Bråbrems i utbetalt lønn

Publisert:

Etter en lang periode med oppgang viser foreløpige tall for april 2020 at gjennomsnittlig utbetalt kontantlønn økte med bare 0,1 prosent fra samme måned året før. Tilsvarende var veksten fra mars 2019 til mars 2020 2,6 prosent.

Dette viser foreløpige tall fra en eksperimentell månedsstatistikk basert på a-ordningen. Formålet med denne statistikken er å belyse konjunkturutviklingen i Norge, målt ved endringer i antall jobber (arbeidsforhold), antall lønnstakere og kontantlønn. Mer informasjon om statistikken helt nederst i artikkelen.

- Hovedgrunnen til den lave veksten i gjennomsnittlig utbetalt kontantlønn skriver seg fra bortfall eller reduksjon i utbetalt kontantlønn i mange jobber, sier seniorrådgiver Håkon Grini.

Denne endringen illustreres vel så godt ved å se på nedre kvartilsgrense, fjerdedelen av arbeidsforholdene med lavest utbetalt kontantlønn, 75 prosent har altså mer utbetalt enn denne grensen. Nedre kvartilsgrense er redusert med 13,1 prosent fra april i fjor til april i år. Dette i motsetning til medianen for utbetalt kontantlønn som har vokst med 1,8 prosent i samme periode. Årsaken er at mange flere jobber nå står med betydelig redusert eller helt uten utbetaling. En annen statistikk som viser de samme hovedtrekkene er lønnssummene ved at det nå er mindre utbetalt kontantlønn totalt.

Figur 1. Endring i gjennomsnittlig utbetalt kontantlønn fra samme måned året før i prosent. Foreløpige tall

2018 - 2019 2019 - 2020
Februar 3.9 3.7
Mars 4.1 2.6
April 2.6 0.1

- Flere næringer har større omfang jobber med redusert eller ingen utbetalt kontantlønn og da særlig i privat sektor, som også omfatter offentlig eide foretak. Nedgangen er størst i overnattings- og serveringsvirksomhet og personlig tjenesteyting med henholdsvis 32,9 og 10,6 prosent. Andre næringer som har nedgang i gjennomsnittlig utbetalt kontantlønn fra april 2019 til april 2020 er varehandel og transport og lagring, men det er gjerne slik at kun deler av næringene er rammet hardt mens andre deler ikke er rammet like hardt eller overhodet, sier Grini.

Mange permitteringer i april

I tråd med oppbremsingen i gjennomsnittlig utbetalt kontantlønn, viser de foreløpige tallene at det var vel 67 000 færre jobber i april 2020 enn i april 2019. Dette svarer til en nedgang på 2,4 prosent. Midlertidig fraværende skal regnes som sysselsatte ifølge internasjonale definisjoner. Det innebærer blant annet at personer som er helt permitterte i inntil tre måneder blir regnet som sysselsatte.

På grunn av nasjonale tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset har det blitt rapportert svært mange permitteringer i mars og april. Dersom vi holder jobber man er helt permittert fra i referanseuka i april utenfor, har vi beregnet at nedgangen i antall jobber fra april 2019 til april 2020 er om lag 9-10 prosent. Dette tallet er basert på rapportering til a-ordningen hvor permitteringer måles på en annen måte enn hos NAV. For offisielle tall på antall permitterte viser vi til NAV sin ukentlige statistikk over permitterte.

Koronakrisen har medført sterk økning i antallet midlertidig fraværende sysselsatte, særlig permitterte. For å måle effekten av koronakrisen kan det derfor være hensiktsmessig å se på sysselsatte til stede på jobb (altså eksklusive alle midlertidig fraværende og ikke kun permitterte), samt faktisk utført arbeid. Dette er informasjon som ikke er tilgjengelig i data fra a-ordningen, men ifølge Arbeidskraftundersøkelsen var det en nedgang i utførte timeverk og i antallet sysselsatte til stede på jobb i april sammenlignet med februar.

Nedgang i antall jobber i april

Som nevnt viser de foreløpige jobbtallene for april at antallet jobber (arbeidsforhold) ble redusert med 2,4 prosent i april 2020 sammenlignet med samme måned året før (se figur 2). Her er jobber man er permittert fra i inntil tre måneder inkludert i tråd med internasjonale anbefalinger, det samme gjelder for tallene videre i artikkelen.

Figur 2. Antall jobber (arbeidsforhold) per måned 2018-2020. Foreløpige tall

2018 2019 2020
Januar 2707827 2753166 2781729
Februar 2759553 2811112 2858590
Mars 2776001 2835624 2861510
April 2792133 2853424 2786164
Mai 2811496 2867853
Juni 2892959 2941953
Juli 2857965 2916190
August 2847138 2901899
September 2856118 2910672
Oktober 2851209 2905276
November 2866228 2910346
Desember 2912118 2949736

Kvinner hardest rammet

I tillegg til jobber (arbeidsforhold), gir denne statistikken også tall for lønnstakere. Forskjellen mellom tallene for lønnstakere og antall arbeidsforhold er at det siste også omfatter alle bijobber. Fra april 2019 til april 2020 gikk antallet lønnstakere ned med 1,9 prosent, altså en litt mindre nedgang enn for antallet jobber (2,4 prosent).

- Nedgangen i antallet lønnstakere var klart sterkest blant de aller eldste og yngste, nærmere bestemt blant personer over 66 år samt personer under 25 år. I begge gruppene var nedgangen sterkest blant kvinner, og dette gjaldt også for lønnstakere samlet sett, sier Grini.

Stort jobbfall i overnatting og servering

De foreløpige tallene for april viser at antallet jobber i overnattings- og serveringsvirksomhet falt med hele 13,8 prosent fra april 2019 til april 2020. Mange hoteller, restauranter, barer o.l. måtte som kjent nedskalere virksomheten eller stenge som en direkte eller indirekte følge av tiltakene som ble innført for å begrense spredningen av korona. Her er som nevnt jobber man er permittert fra i inntil tre måneder ikke trukket fra.

Andre næringer med stor nedgang i antall jobber fra april 2019 til samme måned i 2020 inkluderer personlig tjenesteyting (7,2 prosent) samt forretningsmessig tjenesteyting (6,6 prosent). Personlig tjenesteyting omfatter blant annet frisører og andre virksomheter knyttet til kroppspleie, men også kultur- og underholdningsvirksomhet. I forretningsmessig tjenesteyting er arbeidskrafttjenester, rengjøring og andre tjenester knyttet til eiendomsdrift dominerende, men næringen omfatter også reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet.

Det var også nedgang i antall jobber i varehandel samt i transport og lagring, begge med 4,3 prosent færre jobber i april 2020 enn i samme måned året før. En av få næringer med økning i antall jobber var bergverksdrift og utvinning, som i Norge er sterkt dominert av olje- og gassvirksomhet. I denne næringen viser de foreløpige tallene at antallet jobber økte med 5,9 prosent.

Tabeller: Foreløpige tall over lønnstakere, jobber og kontantlønn (Last ned, Excel)

Endelige tall for mars

Tallene omtalt ovenfor er foreløpige tall. I disse tallene er det enkelte jobber/lønnstakere vi ikke fanger opp på grunn av tidsforsinkelser i rapporteringen til a-ordningen, men som inngår i endelige tall (nærmere forklart i boks nederst). De foreløpige tallene er derfor mer usikre enn endelige tall, og endringstall og nivåtall i foreløpige tall vil være forskjellige fra endringstall og nivåtall i endelige tall.

De foreløpige tallene for mars 2020, som ble publisert forrige måned, viste en økning i antall jobber på 0,9 prosent og en økning i gjennomsnittlig kontantlønn på 2,6 prosent sammenlignet med mars 2019. Tilsvarende endelige tall viser økning på henholdsvis 0,8 og 2,9 prosent i samme periode. Mens de foreløpige tallene for mars viste over 2 prosent økning i antallet jobber i både overnattings- og serveringsvirksomhet samt i personlig tjenesteyting, viser de endelige tallene for samme måned en god del lavere økning enn det – henholdsvis 0,6 og 1 prosent.

Tabeller: Endelige tall over lønnstaker, jobber og kontantlønn (Last ned, Excel)

Månedstall fra a-ordningen – eksperimentell statistikk

Denne artikkelen er basert på en «første versjon» av månedstall fra a-ordningen der det er enkelte jobber/lønnstakere vi ikke fanger opp på grunn av tidsforsinkelser i rapporteringen. Vi omtaler derfor tall basert på denne versjonen som foreløpige tall. I endelige tall benytter vi en «andre versjon» fra a-ordningen som er tilgjengelig en måned senere og der de ovennevnte jobbene/lønnstakerne er med. De ordinære arbeidsmarkedsstatistikkene fra a-ordningen er alle basert på andre versjon fra a-ordningen. Å kun benytte første versjon fra a-ordningen medfører at vi ikke fanger opp alle lønnstakere/jobber i tråd med sysselsettingsdefinisjonen, men det muliggjør tidligere publisering.

Lønnstakere/jobber vi ikke fanger opp som følge av at vi benytter første versjon fra a-ordningen er forsinkede meldinger, erstatningsmeldinger for tidligere måneder samt arbeidsforhold med ulike tidsforsinkelser. Dette siste omfatter a) arbeidsforhold med fersk startdato uten lønn i statistikkmånedens referanseuke, men med utbetalt lønn måneden etter, samt b) arbeidsforhold uten lønn i statistikkmånedens referanseuke, men med utbetalt lønn både måneden før og etter. Statistikkmånedens referanseuke er den tredje uken i måneden (uken som inneholder datoen den 16).

Gruppen vi ikke fanger opp varierer fra om lag 25 000 til 100 000 arbeidsforhold, altså rundt 1-3 prosent av alle arbeidsforhold. At antallet man ikke fanger opp varierer såpass mye fra måned til måned betyr at både endringstall og nivåtall i denne eksperimentelle statistikken vil være forskjellig fra de endringstall og nivåtall man får ved å benytte andre versjon.

Usikkerheten knyttet til endringstall fra en måned til den etterfølgende er høyere enn for endringstall fra samme måned året før på grunn av sesongmønstre i ovennevnte arbeidsforhold som ikke fanges opp, og vi sammenligner derfor med samme måned året før i denne eksperimentelle statistikken.

Denne eksperimentelle statistikken omfatter alle jobber (arbeidsforhold) i virksomheter hjemmehørende i Norge uansett alder og om man er registrert bosatt eller ikke. Det er krav om at det er utbetalt lønn for arbeid eller det foreligger permitteringer eller permisjoner eller ytelser (fødselspermisjon, foreldrepenger eller sykepenger) der det kompenseres med godtgjørelser til erstatning for lønn. Selvstendig næringsdrivende er ikke inkludert. Denne statistikken har dermed samme populasjon som den kvartalsvise statistikken Arbeidsforhold og lønn.