156412
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
156412
Laveste handelsoverskudd på ti år
statistikk
2014-07-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerjuni 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Laveste handelsoverskudd på ti år

Handelsoverskuddet i juni 2014 var på 17,8 milliarder kroner – 43,2 prosent mindre enn i samme måned året før. Ikke siden 2004 har handelsoverskuddet vært så lite. Redusert olje- og naturgasseksport er hovedårsak til fallet.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Juni 2014Mai 2014 - Juni 2014Juni 2013 - Juni 2014Juni 2014Juni 2013 - Juni 2014
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import45 1321,57,4265 3024,8
Skip og oljeplattformer2--100,0-100,01 348-70,1
 
Eksport62 942-10,8-14,3453 8932,0
Råolje19 287-6,3-9,6140 0465,4
Naturgass13 101-21,8-30,3115 941-6,6
Naturlige gasskondensater331-44,5-15,14 155-2,0
Skip og oljeplattformer2-.-100,04 03949,1
Fastlandseksport30 222-7,3-6,7189 7124,8
 
Handelsbalansen17 810-31,7-43,2188 591-1,6
Handelsbalansen fastland-14 910-25,7-78,3-74 242-9,6

I juni ble det eksportert varer for nær 63 milliarder kroner, som er en nedgang på 14,3 prosent sammenlignet med samme måned året før. Det meste av nedgangen skyldes mindre eksport av råolje og naturgass som falt med henholdsvis 9,6 og 30,3 prosent. Samtidig steg importen i juni med 7,4 prosent til drøyt 45 milliarder kroner. Kombinert førte dette til det laveste handelsoverskuddet på lang tid.

Derimot var handelsoverskuddet for første halvår 2014 på 188,6 miliarder kroner og endte dermed bare 1,6 prosent lavere enn i samme periode året før. Fastlandseksporten økte med 4,8 prosent og utgjorde i første halvår 189,7 milliarder kroner.

Eksporten økte med 2 prosent første halvår og var til sammen på 454 milliarder kroner. I samme periode steg imidlertid importen 4,8 prosent, til vel 265 milliarder kroner. Sammenlignet med 2013 gikk verdien av råoljeeksporten summert for årets seks første måneder opp med 5,4 prosent. I samme periode falt eksportverdien av naturgass med 6,6 prosent. Denne nedgangen skyldes i stor grad synkende priser. Eksport av fisk økte derimot med nesten 20 prosent sammenlignet med første halvår 2013, og det ble eksportert fisk for hele 32 milliarder kroner.

Liten oljeeksport

I juni ble det eksportert vel 28 millioner fat råolje, nesten 7 millioner færre fat enn i samme måned i fjor. Selv om det er normalt med vedlikehold på plattformene om sommeren, er det svært lenge siden månedsvolumet var under 30 millioner fat. På tross av dette førte høy oljepris – 684 kroner per fat i juni, mot 609 kroner i samme måned 2013 – relativt sett til en høy eksportverdi: 19,3 milliarder kroner, rundt 2 milliarder kroner lavere verdi enn i juni 2013.

Summerte tall for første halvår 2014 viser at det ble eksportert 211 millioner fat råolje, mot drøyt 215 millioner fat i samme periode året før. I snitt har oljeprisen til nå i 2014 ligget på vel 46 kroner mer per fat enn i første halvår i fjor, noe som ga en økt eksportverdi på tross av et lavere volum. Det ble eksportert råolje for 140 milliarder kroner i første halvår 2014, mot 133 milliarder kroner i samme periode i 2013.

Lavere naturgasseksport

Verdien av eksportert naturgass falt til 13,1 milliarder kroner. Det aller meste av dette er naturgass i gassform som falt 26 prosent og endte på drøyt 13 milliarder kroner i juni, 4,7 milliarder mindre enn året før. Verdifallet skyldes i hovedsak synkende gasspriser – i snitt 2,22 kroner per sm3 i juni i 2013, mot 1,83 kroner i årets sjette måned. Det ble eksportert 7,1 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i juni. Dette er rundt 850 millioner færre standard kubikkmeter enn året før. Både lavere priser og redusert eksportvolum bidro til eksportverdifallet i første halvår 2014: 108 milliarder kroner, mot 120 milliarder kroner i samme periode året før.

Svekket fastlandseksport i juni

Sett bort fra eksport av skip og oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensater endte fastlandseksporten på om lag 30,2 milliarder kroner. Nedgangen i forhold til juni 2013 var på 6,7 prosent. På den annen side økte fastlandseksporten i første halvår 2014 med 4,8 prosent sammenlignet med første halvdel av 2013.

Økt eksport av fisk og kjemiske produkter

Eksportverdien for de fleste hovedgruppene av varer falt i juni sett i forhold til samme måned året før. Unntaket var varegruppen fisk som endte med en eksportverdi på 4,7 milliarder kroner – 10 prosent mer enn i samme måned i fjor. Det var særlig eksport av laks og torsk som gikk opp. Selv om snittprisen for fersk laks var 4,60 kroner lavere enn i juni i fjor, førte økt eksportvolum til verdiøkning. Det ble eksportert nesten 11 000 tonn mer fersk laks enn i juni 2013. I første halvår 2014 ble det eksportert fisk for nærmere 32 milliarder kroner. Dette er 5,3 milliarder mer enn i samme periode et år før, som representerer en verdiøkning på rundt 20 prosent.

Både junitallene og tall for første halvår 2014 viste økt eksport av de fleste varegruppene innenfor hovedgruppen kjemiske produkter. Medisiner og farmasøytiske produkter økte spesielt, og det ble eksportert slike produkter for nesten 3 milliarder kroner i første halvår 2014. Dette ga en økning på 32 prosent fra samme periode året før.

Hovedgruppen bearbeidde varer falt med nesten 25 prosent sammenlignet med juni i fjor, men tall for første halvår viser et mer stabilt bilde. I hovedsak kom nedgangen i juni av at det var redusert eksport av konstruksjoner til oljeplattformer, en vare som inngår i varegruppen varer av metaller. Handel med denne varegruppen varierer mye fra én måned til en annen. Eksport innen varegruppene jern og stål og andre metaller økte både i juni og i første halvår sammenlignet med tilsvarende perioder i fjor. I varegruppen andre metaller (metaller unntatt jern og stål) var det særlig stigning for aluminium og nikkel. Samlet økte varegruppen med nesten 16 prosent sammenlignet med juni året før, og tall for første halvår 2014 viser en eksportverdi på nærmere 20 milliarder kroner.

Økt import i de fleste hovedgruppene

Vareimporten var på vel 45 milliarder kroner i juni 2014, drøyt 3 milliarder kroner høyere enn i samme måned forrige år. Med unntak av brenselsstoffer steg importen innen samtlige hovedgrupper. Import av raffinerte mineraloljeprodukter utgjorde en større andel av nedgangen for brenselsstoffer og falt med nærmere 61 millioner kroner sammenlignet med samme måned i 2013. Importtallene for første halvår viste en tilsvarende tendens for hovedgruppen med et fall på oppunder 18 prosent. Raffinerte mineraloljeprodukter utgjorde 1,2 milliarder av denne nedgangen.

Økt import av ikke spiselige råvarer og jern og stål

I hovedgruppen ikkespiselige råvarer steg importen med 563 millioner kroner i juni sammenlignet med samme måned et år tilbake. Import av varer innen gruppen malmer og avfall av metall økte spesielt, og det ble importert malmer for vel 1,8 milliarder kroner – 488 millioner mer enn i juni i fjor. Aggregerte halvårstall viser likevel ingen større endring for hovedgruppen, mens varegruppen malmer og avfall av metall falt med 400 millioner og endte på 9,6 milliarder kroner. I hovedgruppen bearbeidde varer økte særlig import av jern og stål – i juni – til 1,4 milliarder kroner. Dette er en økning på 334 millioner fra samme måned i fjor. Importen av jern og stål økte også samlet sett i første halvår og hadde en importverdi på 7,8 milliarder kroner.

Maskinimporten opp

I hovedgruppen maskiner og transportmidler viser summerte halvårstall særlig økt import av varer i gruppen andre industrimaskiner og utstyr, og det ble importert slike maskiner for 16 milliarder kroner – 2,2 milliarder mer enn i samme periode året før. Det var siste halvår også en markant økning i import av elektriske apparater, på 1,8 milliarder kroner.

I samme periode økte importen i varegruppen kjøretøyer for veg med drøyt 1,5 milliarder kroner til 28,2 milliarder. I samme hovedgruppe falt importverdiene for varegruppen andre transportmidler med 4,9 milliarder kroner i første halvår. Denne varegruppen inkluderer skip og fly, og verdiene varierer derfor mye.

Økt eksport til Europa og Asia

Ser en bort fra eksport av råolje og naturgass, steg eksporten til samtlige kontinenter med unntak av Afrika i første halvår 2014. Fastlandseksporten til EU-land gikk opp med 6,5 prosent. Når det gjelder de kriserammede landene i Sør-Europa, steg også eksporten til disse i denne perioden. Eksporten av fastlandsvarer til Asia økte med 6,7 prosent siste 6 måneder sett i forhold til samme periode i fjor. Det var spesielt stor oppgang i eksporten til Japan, Kina og Singapore.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB