Notater 2018/36

Kartlegging av brukerbehov og muligheter

Statistikk over ansatte i staten

Dette notatet gir en nærmere beskrivelse av ulike avgrensninger av ansatte og årsverk i staten sett i lys av brukerbehovene.

I dette notatet utreder vi muligheten for å lage en mer presis statistikk om årsverk i staten. Notatet avgrenser «hva er staten», både når det gjelder hvilke virksomheter og hvilke ansatte/arbeidsforhold som skal inngå i «staten». Videre ser vi på hvilke muligheter vi har for å lage statistikk for ansatte i staten som dekker statistikkbehovene til blant annet Finansdepartementet (FIN), Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). Statistikken vil også bli tilgjengeliggjort for alle på normal måte gjennom statistikkbanken og egne publiseringer (fase 2 av prosjektet).

Vi foreslår at enhetene som inngår i staten avgrenses på samme måte som i statsregnskapet.no. Videre foreslår vi at statistikken omfatter følgende arbeidsforhold:

  • Alle ordinære og maritime arbeidsforhold
  • Både hoved- og biarbeidsforhold
  • Alle uansett alder
  • Bosatte og ikke-bosatte personer

Statistikken vil dermed ikke omfatte oppdragstakere/frilansere og vernepliktige.

I notatet foreslås det å lage to årsverksbegreper: a) avtalte årsverk og b) avtalte årsverk eksklusive foreldrepermisjon og legemeldt sykefravær.

Utgangspunktet for hva vi kan lage av årsverk er sysselsettingsstatistikken, der a-ordningen er viktigste datakilde. I a-ordningen har vi kun direkte informasjon om avtalt stillingsprosent og dermed avtalte årsverk. Avtalte årsverk omfatter det man forventer å arbeide ifølge arbeidskontrakten, og man tar ikke hensyn til merarbeid, overtid og ulike typer fravær.

Vi mangler informasjon om blant annet arbeidet tid som er ubetalt, ferie og egenmeldt sykefravær på individnivå. Det er derfor ikke mulig å gi tall for utførte årsverk, som er det mest interessante målet dersom man ønsker å se på volumet av arbeidskraft. Men vi har informasjon om foreldrepermisjon og legemeldt sykefravær. Vi har dermed også mulighet til å lage tall for avtalte årsverk eksklusive foreldrepermisjon og legemeldt sykefravær, og på den måten komme nærmere en måling av utførte årsverk.

Hovedbegrepet for årsverk vil derfor være avtalte årsverk. I tillegg kan vi lage avtalte årsverk eksklusive foreldrepermisjon og legemeldt sykefravær.

Ved beregning av årsverk benyttes alle månedene i kalenderåret. Vi får dermed en mer presis måling av årsverk ved at vi tar hensyn til eventuelle endringer i stillingsprosent gjennom året og om man bare jobber deler av året i staten.

Med utgangspunkt i populasjonen vi har valgt i dette notatet og måten vi måler årsverk på, var det i 2017 nesten 165 000 arbeidsforhold i staten. Dette utgjør om lag 152 000 avtalte årsverk og drøyt 143 000 årsverk eksklusive foreldrepermisjon og legemeldt sykefravær.

Om publikasjonen

Tittel

Statistikk over ansatte i staten. Kartlegging av brukerbehov og muligheter

Ansvarlig

Christoffer Berge, Nadiya Fedoryshyn, Tonje Køber, Pål Nordby og Helge Næsheim

Serie og -nummer

Notater 2018/36

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Finansdepartementet (FIN) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9809-7

Antall sider

52

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt