Alt innhold for området virksomheter, foretak og regnskap

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Liten nedgang i talet på nye føretak trass korona-krise

  Det vart etablert 14 965 nye føretak i 2. kvartal i år. Det er 1 110 færre enn i 2. kvartal i fjor. Nedgangen i talet på nye føretak frå 1. til 2. kvartal var klårt større i år enn i fjor, men for aksjeselskapa var det vekst.

  Artikkel
 • Antall foretak og virksomheter lite påvirket av koronakrisen

  Antall registrerte foretak og virksomheter er om lag 5 000 høyere i juli enn i samme måned i fjor. Nedgangen i juni er altså langt på vei reversert, og koronapandemien har dermed ikke ført til færre foretak og virksomheter hittil.

  Artikkel
 • Utbytte på 514 milliarder kroner

  Aksjonærene mottok et utbytte på 514 milliarder kroner i 2019. Dette er en nedgang på 7 prosent fra det rekordstore utbyttet i 2018.

  Artikkel
 • Koronakrisens innvirkning på antall konkurser

  Hittil i år er det færre konkurser enn på samme tid i 2019, men det er forskjeller mellom ulike næringsgrupper og bransjer. Konkursene viser imidlertid samme kjennetegn som før: En høy andel av foretakene har hatt vedvarende dårlig lønnsomhet og n...

  Artikkel
 • Liten registrert nedgang i antall foretak og virksomheter

  Det ble om lag 3 000 færre foretak og virksomheter i juni, men det er for tidlig å si om dette er starten på en trend. På grunn av etterslep i statistikkgrunnlaget vil eventuelle effekter av koronakrisen på økonomien bli tydelige i statistikken fø...

  Artikkel
 • Finn detaljerte tall om utvikling i næringer

  I denne artikkelen får du en veiledning til statistikkene SSB har på utvikling og trender i norsk næringsliv. Finn ut hvordan du finner fram til akkurat de næringene du ønsker å se på, og hvordan du kan lage relevante sammenligninger i tabeller og...

  Artikkel
 • Ingen registrert nedgang i antall foretak og virksomheter

  Antall foretak og virksomheter har holdt seg nokså stabilt så langt i år. På grunn av etterslep i statistikkgrunnlaget, vil eventuelle effekter av koronakrisen på økonomien vises i statistikken først utover sommeren.

  Artikkel
 • Stabil lønnsomhet i norske foretak

  For norske ikke-finansielle aksjeselskaper har lønnsomheten endret seg lite fra 2017 til 2018.

  Artikkel
 • Daglig statistikk over konkurser

  SSB publiserer tall på konkurser løpende. Det forventes imidlertid at koronasituasjonen ikke vil gi utslag i tallene helt ennå. Her finner du en veiledning til tallene.

  Artikkel
 • SSB publiserer månedlig statistikk over foretak og virksomheter

  For å imøtekomme behovet for aktuell informasjon i forbindelse med koronakrisen og ringvirkningene på økonomien, vil SSB i tiden framover publisere månedlig statistikk over foretak og virksomheter. Oljeprisfallet som inntraff omtrent samtidig, vil...

  Artikkel
 • Fortsatt ingen økning i antall konkurser

  Ennå er vi i en tidlig fase og det tar gjerne noe tid før omsetningssvikt manifesteres som konkurser. Foreløpig ser vi derfor ingen tegn til at antall åpnede konkurser øker.

  Artikkel
 • Ukentlig statistikk over konkurser

  Norsk økonomi er i en svært spesiell situasjon. For å imøtekomme behovet for aktuell informasjon vil SSB i tiden framover publisere ukentlig statistikk over konkurser.

  Artikkel
 • Fleire kvinner i styre og leiing

  Gjennom heile 2000-talet har delen av kvinner i styre og leiing av norsk næringsliv auka jamt, men sakte. Vi ser at denne tendensen varer ved frå 2019 til 2020, både når det gjeld kvinnedelen i styrer og kvinnedelen av dei som er daglege leiarar i...

  Artikkel
 • Ingen sentralisering av virksomheter siste tiår

  Det har blitt 23 prosent flere virksomheter i Norge siden 2010. Det er ingen tegn til sentralisering, mens teknologisk utvikling og effektivisering kan ha påvirket næringsfordelingen.

  Artikkel
 • Uendra tal på konkursar i 2019

  Det vart registrert tilnærma same tal konkursar i 2019 som året før. Det same gjeld 4. kvartal 2019 samanlikna med same periode i 2018.

  Artikkel