Flere jobber i staten

Publisert:

I fjor var det drøyt 167 000 arbeidsforhold i staten – en økning på 1,2 prosent fra 2017. I samme periode var det en vekst i avtalte årsverk på 0,9 prosent.

Dette viser nye tall for ansatte i staten, som er en del av den registerbaserte sysselsettingsstatistikken.  

Tallene over ansatte i staten omfatter alle arbeidsforhold (jobber), avtalte årsverk, uansett alder og om man er registrert bosatt i Norge eller ikke.

I tillegg til arbeidsforhold gis det også tall for antall ansatte. I 2018 var det i underkant av 166 000 ansatte i staten, en økning på 1,1 prosent fra året før. Det er altså en noe større vekst i antall arbeidsforhold enn i antall ansatte. Forskjellen mellom tallene for antall ansatte og antall arbeidsforhold er at det siste også omfatter alle biarbeidsforhold i staten.

Hva inngår i staten?

Statistikken over ansatte i staten dekker de samme enhetene som inngår i statsregnskapet.no. Dermed dekker statistikken departementene, Stortinget, Sametinget, Domstolene i Norge, statsministerens kontor, med underliggende virksomheter.

Helseforetakene og offentlig kontrollerte enheter som statens forretningsdrift og statlig eide aksjeselskap (som Equinor, Telenor, Statskraft, mv.) inngår ikke i populasjonen.

A-ordningen er hovedkilden til statistikken over ansatte i staten. Tallene omfatter alle ordinære og maritime arbeidsforhold, alle jobber (hoved- og biarbeidsforhold), både bosatte og ikke-bosatte og alle uansett alder. Statistikken omfatter ikke selvstendig næringsdrivende, vernepliktige eller oppdragstakere/frilansere.

Tallene er gjennomsnitt av alle månedene i året og skiller seg dermed fra den registerbaserte sysselsettingstatistikken og de tidligere publiserte tallene over ansatte i staten, som er per 4. kvartal (tredje uke i november).

Den største forskjellen mellom statistikken over ansatte i staten og andre statistikker som gir tall for statsforvaltningen (definert som alle enheter med sektorkode 6100), er at statsforvaltningen også inkluderer helseforetakene.

Se notatet Statistikk over ansatte i staten (notater 2018/36) for mer informasjon om hva som inngår i staten, måling av årsverk, utfordringer ved å sammenligne over tid samt sammenheng med annen statistikk. Statistikk og rapporter om ansatte i staten er også tilgjengelig på nettsidene til Difi.

Flest avtalte årsverk i Oslo

Flest avtalte årsverk i staten ble utført i Oslo i 2018 (28,2 prosent). Deretter følger Trøndelag (9,4 prosent) og Hordaland (8,2 prosent).

De fleste i staten har et heltidsarbeidsforhold i 2018 (85,6 prosent), der heltid er definert som stillingsprosent lik 100 eller mer i gjennomsnitt over hele året. Heltidsansatte stod for 93 prosent av de avtalte årsverkene.

SSB har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid.

Figur 1. Antall ansatte, antall arbeidsforhold, avtalte årsverk og avtalte årsverk eksklusive foreldrepermisjon og legemeldt sykefravær, etter kjønn. Årsgjennomsnitt 2018

Menn Kvinner Begge kjønn
Antall ansatte 83576 82140 165716
Antall arbeidsforhold 84582 82825 167407
Avtalte årsverk 77440 75085 152525
Årsverk eksklusive foreldrepermisjon og legemeldt sykefravær 74899 69270 144169

Størst økning i avtalte årsverk for kvinner

Veksten i avtalte årsverk i staten fra 2017 til 2018 var størst blant kvinner med 1,4 prosent. Menn hadde en vekst på 0,5 prosent.

Menn står for en marginalt større andel avtalte årsverk enn kvinner, med henholdsvis vel 77 000 mot rundt 75 000 avtalte årsverk i 2018.

Avtalte årsverk omfatter det man forventer å arbeide i følge arbeidskontrakten, og man tar ikke hensyn til merarbeid, overtid og ulike typer fravær.

Vi mangler informasjon om blant annet arbeidet tid som er ubetalt, ferie og egenmeldt sykefravær på individnivå. Vi kan dermed ikke gi tall for utførte årsverk, som er det mest interessante målet dersom vi skal si noe om volumet av arbeidskraft. Men vi har informasjon om foreldrepermisjon og legemeldt sykefravær, og vi kan derfor gi tall for avtalte årsverk eksklusive foreldrepermisjon og legemeldt sykefravær, og på den måten komme noe nærmere en måling av utførte årsverk.

Justert for foreldrepermisjon og legemeldt sykefravær, står kvinner for en litt mindre andel av årsverkene (48 prosent) enn når vi ser på avtalte årsverk uten å justere for fravær (49,2 prosent).

Sammenligning med tidligere statistikk over ansatte i staten

Den tidligere statistikken over ansatte i staten har i hovedsak samme avgrensning som den nye statistikken over ansatte i staten. Hovedforskjellen er at Stortinget med underliggende virksomheter ikke var med i den gamle statistikken over ansatte i staten. I tillegg var måletidspunktet 3. uke i november og man antok at denne uka var representativ for hele året. I den nye statistikken benyttes informasjon fra alle månedene i kalenderåret. Vi får dermed en mer presis måling av avtalte årsverk ved at vi hensyn til eventuelle endringer i stillingsprosent gjennom året og om man bare jobber deler av året i staten. De gamle tabellene er tilgjengelig i statistikkbanken under «avslutta tidsserier».

 

Faktaside

Kontakt