Statistikkområde

Arbeid og lønn: Metoder og dokumentasjon

Alt innhold for delområdet metoder og dokumentasjon

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Bruddberegninger av AKU-omleggingen

  Ved beregning av bruddanslag for arbeidsledighet og sysselsetting som følge av AKU-omleggingen i 2021, har vi benyttet en tidsseriemodell. Modellen sammenligner utviklingen i AKU med utviklingen i registervariable.

  Artikkel
 • Ny AKU gir brudd i tidsseriene

  Foreløpige tall viser at omleggingen av Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) vil gi størst endring i tallet på sysselsatte. Etter hvert som den nye undersøkelsen pågår, blir bruddanslagene sikrere, og det vil derfor publiseres flere beregninger av dett...

  Artikkel
 • Ny statistikklov og detaljnivå i tabeller

  Den nye statistikkloven tillater ikke indirekte identifisering av virksomheter og foretak. Det betyr blant annet at enkelte tabeller hos SSB ikke lenger kan publiseres på like detaljert nivå som tidligere.

  Artikkel
 • Ny AKU

  Fra 2021 er det nytt skjema for arbeidskraftundersøkelsen. Dette vil gi endringer i statistikken. Det vil også bli et opphold i publiseringen av tall fra AKU. Det vil ikke bli publisert månedsstatistikk før hele første kvartal er avsluttet.

  Artikkel
 • System for persondata

  Notater 2020/28

  I dette notatet dokumenteres siste versjon av System for persondata (SFP) som foreligger for årgangene 2008 – 2019. SFP består av registre som inneholder data for områder som arbeidsmarked, utdanningsaktivitet og velferdsordninger som er ment å ko...

  Publikasjon
 • Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019

  Notater 2020/26

  Levekårsundersøkelsen om Arbeidsmiljø gjennomføres hvert tredje år og er en del av Statistisk sentralbyrås samlede levekårsundersøkelser.

  Publikasjon
 • Treffer vi?

  Notater 2019/41

  I dette notatet evaluerer vi modellen som brukes til å framskrive arbeidsstyrke etter utdanning, og diskuterer hva slike framskrivinger kan bidra med.

  Publikasjon
 • Flere jobber i staten

  I fjor var det drøyt 167 000 arbeidsforhold i staten – en økning på 1,2 prosent fra 2017. I samme periode var det en vekst i avtalte årsverk på 0,9 prosent.

  Artikkel
 • Bedre sykefraværstall uten feriekorrigering

  SSB fjerner nå feriekorrigeringen i beregningen av sykefraværsprosenten. Dette gir bedre kvalitet og vil forhindre at eventuelle endringer i folks ferievaner påvirker tallene. 

  Artikkel
 • Metode for bedring av informasjon om arbeidstid i a-ordningen

  Statistisk sentralbyrå (SSB) har tatt i bruk en metode som gir bedre informasjon om arbeidstid i a-ordningen. Metoden gir særlig forbedring i arbeidstidsopplysninger, som gjør det enklere av å avgjøre hvem som arbeider heltid og deltid.

  Artikkel
 • Muligheter for statistikk om utsendte arbeidstakere

  Notater 2019/06

  Hovedformålet med notatet er å se på muligheten for å lage statistikk om utsendte arbeidstakere som også omtales som tjenesteytere.

  Publikasjon
 • Estimation of training costs for the Norwegian Labour Cost Survey (LCS)

  Notater 2019/05

  Publikasjon
 • Proxy Interviews in the Norwegian Labour Force Survey

  Notater 2018/48

  Publikasjon
 • Statistikk over ansatte i staten

  Notater 2018/36

  Dette notatet gir en nærmere beskrivelse av ulike avgrensninger av ansatte og årsverk i staten sett i lys av brukerbehovene.

  Publikasjon
 • Cohort Analysis

  Notater 2018/21

  Publikasjon