92651
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
92651
Høy fiskeeksport
statistikk
2013-12-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varernovember 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Høy fiskeeksport

Handelsoverskuddet endte på 33,9 milliarder kroner i november. Det er 1,5 milliarder mer enn i november i fjor og 7 milliarder kroner høyere enn i oktober. Eksport av fisk utgjorde 6,4 milliarder kroner – nesten 1 milliard mer enn i november 2012.

Utenrikshandel med varer1
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
November 2013Oktober 2013 - November 2013November 2012 - November 2013November 2013November 2012 - November 2013
1Alle tallene er markert med tegnet *. Dette er SSBs standardtegn for foreløpige tall.
2Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import45 869-6,22,5482 3472,8
Skip og oljeplattformer288270,3-15,68 4855,9
 
Eksport79 7655,33,3820 149-4,8
Råolje22 7564,72,4252 067-11,3
Naturgass21 97411,1-1,7218 832-3,9
Naturlige gasskondensater7642,634,07 680-24,3
Skip og oljeplattformer259612,0179,85 5837,8
Fastlandseksport33 6752,15,7335 9880,7
 
Handelsbalansen33 89726,24,5337 803-13,8
Handelsbalansen fastland-11 31226,64,7-137 873-8,0

Både import og eksport av varer var større i november enn i samme måned i 2012. Til sammen ble det importert varer for 45,9 milliarder kroner, som er 2,5 prosent mer enn i november i fjor. Eksporten økte med 3,3 prosent til 79,8 milliarder kroner i november.

Økt oljeeksport

Råoljeeksporten utgjorde nær 22,8 milliarder kroner, en oppgang på 2,4 prosent. I alt ble det eksportert 34,3 millioner fat olje i november. Dette er om lag 1 million færre fat enn i samme måned i fjor. Økningen i verdi skyldes først og fremst at dollaren er styrket i forhold til den norske kronen.

Lavere naturgasseksport

I november ble det eksportert naturgass for nesten 22 milliarder kroner. Det er 1,7 prosent lavere enn i november i fjor, men opp 11,1 prosent fra foregående måned. Det ble eksportert 8,9 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform. Dette er om lag trekvart milliarder kubikkmeter mindre enn i samme måned ett år tilbake.

Økt fastlandseksport

Sett bort fra eksport av skip og oljeplattformer, råolje, naturgass og kondensater endte fastlandseksporten på om lag 33,7 milliarder kroner - som utgjør en økning på 5,7 prosent, eller 2,5 milliarder kroner mer enn året før.

Fiskeeksporten var særlig høy med en eksportverdi på 6,4 milliarder kroner, i underkant av 1 milliard kroner mer enn i november 2012. Fersk og kjølt hel laks sto for det meste av verdiøkningen. På tross av et noe lavere eksportvolum ble det eksportert fersk laks for drøye 3 milliarder kroner i november, mot vel 2,2 milliarder samme måned ett år tidligere. Verdiøkningen skyldes den høye eksportprisen, som for hel, fersk laks var på nesten 39 kroner per kilo i november, mot 27 kroner året før. Fiskeeksporten sto for det meste av verdiøkningen innenfor hovedgruppen matvarer og levende dyr.

Under maskiner og transportmidler var det særlig økt eksport i gruppene maskiner for spesielle industrier og andre industrimaskiner og utstyr. Sammenlagt ble det eksportert ulike industrimaskiner for 3,9 milliarder kroner. Dette innebærer en økning på nesten 1 milliard kroner sammenlignet med november i fjor.

Størst nedgang i eksportverdi var det for hovedgruppen råvarer (ikke spiselige) hvor eksporten falt til 1,2 milliarder kroner og var nærmere 15 prosent lavere enn i november i fjor. Gruppen malmer og avfall av metall falt med 245 millioner kroner til 406 millioner og sto for det meste av nedgangen i denne hovedgruppen.

Økt import

I november ble det importert varer for 45,9 milliarder kroner. Dette er 1,1 milliarder kroner, eller 2,5 prosent, mer enn i samme måned 2012.

I hovedgruppen maskiner og transportmidler økte særlig importen av personbiler. Det ble importert 19 000 biler til en verdi av 3,3 milliarder kroner. Dette utgjør 530 millioner kroner mer, og 1 190 flere biler, enn i november 2012. Innenfor samme hovedgruppe økte importen av elektriske maskiner og apparater med nesten 420 millioner til 2,8 milliarder kroner. Samtidig var det en større nedgang i importen for begge varegruppene kontormaskiner / databehandlingsutstyr og telekommunikasjonsapparater. Til sammen falt importverdien for disse til 3,6 milliarder kroner, som innebærer en nedgang på 327 millioner sammenlignet med november i fjor. Det var også et fall i importen på i underkant av 0,5 milliarder kroner i gruppen andre transportmidler, hvor luftfartøyer etc. hadde en nedgang på 410 millioner og stod for det meste av fallet. Dette er imidlertid en gruppe som består av store transaksjoner og dermed varierer veldig fra én måned til en annen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB