243572
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
243572
Betydelig mindre handelsoverskudd
statistikk
2016-04-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varermars 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Betydelig mindre handelsoverskudd

Handelsoverskuddet i mars endte på knappe 9,1 milliarder kroner og er mer enn halvert fra mars i fjor. Ser vi bort fra april i 2015, er dette den laveste verdien siden 1999. Både importen og eksporten av varer var mindre enn i mars 2015, men om lag uendret fra februar i år.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Mars 2016Februar 2016 - Mars 2016Mars 2015 - Mars 2016Mars 2016Mars 2015 - Mars 2016
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import49 9330,9-11,5142 851-2,9
Skip og oljeplattformer21 115190,4-49,51 739-46,6
 
Eksport59 001-0,4-27,0178 627-20,3
Råolje11 920-3,8-35,435 679-28,0
Naturgass13 680-8,8-43,346 507-32,2
Naturlige gasskondensater389383,6-39,61 030-22,3
Skip og oljeplattformer227-79,2-90,0266-83,9
Fastlandseksport32 9864,3-11,695 145-7,5
 
Handelsbalansen9 068-6,9-62,835 777-53,5
Handelsbalansen fastland-15 8329,46,2-45 967-12,3

Vareeksporten var på 59 milliarder kroner. Det innebærer et fall på 27,0 prosent sett i forhold til mars 2015. Lave olje- og gasspriser er hovedårsaken til nedgangen. Importen i mars utgjorde 49,9 milliarder kroner 11,5 prosent mindre enn året før da verdien var særlig høy.

Det er imidlertid viktig å ta i betraktning at påsken, som var i april i fjor, men i mars i år, har innvirkning på tallene. Ser vi på sesongjusterte tall, er importverdien om lag den samme som året før, mens eksporten kun viser et mindre utslag.

Lave olje- og gassinntekter

Eksportverdien av råolje utgjorde i mars 11,9 milliarder kroner, et fall på vel 35,4 prosent i forhold til samme måned et år tilbake. Nedgangen skyldes for det meste en betydelig prisnedgang på 123 kroner per fat. Men det har også vært et noe redusert eksportvolum. Det ble eksportert 36 millioner fat råolje i mars 2016, mot 39 millioner fat i samme måned året før.

Verdien av eksportert naturgass falt også og endte på 13,7 milliarder kroner, som er 43,3 prosent mindre enn året før. Eksportvolumet av naturgass i gassform var riktignok 0,3 milliarder standard kubikkmeter større, men dette kunne ikke veie opp for reduserte priser.

Redusert fastlandseksport

Fastlandseksporten var på 33 milliarder kroner i mars. Dette ga et fall på 11,6 prosent sett i forhold til samme måned et år tilbake, men en økning fra februar 2016 på 4,3 prosent.

Sammenlignet med mars året før var det et fall i eksporten for de fleste hovedgrupper av varer.

Raffinerte mineraloljeprodukter, under hovedgruppen brenselstoffer, hadde størst nedgang. Eksportverdien ble nærmest halvert fra 4,9 milliarder til 2,6 milliarder kroner i mars 2016. Fallet skyldes både prisnedgang og at det ble eksportert et langt mindre volum.

Det var også en større nedgang innenfor bearbeidde varer hvor undergruppen metaller, unntatt jern og stål ble redusert med 623 millioner og endte på 3,3 milliarder kroner. Mye av fallet skyldes prisnedgang for aluminium og nikkel.

Det ble eksportert maskiner og transportmidler for 6,1 milliarder kroner i mars – 2,2 milliarder mindre enn året før. Eksportverdien gikk ned for de fleste undergruppene.

Økt eksportverdi på fisk

Verdien av fiskeeksporten økte med 18,2 prosent sammenlignet med mars i fjor og endte på 7,4 milliarder kroner. Av dette utgjorde laks to tredjedeler av verdien. Lakseeksporten var i mars på 4,9 milliarder kroner – 720 millioner mer enn året før. Eksportert volum var mindre enn året før, og økningen skyldes derfor utelukkende den høye lakseprisen.

Lavere importverdi

Det ble importert varer for 49,9 milliarder kroner i mars. Det betyr en nedgang på 6,5 milliarder sammenlignet med et år tidligere, da importen var spesielt høy.

Det var mindre import i de fleste hovedvaregruppene

Størst nedgang var det for maskiner og transportmidler, der det var et verdifall på 3,8 milliarder kroner. Det var lavere importverdi for samtlige større maskinundergrupper sammenlignet med mars 2015. For varegruppen andre transportmidler, innen samme hovedgruppe, sank verdien til fra 3,8 til 2,0 milliarder kroner, men fordi denne varegruppen omfatter skip, fly og oljeplattformer, vil verdiene variere mye fra én måned til en annen. Personbilimporten gikk ned med 234 millioner kroner og endte på 3,6 milliarder. I alt ble det importert 17 200 biler i mars, mot 18 600 i tilsvarende måned året før. Størst var nedgangen for dieseldrevne biler.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB