156416
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
156416
Økt fiskeeksport
statistikk
2014-09-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med vareraugust 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt fiskeeksport

Importverdien for varer kom opp i 44,2 milliarder kroner, mens eksporten endte på 66,6 milliarder i august 2014. Handelsoverskuddet sank med 6,4 milliarder kroner i forhold til fjorårets august. Fiskeeksporten økte til tross for Russlands sanksjoner.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
August 2014Juli 2014 - August 2014August 2013 - August 2014August 2014August 2013 - August 2014
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import44 218-5,91,3358 0915,4
Skip og oljeplattformer21 192420,510,23 702-37,8
 
Eksport66 574-3,6-8,1590 610-0,9
Råolje23 007-2,5-11,0186 6520,2
Naturgass13 069-5,1-18,8142 776-10,4
Naturlige gasskondensater364-43,4-35,45 162-8,1
Skip og oljeplattformer220-87,6-95,75 43521,3
Fastlandseksport30 114-2,52,2250 5874,3
 
Handelsbalansen22 3551,3-22,4232 519-9,3
Handelsbalansen fastland-12 91218,61,4-103 803-10,9

Importen steg med 1,3 prosent, eller 564 millioner kroner fra august 2013, mens eksporten ble redusert med 8,1 prosent, tilsvarende 5,9 milliarder kroner. Overskuddet på handelsbalansen er dermed på et relativt lavt nivå. Akkurat som i juli måned i år, trakk olje og gass den samlede eksportverdien ned. Fastlandseksporten økte derimot noe.

Lavere olje- og gasseksport

I august endte eksportverdien for råolje på 23,0 milliarder kroner, ned 2,8 milliarder fra august i fjor. Det ble eksportert 2,1 millioner færre fat i perioden. Gjennomsnittsprisen per fat råolje var 634 kroner i august. Dette var 33 kroner lavere enn i foregående måned, og 40 kroner lavere enn i august 2013.

Eksporten av naturgass utgjorde 13,1 milliarder kroner i august i 2014 – 18,8 prosent lavere enn august i fjor. Vi eksporterte 6,8 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform. Eksportvolumet var noe høyere, men prisen lavere enn samme måned foregående år.

Økt fiskeeksport til andre markeder

I august utgjorde fastlandseksporten 30,1 milliarder kroner, en økning på 638 millioner kroner, eller 2,2 prosent fra 2013.

Fiskeeksporten på 4,7 milliarder kroner, opp 146 millioner kroner fra august i 2013. Dette til tross for at eksporten av fisk til Russland gikk ned med hele 82,2 prosent i forhold til august i fjor, og var på bare 96,2 millioner i årets augustmåned. Særlig eksporten av laks, ørret og sild til Russland gikk ned.

Men eksporten av laks fant altså andre markeder, og fersk laks med hode økte med til sammen 88,3 millioner kroner til Storbritannia, Danmark og Frankrike sammenlignet med juli. Eksporten av sild til Ukraina økte også.

Jern- og ståleksporten økte med 169 millioner kroner. Andre metaller viste en vekst på 539 millioner, og aluminiumsprisen har økt i 2014. Eksporten av andre industrimaskiner økte med 845 millioner, mens eksporten av mineraloljeprodukter var 1,3 milliarder kroner lavere enn i august 2013.

Økt import av maskiner og transportmidler

Importverdien i august 2014 beløp seg til 44,2 milliarder kroner, en liten oppgang fra august i fjor på 564 millioner, eller 1,3 prosent.

Innførselen av maskiner og transportmidler var på 16,7 milliarder i august, en økning på 1,1 milliarder kroner sammenlignet med august i fjor. Importen av industrimaskiner gikk opp med totalt 209 millioner kroner. Størst var veksten for maskiner for spesielle industrier, der importen av anleggsmaskiner og utstyr steg med 152 millioner kroner. Andre transportmidler økte med 655 millioner, der både import av fly og skip var utslagsgivende. Bilimporten derimot, sank med 125,2 millioner, men ligger på et ganske normalt nivå for august.

Importen av bearbeidde varer økte med 846 millioner kroner, og forskjellige ferdigvarer med 185 millioner, sammenlignet med august 2013. Halveringen av importverdi i hovedvaregruppen brenselsstoffer, smøreoljer og elektrisk strøm skyldes lavere oljeimport.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB