243576
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
243576
Nedgang i eksporten
statistikk
2016-07-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varerjuni 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nedgang i eksporten

Lavere olje og gasspriser, vedlikehold og redusert oljeproduksjon trekker ned eksportverdien i juni. Vareeksporten utgjorde 60 milliarder kroner og gikk tilbake 14,9 prosent sammenlignet med i fjor. For de seks første månedene samlet var tilbakegangen 15,5 prosent mot fjoråret.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Juni 2016Mai 2016 - Juni 2016Juni 2015 - Juni 2016Juni 2016Juni 2015 - Juni 2016
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import53 0156,9-2,0296 033-5,0
Skip og oljeplattformer22 011534,489,75 351-76,6
 
Eksport59 9866,8-14,9356 386-15,5
Råolje13 835-4,2-28,379 629-24,5
Naturgass9 685-11,4-35,578 579-28,0
Naturlige gasskondensater557353,528,72 020-33,9
Skip og oljeplattformer21 045763,6601,32 098-24,5
Fastlandseksport34 86514,0-2,0194 061-3,7
 
Handelsbalansen6 9715,4-57,560 353-45,3
Handelsbalansen fastland-16 14013,67,4-96 622-10,7
Figur 1 viser utviklingen i handelsbalansen de siste fem årene og så langt i 2016, målt i milliarder kroner. I tillegg til handelsbalansen, har den også med utviklingen for total import og eksport
Figur 2 viser utviklingen i handelsbalansen for fastlandet de siste fem årene og så langt i 2016, målt i milliarder kroner. I tillegg til handelsbalansen har den også med utviklingen for importen utenom skip og oljeplattformer og fastlandseksporten
Figur 3 viser utviklingen i den totale eksporten av råolje, naturgass og naturlige gasskondensater de to foregående årene og så langt i 2016, målt i milliarder kroner
Figur 4 viser utviklingen i fastlandseksporten de to foregående årene og så langt i 2016, målt i milliarder kroner
Figur 5 viser utviklingen i oljeeksporten de siste fem årene og så langt i 2016. Den viser utviklingen målt i kroner per fat og antall eksporterte fat

* = foreløpige tall

Importen i juni endte på 53 milliarder kroner og var 2,0 prosent lavere enn juni i fjor. Bak reduksjonen ligger fjorårets innførsel av konstruksjoner til oljeplattformer som utgjorde 1,9 milliarder kroner. Hittil i år har samlet importverdi gått ned 5,0 prosent mot første halvår i 2015.

Handelsoverskuddet er så langt i år 60,4 milliarder kroner. Dette er et fall på 45,3 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Mindre oljeeksport grunnet vedlikehold

Råoljeeksporten utgjorde 13,8 milliarder kroner og falt 28,3 prosent sammenlignet med juni i fjor.

Tilbakegangen skyldes en kombinasjon av redusert eksportvolum og lavere priser. Planlagt vedlikehold dempet oljeproduksjonen i juni og eksportvolumet var på sitt laveste siden juni 2014. Utførselen endte på 34,7 millioner fat, en nedgang på 16,2 prosent fra i fjor. Oppadgående oljepris bremset nedgangen i eksportverdien. Sammenlignet med mai i år økte oljeprisen med 8,3 prosent til 398 kroner fatet. Prisen er likevel 14,4 prosent lavere enn juni i fjor.

Betydelig fall var det også i eksportverdien for naturgass som endte på 9,7 milliarder kroner og gikk ned 35,5 prosent mot juni i fjor. Bakenforliggende årsak er lavere gasspriser. Eksportvolumet av naturgass i gassform var 7,6 milliarder standard kubikkmeter og var på samme nivå som juni i fjor.

Nedgang i verdier fra fastlandseksporten

Fastlandseksporten utgjorde 34,9 milliarder kroner i juni og var høyere enn foregående måneder, men 2,0 prosent lavere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Unntaket var matvarer, der prisøkning på fiskeprodukter trakk opp eksportverdien, var det en nedgang i de fleste av hovedvaregruppene.

Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter endte på 2,6 milliarder kroner og gikk tilbake 27,8 prosent mot juni i fjor. Nedgangen var her drevet av lavere priser og redusert eksportvolum. Mindre eksport var det også i undergruppen metaller, unntatt jern og stål. Grunnet fall i pris og volum for nikkel og aluminium hadde gruppen en nedgang på 16,4 prosent og utgjorde 3,4 milliarder kroner. I undergruppen elektriske maskiner og apparater ble det eksportert varer for 1,1 milliarder kroner, en nedgang på 27,3 prosent fra juni i fjor.

Rekordhøye laksepriser

Eksportverdien for fisk fortsetter å stige. I juni var eksportinntektene 6,9 milliarder kroner, en økning på 23,1 prosent sammenlignet med juni i fjor. Oppgangen drives av utviklingen i lakseprisene: Prisen på fersk hel laks har steget 60,0 prosent de siste tolv månedene og nådde 65 kroner kiloen i juni. Volumet har gått ned 15,9 prosent fra i fjor. Eksportverdien for utgjorde 56,0 prosent av fiskeeksporten i juni.

Nedgang i importen for varer av metaller

Importverdien, utenom skip og oljeplattformer, gikk ned 3,8 prosent fra juni i fjor og utgjorde 51 milliarder kroner.

Størst fall var det i undergruppen varer av metaller. Der ble importverdien redusert med 45,7 prosent mot juni i fjor og endte på 2,4 milliarder kroner. Nedgangen skyldes fjorårets innførsel av konstruksjoner til oljeplattformer som utgjorde 1,9 milliarder kroner. Utover dette ble importverdien i undergruppen raffinerte mineraloljeprodukter nærmere halvert fra juni i fjor til 980 millioner. I all hovedsak skyldes dette lavere volum. Stor nedgang var det også i innførselsverdien av malmer og avfall av metaller som gikk ned 35,5 prosent til 1,3 milliarder.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB