 109334.82 115900.51
Oktober 99685.75 104123.27 109903.57 116577.86
November 100479.82 104496.08 111999.22 117594.71
Desember 111844.02 115545.02 121586.13 126251.58

Statistikken viser det totale grunnlaget for arbeidsgiveravgift, og om grunnlaget er fra lønn og andre godtgjørelser eller tilskudd og premier til pensjonsordninger. I tillegg inneholder det informasjon om sum beløp for refusjoner.

Myndighetenes tiltak med endrede regler for permitteringer og sykefravær som skyldes Covid-19-pandemien er for eksempel ventet å føre til en betydelig økning i refusjoner. Utviklingen i utbetalinger av lønn og andre ytelser er følgelig også påvirket av krisen i norsk og internasjonal økonomi.

Statistikken har tall for beløp som skal innbetales for arbeidsgiveravgift, kalt beregnet arbeidsgiveravgift. Tiltaket med 4% reduksjon i arbeidsgiveravgiften i mars og april er ventet å påvirke disse beløpene.

Det er dermed viktig å bemerke at situasjonen i næringslivet og myndighetenes tiltak vil kunne påvirke rapporteringen og dermed statistikkgrunnlaget i månedene fremover. Statistikken må tolkes i lys av dette.

Figur 2

Figur 2. Endring i kontantlønn fra samme måned året før. Hele landet. Per måned 2016-2020

Utvikling i perioden 2016 til nå

Statistikken viser sum beløp for ulike lønnssummer fra januar 2016 til og med februar 2020. Figur 1 viser at tallene for tidligere år har hatt et relativt likt sesongforløp. Noe av dette skyldes påvirkning av feriepenger i juni og desember og utbetalinger som gjerne skjer knyttet til årsavslutning.

Summene reflekterer utvikling i sysselsetting, lønnsoppgjørene og andre forhold i næringslivet. Slike forhold skjer på ulike tidspunkter i året, så endringene fra samme måned året før er variabelt, som vist i figur 2.

Privat sektor utgjør største delen av beløpene og er sektoren som i stor grad er påvirket av koronaepidimien. Utviklingen per måned og gjennom året, for offentlig og privat sektor i perioden 2016 til februar 2020 vises i figur 3 og 4.

Figur 3.Grunnlag for arbeidsgiveravgift etter sektor. Per måned 2016-2020

Privat sektor - Grunnlag arbeidsgiveravgift Offentlig sektor - Grunnlag arbeidsgiveravgift
2016 Januar 68989 31618
Februar 73011 31167
Mars 75430 30933
April 74549 31445
Mai 75708 31500
Juni 92726 38912
Juli 71250 32293
August 69269 31741
September 71826 32887
Oktober 71899 33539
November 71453 32360
Desember 90266 34002
2017 Januar 70018 33479
Februar 74187 33902
Mars 76277 33191
April 75353 33127
Mai 77468 33987
Juni 95844 41117
Juli 73065 34747
August 71632 33906
September 73749 34655
Oktober 75593 35220
November 73789 34832
Desember 91340 28822
2018 Januar 73523 35352
Februar 77945 34788
Mars 78947 34583
April 80028 35025
Mai 81997 35437
Juni 100159 42968
Juli 76698 36116
August 76385 35261
September 77812 36769
Oktober 79531 38701
November 80468 37210
Desember 95872 35996
2019 Januar 76950 36683
Februar 83610 36866
Mars 84509 36030
April 84505 36720
Mai 86946 37218
Juni 104683 44398
Juli 82659 38133
August 80876 37212
September 82655 38706
Oktober 85068 39532
November 85044 39546
Desember 102574 40711
2020 Januar 81725 38918
Februar 86016 39573

Figur 4. Grunnlag for arbeidsgiveravgift etter sektor. Akkumulert beløp 2016-2020.

Totalt akkumulert beløp hittil i år Privat sektor, akkumulert beløp hittil i år Offentlig sektor, akkumulert beløp hittil i år
2016 Januar 100607 68989 31618
Februar 204786 142000 62785
Mars 311149 217430 93719
April 417142 291979 125163
Mai 524350 367687 156663
Juni 655988 460413 195575
Juli 759531 531663 227868
August 860540 600931 259608
September 965252 672757 292495
Oktober 1070691 744656 326035
November 1174503 816109 358394
Desember 1298771 906375 392397
2017 Januar 103497 70018 33479
Februar 211586 144205 67381
Mars 321054 220482 100572
April 429533 295834 133699
Mai 540989 373303 167686
Juni 677950 469146 208804
Juli 785763 542212 243551
August 891301 613844 277457
September 999705 687593 312112
Oktober 1110519 763186 347332
November 1219139 836975 382164
Desember 1339301 928315 410986
2018 Januar 108875 73523 35352
Februar 221608 151468 70140
Mars 335138 230415 104723
April 450191 310443 139748
Mai 567625 392440 175185
Juni 710752 492599 218153
Juli 823566 569297 254269
August 935211 645682 289529
September 1049792 723494 326299
Oktober 1168025 803025 365000
November 1285702 883493 402210
Desember 1417571 979365 438206
2019 Januar 113634 76950 36683
Februar 234110 160561 73549
Mars 354649 245070 109579
April 475874 329574 146299
Mai 600038 416520 183517
Juni 749119 521203 227915
Juli 869910 603862 266048
August 987998 684738 303260
September 1109358 767392 341966
Oktober 1233959 852460 381499
November 1358549 937505 421044
Desember 1501834 1040079 461755
2020 Januar 120644 81725 38918
Februar 246233 167741 78491

Mer om produksjonen av månedlig statistikk om lønnssummer

Kilden til statistikken er månedlige uttak fra A-ordningen.

Statistikken inkluderer rapporterte beløp for måned. Alle som har ansatte, eller utbetaler lønn, pensjon eller andre ytelser er opplysningspliktige til A-ordningen. Opplysningsplikten til a-ordningen gjelder plikt til arbeidsgiver med å gi opplysninger om arbeidsforhold, lønn og andre ytelser, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn.

Antall foretak med beløp i statistikken viser hvor mange opplysningspliktige som har rapportert beløp for de ulike statistikkvariablene.

Dataene blir koblet med Virksomhets- og foretaksregisteret som gir informasjon om sektor.

Alle tall for siste måned i statistikken, som nå er februar 2020, er basert på 1. uttak fra A-ordningen. Det vil si at den inkluderer alle som innrapporterte til frist, som er den 5. i hver måned. Summene for februar vil bli oppdatert ved neste publisering, både med de innrapporteringene som var for sene til frist og med korrigeringer for feilrapportering. Det er vanlig med en relativt betydelig oppjustering av sum beløp fra 1. til 2. uttak og statistikk bør tolkes i lys av dette. Statistikken merkes som foreløpige tall i Statistikkbanken. 

Les mer om statistikken på https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/agrl

Faktaside

Kontakt