156420
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
156420
Økt handel med utlandet i oktober
statistikk
2014-11-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med vareroktober 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt handel med utlandet i oktober

Både eksporten og importen av varer steg i oktober i år sammenlignet med samme måned i 2013. Til sammen ble det eksportert varer for 83,6 milliarder kroner. Fastlandseksporten sto for 44 prosent av den samlede verdien. Handelsoverskuddet økte med 5,1 prosent og endte på nesten 31,6 milliarder kroner.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Oktober 2014September 2014 - Oktober 2014Oktober 2013 - Oktober 2014Oktober 2014Oktober 2013 - Oktober 2014
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import51 9073,05,4461 1145,6
Skip og oljeplattformer2258-72,5-50,25 369-29,4
 
Eksport83 55415,75,3746 2810,6
Råolje23 275-3,05,8233 9182,3
Naturgass21 98857,7-5,2178 709-10,1
Naturlige gasskondensater1 13350,152,27 0501,7
Skip og oljeplattformer2120-73,5-77,76 02920,0
Fastlandseksport37 03812,112,7320 5755,9
 
Handelsbalansen31 64745,35,1285 167-6,6
Handelsbalansen fastland-14 61111,07,7-135 171-6,9

I oktober ble det importert varer for 51,9 milliarder kroner – 2,7 milliarder mer enn i samme måned i fjor. Vareimporten har ikke vært større siden mars 2011. Det var økt import i de fleste hovedgruppene av varer. Som i september var det stor import av maskiner og innsatsvarer til industri og ulike prosjekter.

Lavere priser på råolje og naturgass

Råoljeeksporten endte på 23,3 milliarder kroner i oktober. Dette innebærer en økning på 5,8 prosent sammenlignet med samme måned i 2013. I alt ble det eksportert 40,5 millioner fat råolje, mot 33,6 millioner fat i oktober året før. Verdimessig kompenserte det økte eksportvolumet for en lavere råoljepris: 575 kroner per fat i oktober 2014 mot 654 kroner samme måned året før.

Også eksportverdien for naturgass var påvirket av lavere priser. Det ble eksportert 9,8 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i oktober - 974 millioner kubikkmeter mer enn året før. På tross av det økte volumet sank den samlede eksportverdien med 2,6 milliarder kroner og endte på 20,0 milliarder.

Økt fastlandseksport

Fastlandseksporten endte på 37,0 milliarder kroner i oktober, mot 32,9 milliarder i samme måned i fjor. Dette utgjør en økning på nær 13 prosent. Det var økt eksport innenfor alle hovedgrupper av varer med unntak av gruppene råvarer og brenselstoffer. Eksportverdien av maskiner og transportmidler steg med drøyt 2 milliarder kroner og endte på 8,8 milliarder. Størst oppgang var det i gruppene elektriske maskiner og apparater samt industrimaskiner.

I hovedgruppen bearbeidde varer gikk eksporten opp i samtlige av metallvaregruppene, og særlig oppgang hadde gruppen metaller unntatt jern og stål, som steg med 664 millioner kroner og endte på 3,8 milliarder i oktober. Økte metallpriser, både for aluminium og nikkel, forklarer mye av økningen.

Stor makrell- og torskeeksport etter kvoteendring

Det var kvoteendringer både for makrell og torsk i 2014, og verdien av fiskeeksporten steg i oktober med 355 millioner kroner til drøyt 7,4 milliarder. Av dette utgjorde eksport av makrell om lag 1,6 milliarder kroner. Det innebærer en verdiøkning på 322 millioner fra oktober i fjor. Det ble også eksportert mer torsk, og eksportverdien var på 827 millioner kroner i oktober mot 550 millioner året før.

Eksporten av hel fersk og frossen laks utgjorde 3,1 milliarder kroner i oktober mot 3,3 milliarder året før. Både eksportvolumet og prisen var noe lavere i år.

Det ble eksportert elektrisk strøm for 482 millioner kroner i oktober, en oppgang på 194 millioner fra samme måned i fjor. Derimot var det en markant nedgang i eksport av raffinerte mineraloljeprodukter på i alt 540 millioner, til 3,3 milliarder kroner.

Mer import av mobiltelefoner

Innførselen av maskiner og transportmidler var på 19,5 milliarder i oktober - 1,1 milliarder mer enn i oktober i fjor. Ser vi på undergrupper, var det i oktober særlig vekst for telekommunikasjonsapparater hvor importen sett i forhold til samme måned i fjor økte med 302 millioner til 2,1 milliarder. Det meste av stigningen kom av økt import av mobiltelefoner. Til sammen ble det importert telefoner for 230 millioner kroner mer enn året før – i alt 292 000 apparater. I varegruppen kjøretøyer for veg steg importen av personbiler til 3,2 milliarder kroner - 202 millioner kroner mer enn i oktober i fjor. Dette er den femte høyest målte importverdien for personbiler.

Importverdien for varegruppen andre transportmidler gikk opp med 320 millioner, men denne gruppen inneholder blant annet skip og fly og importen varierer derfor mye fra måned til måned.

Det var økt import i hovedgruppen bearbeidde varer, hvor jern og stål økte med 333 millioner til 1,6 milliarder kroner i oktober. Ser vi nærmere på råvarer, var det særlig oppgang i import av malmer og avfall av metall.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB