206203_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
206203
Inntektene fra råoljeeksporten halvert i januar
statistikk
2015-02-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varerjanuar 2015

Månedsstatistikk for utenrikshandel med varer frigis vanligvis den 15., eller påfølgende virkedag etter endt måned. Publisering av månedstall for februar og mai 2015 utsettes med én virkedag. Tall for februar frigis 17. mars og tall for mai frigis 16. juni 2015.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Inntektene fra råoljeeksporten halvert i januar

Det ble eksportert varer for 71,6 milliarder kroner i årets første måned. Dette er 20,9 prosent mindre enn i januar i fjor. Nedgangen skyldes først og fremst eksporten av råolje som ble redusert fra en verdi på 29,2 milliarder i januar 2014 til 13,2 milliarder kroner i januar i år.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosent
Januar 2015Desember 2014 - Januar 2015Januar 2014 - Januar 2015
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import44 477-4,64,6
Import av skip og oljeplattformer2323-36,4-34,6
 
Eksport71 577-6,7-20,9
Råolje13 155-24,5-54,8
Naturgass24 091-6,3-2,0
Naturlige gasskondensater373-22,7-36,2
Skip og oljeplattformer2730-19,3-67,1
Fastlandseksport33 2293,1-2,2
 
Handelsbalansen27 100-10,1-43,5
Handelsbalansen fastland-10 925-21,335,4

Importen beløp seg til 44,5 milliarder kroner i januar, som innebærer en oppgang på 4,6 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Handelsoverskuddet i januar fikk seg dermed en kraftig nedtur og ble redusert med 43,5 prosent, slik at det endte på 27,1 milliarder kroner i årets første måned. I tillegg til nedgangen for råolje bidro også nedgang i naturgass- og fastlandseksporten til å drive ned handelsoverskuddet.

Laveste råoljeeksportinntekter på 13 år

Verdien av råoljeeksporten beløp seg til 13,2 milliarder kroner i januar 2015. Dette er mer enn en halvering av verdien fra tilsvarende måned i fjor da det ble eksportert råolje for 29,1 milliarder kroner. Faktisk må vi helt tilbake til november 2001 for å finne en måned da eksportverdien for råolje var lavere. Nedgangen skyldes hovedsakelig en svekkelse i oljeprisen fra 671 kroner til 371 kroner i perioden januar 2014 - januar 2015. Dette er en nedgang på 44,7 prosent. Det ble utført 35,5 millioner fat råolje i januar 2015, som er en nedgang på 7,9 millioner fat fra samme måned i fjor. Reduksjonen i volumtallene er forårsaket av mye dårlig vær på sokkelen i januar, som har gitt mindre produksjon.

Eksporten av gass beløp seg til 24,1 milliarder kroner i januar. Dette er en nedgang på 2 prosent sammenlignet med januar 2014. Det ble eksportert 9,7 milliarder standard kubikkmeter med gass i gassform, som er 4,4 prosent mer enn i januar i fjor.

Økt eksport av maskiner

Fastlandseksporten endte på 33,2 milliarder kroner i årets første måned. Dette er 2,2 prosent mindre enn i januar 2014.

Eksporten av 'maskiner og transportmidler' økte med over 1,7 milliarder kroner og beløp seg til 10,1 milliarder i årets januar. Det var eksportverdien i undergruppene 'andre industrimaskiner' og 'elektriske maskiner' som steg mest, henholdsvis med 82 prosent og 127 prosent og endte på respektive 3,2 milliarder og 2,3 milliarder kroner. Økningen kan knyttes til utførselen av varer for flere store prosjekter i januar. Eksportverdien i undergruppen 'andre transportmidler' gikk mest ned fra 2,5 milliarder kroner i 2014 til 1,1 milliarder i januar 2015.

Forsinket skreifiske gav redusert fiskeeksport

Det ble eksportert fisk til en verdi av 5,5 milliarder kroner i januar. Dette er 4,6 prosent mindre enn i samme tidsrom året før. Eksportverdien av fersk hel laks gikk ned med nesten 120 millioner kroner, men også lavere eksporttall for torsk og sild bidro til nedgangen i fiskeeksporten. Skreifisket er forsinket i år, og dette påvirker også eksporttallene. Fjorårets rekordfiske i Lofoten bidro til å trekke samlet verdi av fiskeeksport opp.

Eksporten av 'raffinerte mineraloljeprodukter' beløp seg til 2,4 milliarder kroner i januar. Dette er mer enn en halvering av eksporten fra januar 2014 da det ble eksportert for 5,1 milliarder kroner.

Økt råvareimport

Samlet import i januar endte på 44,5 milliarder kroner. Dette er 4,6 prosent mer enn i januar 2014.

Målt i kroner økte importen av råvarer mest, med nærmere 1,3 milliarder til 3,5 milliarder kroner. 'Malmer og avfall av metaller' stod for det meste av oppgangen, og importverdien steg fra 1,4 milliarder til 2,5 milliarder kroner denne perioden.

Ellers økte importen innenfor gruppene 'kjemiske produkter' og 'forskjellige ferdigvarer' betydelig. Disse gruppene økte henholdsvis med 18,9 og 10,1 prosent til respektive 4,9 milliarder og 7,3 milliarder kroner.

For gruppen 'brenselsstoffer, smøremidler og elektrisk strøm' gikk importverdien derimot ned med 26,9 prosent til 2,1 milliarder kroner.