Notater 2020/26

Dokumentasjon

Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019

Levekårsundersøkelsen om Arbeidsmiljø gjennomføres hvert tredje år og er en del av Statistisk sentralbyrås samlede levekårsundersøkelser.

Statistisk sentralbyrå har gjennomført levekårsundersøkelser siden 1973, og fra 1996 har det blitt gjennomført undersøkelser årlig. Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø har blitt gjennomført 7 ganger tidligere, i 1996, 2000, 2003, 2006, 2009, 2013 og 2016. I 1989 og 2003 var innsamlingen knyttet til temaet i Arbeids- og bedriftsundersøkelsen.

Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø har som mål å kartlegge ulike arbeidsmiljøforhold blant sysselsatte i Norge. Undersøkelsen går hvert 3. år, og tar opp temaer som tilknytning til arbeidsplassen, fysisk, kjemisk og ergonomisk arbeidsmiljø, psykososialt arbeidsmiljø, yrkesrelaterte helseplager og sykefravær og krav og muligheter for selvbestemmelse på jobb.

Det ble trukket et landsrepresentativt utvalg på 19 810 personer i alderen 18-66 år til undersøkelsen i 2019. Data ble samlet inn ved hjelp av PC-assistert intervjuing i perioden august 2019 til mars 2020. Av disse var 123 personer ikke lenger i målgruppen for undersøkelsen, fordi de var utvandret, bosatt på institusjon eller døde. Svarprosenten blant de resterende var på 57 prosent.

Frafall kan føre til utvalgsskjevhet, noe som innebærer at nettoutvalget (de som er intervjuet i undersøkelsen) ikke nødvendigvis er helt representativt for målgruppen. Den vanligste årsaken til frafall er at man ikke kommer i kontakt med personene, dernest at folk ikke ønsker å delta. For å korrigere for noen av skjevhetene i forbindelse med frafall vektes dataene i analyser. I analysesammenheng kan man beregne usikkerheten til ulike kjennemerker og teste om de forskjellene man ser mellom ulike grupper skyldes tilfeldigheter i utvalget.

Dataene som hentes inn kompletteres med opplysninger fra register: Før intervjuet kobles det til opplysninger om bosted og arbeidssted. Opplysningene kontrolleres under intervjuet. Det hentes også inn opplysninger fra forrige intervju, for de som har vært med på undersøkelsen tidligere. I ettertid kobles det til informasjon om inntekt, utdanning etc.

I juni 2020 ble det publisert resultater fra årets undersøkelse på ssb.no. Det sendes også en anonymisert fil til NSD som kan benyttes av forskere og studenter.

Om publikasjonen

Tittel

Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019. Dokumentasjon

Ansvarlig

Håvard Bergesen Dalen og Lise Snellingen Bye

Serie og -nummer

Notater 2020/26

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1157-2

ISSN

2535-7271

Antall sider

123

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt