156406
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
156406
Svekket handelsoverskudd
statistikk
2014-03-17T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerfebruar 2014

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svekket handelsoverskudd

Handelsoverskuddet for februar endte på 33,1 milliarder kroner, som er 1,4 milliarder lavere enn i samme måned 2013. Februareksporten av varer utgjorde 76,1 milliarder kroner – opp 2 prosent fra fjorårets andre måned. Importen økte med 7,2 prosent og var i februar på 43 milliarder kroner.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Februar 2014Januar 2014 - Februar 2014Februar 2013 - Februar 2014Februar 2014Februar 2013 - Februar 2014
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import43 0312,97,284 8662,1
Skip og oljeplattformer2--100,0-100,0388-76,8
 
Eksport76 150-15,72,0166 4999,5
Råolje22 272-23,5-7,351 38413,9
Naturgass21 004-15,30,645 7982,6
Naturlige gasskondensater1 08585,7133,01 669-2,9
Skip og oljeplattformer2994-49,0139,52 942244,1
Fastlandseksport30 796-9,26,664 7068,3
 
Handelsbalansen33 120-31,7-4,181 63318,4
Handelsbalansen fastland-12 235-62,3-15,5-19 7729,1

Importen av varer økte noe mer enn eksporten i februar og førte dermed til et lavere handelsoverskudd sett i forhold til samme måned et år tidligere. Størst importøkning var det innenfor hovedgruppene bearbeidde varer og matvarer. Verdien av eksportert fisk steg med 1,2 milliarder kroner, mens råoljeeksporten falt med drøyt 1,7 milliarder sammenlignet med februar 2013.

Liten endring i oljeeksporten

Råoljeeksporten endte på nær 22,3 milliarder kroner i februar, mot 24,0 milliarder i samme måned året før. Det ble eksportert 33,1 millioner fat olje – som innebærer en nedgang på om lag 10 prosent. Dårlige værforhold på sokkelen er noe av årsaken til et lavere eksportvolum. Verdifallet ble på tross av et lavere eksportert volum likevel ikke større på grunn av en sterk dollarkurs. Prisen per fat var 673 kroner i februar, mot 654 kroner i samme måned i fjor.

Stabil naturgasseksport

Verdien av eksportert gass i gassform var på 19,9 milliarder kroner i februar, mot 19,7 milliarder i samme tidsrom året før. Det ble eksportert 8,7 milliarder standard m3 naturgass i gassform i februar 2014. Dette er et noe høyere volum enn året før.

Økt fastlandseksport

Sett bort fra eksport av skip og oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensater endte fastlandseksporten på om lag 30,8 milliarder kroner. Dette ga en økning på 6,6 prosent, eller 1,9 milliarder kroner, i forhold til februar i fjor. De fleste hovedgruppene viste noe økt eksportverdi.

Stor fiskeeksport

Eksporten av fisk økte kraftig og endte på om lag 5,3 milliarder kroner i februar. Oppgangen var på nær 30 prosent og utgjorde nesten 1,2 milliarder kroner mer enn i februar 2013. Eksportverdien for fersk og kjølt hel laks utgjorde 2,7 milliarder kroner – 710 millioner mer enn i samme måned året før. Selv om eksportvolumet var noe større, kan mesteparten av verdistigningen tilskrives en høy laksepris – i snitt 47,60 kroner per kilo sist måned, mot 36,40 kroner i februar i fjor. Også eksporten av torsk økte. Til sammen utgjorde eksport av fersk og fryst torsk 452 millioner kroner, 167 millioner mer enn i februar i fjor.

Tørket og saltet fisk viste en betydelig eksportoppgang sett i forhold til fjorårets februarmåned, og det ble eksportert tørket og saltet fisk for 581 millioner kroner, vel 237 millioner mer enn i samme måned året før.

Fiskeeksporten sto for hoveddelen av verdiøkningen til hovedgruppen matvarer og levende dyr.

Økt eksport av maskiner og transportmidler samt kjemiske produkter

Eksporten av maskiner og transportmidler endte på knapt 7,3 milliarder kroner, litt over 1 milliard mer enn i februar i fjor. Det meste av økningen, om lag 600 millioner kroner, var i gruppen andre transportmidler, som blant annet omfatter fly og spesialfartøyer og derfor varierer mye. Innenfor samme hovedgruppe steg eksporten av elektriske maskiner og apparater med 354 millioner kroner, til nær 1,6 milliarder. Eksport av kjemiske produkter steg med 611 millioner kroner sammenlignet med februar 2013 og ga et resultat på 3,8 milliarder.

Økt import i de fleste hovedgrupper

Vareimporten i februar var på 43 milliarder kroner. Dette tilsvarer en økning på 2,9 milliarder kroner, eller 7,2 prosent, sammenlignet med fjorårets februarmåned. Det var økt import innenfor de fleste hovedgruppene, bortsett fra andre varer og transaksjoner samt ikke-spiselige råvarer. Sistnevnte endte på knapt 2,2 milliarder kroner som utgjør et fall på drøyt 11 prosent sammenlignet med februar i fjor. Størst nedgang innenfor hovedgruppen Ikke-spiselige råvarer var det for malmer og avfall av metall hvor importverdien endte på 1,4 milliarder kroner og var drøyt 7 prosent lavere enn i februar i fjor.

Importen av bearbeidde varer sto for nesten 7 milliarder kroner, dette etter en vekst på nærmere 20 prosent sammenlignet med februar i fjor. Samtlige av undergruppene økte, og da særlig gruppen varer av metaller som steg med 434 millioner og endte på over 2,2 milliarder kroner. Innenfor kjemiske produkter var importen på 4,1 milliarder kroner, 492 millioner mer enn i februar i fjor, og importverdien for medisiner og farmasøytiske produkter utgjorde alene mer enn 1 milliard kroner av dette. I hovedgruppen matvarer og levende dyr økte importen med 511 millioner kroner, til drøyt 3,1 milliarder, i februar. Spesielt stor importøkning hadde varegruppen fisk, hvor det ble importert for nesten 560 millioner kroner. Mye av dette var makrell innført fra utenlandske fartøyer. I hovedgruppen maskiner og transportmidler økte importen for alle varegruppene med unntak av andre transportmidler. Nedgangen her skyldes at det i februar i fjor blant annet ble importert flere helikoptre som samlet gav store utslag i statistikken. Størst vekst innenfor maskiner og transportmidler viste industrimaskiner der importverdien økte med over en halv milliard kroner sammenlignet med februar i fjor.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB