243568
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
243568
Eksportnedgang bremset i april
statistikk
2016-05-19T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varerapril 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Eksportnedgang bremset i april

Vareeksporten gikk ned 7,9 prosent fra april i fjor, og tilbakegangen var mindre enn de foregående måneder. Råolje- og naturgasseksporten har økt i volum, men betydelig prisfall trekker fortsatt ned eksportverdien. Fiskeeksporten bidro til økning i fastlandeksporten som gikk opp 2,7 prosent.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
April 2016Mars 2016 - April 2016April 2015 - April 2016April 2016April 2015 - April 2016
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import50 020-1,0-22,2193 449-8,5
Skip og oljeplattformer2578-66,6-96,72 931-86,0
 
Eksport60 6223,2-7,9240 043-15,4
Råolje14 93925,3-19,751 359-24,2
Naturgass12 068-10,7-14,457 961-25,9
Naturlige gasskondensater0.-100,01 340-8,2
Skip og oljeplattformer2404608,8-57,41 450-44,3
Fastlandseksport32 9010,12,7127 932-4,4
 
Handelsbalansen10 60229,1619,346 594-35,7
Handelsbalansen fastland-16 541-3,8-12,7-62 585-10,4

Eksporten av varer utgjorde 60,6 milliarder kroner i april, som innebærer en nedgang på 7,9 prosent fra april i fjor. I årets fire første måneder har vareeksporten gått ned 15,4 prosent sammenlignet med tilsvarende tidsrom i fjor.

Importen endte på 50 milliarder kroner og var hele 22,2 prosent mindre enn i april 2015. Reduksjonen skyldes fjorårets innførsel av én oljeplattform som ga historisk høy importverdi for en enkeltmåned. Dersom handel med skip og oljeplattformer holdes utenfor, økte importverdien med 5,9 prosent i april. Hittil i år har samlet importverdi gått ned 8,5 prosent i forhold til fjorårets fire første måneder.

Så langt i år er handelsoverskuddet 46,6 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 35,7 prosent fra tilsvarende periode i 2015.

Lavere olje- og gassinntekter

Eksporten av råolje utgjorde 14,9 milliarder kroner i april, og sammenlignet med april i fjor var dette en nedgang på 19,7 prosent. Siden januar i år, da oljeprisen var så lav som 276 kroner fatet, har prisen økt nærmere 26 prosent og nådde 348 kroner fatet i april. Oljeprisen er likevel 27,3 prosent lavere enn i april i fjor. I samme periode økte eksportert mengde olje med 10,6 prosent, og utførselen i april var på nærmere 43 millioner fat.

Betydelig nedgang har det også vært i gassprisene: Naturgasseksporten endte på 12,1 milliarder kroner i april og verdien falt dermed 14,4 prosent fra april i fjor. De siste tolv månedene har prisene på naturgass i gassform gått ned 37,8 prosent. Eksportvolumet i april var 9,8 milliarder standard kubikkmeter og økte med hele 36,3 prosent fra april i fjor.

Økt eksportverdi for fisk

Fastlandseksporten utgjorde 32,9 milliarder kroner i april og gikk opp 2,7 prosent sett i forhold til tilsvarende periode i fjor.

Størst vekst var det i eksporten av fisk som hadde en verdiøkning på hele 37,3 prosent fra april i fjor og endte på 7,2 milliarder kroner. Oppgangen er her drevet av utviklingen i lakseprisene: Prisen på fersk hel laks har steget mer enn 43 prosent de siste tolv månedene og nådde 57 kroner kiloen i april. Verdien av eksporten for fersk hel laks økte med 39,0 prosent til 3,8 milliarder kroner, mens volumet falt 2,9 prosent. Oppgang var det også for kjemiske produkter der eksporten i undergruppen organiske kjemiske produkter steg 32,1 prosent til 1,3 milliarder kroner.

I motsatt retning trakk blant annet eksportverdien av industrimaskiner som har gått tilbake 19,1 prosent siden april i fjor og endte på 3,6 milliarder kroner. Lavere eksportverdi var det også i undergruppen metaller, unntatt jern og stål, som grunnet prisfall på nikkel og aluminium hadde en nedgang på 10,2 prosent og utgjorde 3,5 milliarder kroner i april.

Oppgang i importen av maskiner og transportmidler

Importverdien, utenom skip og oljeplattformer, økte med 5,9 prosent fra april i fjor og utgjorde 49,4 milliarder kroner.

Sett bort fra innførselen av oljeplattformen i april i fjor var det størst økning i hovedvaregruppen maskiner og transportmidler. Importverdien i gruppen kjøretøy for vei gikk opp med 16,1 prosent til 6,1 milliarder kroner, mens undergruppene industrimaskiner gikk opp 10,7 prosent og endte på 6,4 milliarder kroner. Verdioppgang var det også i hovedvaregruppene kjemiske produkter og bearbeidde varer som steg med henholdsvis 10,8 og 11,9 prosent til 5,5 og 7,6 milliarder kroner.

I motsatt retning trakk importen av malmer og avfall av metall, hvor verdien falt 41,4 prosent fra april i fjor til 1,4 milliarder kroner i samme måned i år. Nedgang var det også i innførselen av mineralolje og mineraloljeprodukter som utgjorde 1,3 milliarder i april, og gikk tilbake 30,1 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Påskens plassering påvirker talleneÅpne og lesLukk

Ved sammenligning av ujusterte månedstall vil påsken som var i april i fjor, men mars i år, ha innvirkning på tallene. De sesongjusterte tallene som også korrigerer for kalendereffekter, viser en nedgang i eksporten, utenom skip og oljeplattformer, på 12,4 prosent. For vareimporten, utenom skip og oljeplattformer, var det en nedgang på 3,6 prosent.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB