92645
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
92645
Svekket handelsbalanse i august
statistikk
2013-09-16T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med vareraugust 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svekket handelsbalanse i august

I august 2013 utgjorde vareeksporten 71,9 milliarder kroner, mens importen var på 43,1 milliarder. Lavere olje- og gasseksport samt høyere import bidro til at handelsoverskuddet endte på 28,8 milliarder kroner, en nedgang på 11,7 prosent fra august 2012.

Utenrikshandel med varer
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
August 2013Juli 2013 - August 2013August 2012 - August 2013August 2013August 2012 - August 2013
1Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import43 1232,54,1338 0431,8
Skip og oljeplattformer11 082286,4478,65 79815,8
 
Eksport71 924-7,3-2,9592 490-6,9
Råolje25 752-5,7-5,0186 992-12,9
Naturgass15 865-15,5-4,4156 188-7,7
Naturlige gasskondensater563-29,5-26,35 603-30,9
Skip og oljeplattformer1119-90,929,34 081-15,5
Fastlandseksport29 6240,70,5239 625-0,1
 
Handelsbalansen28 801-19,0-11,7254 447-16,5
Handelsbalansen fastland-12 417-0,6-5,4-92 6206,1

Reduksjonen i eksporten i august 2013 var 2,9 prosent sammenlignet med fjoråret. Olje- og gasseksporten gikk ned, mens de viktige eksportvarene fisk og metaller trakk i hver sin retning. Handelsbalansen ble ytterligere svekket grunnet økt import. For eksempel økte kjøp av skip og olje importen med 4,1 prosent sammenlignet med august 2012.

Lavere olje- og gasseksport

I august ble det eksportert råolje for 25,8 milliarder kroner, 5 prosent mindre enn for samme periode i fjor. Det ble eksportert i overkant av 38,4 millioner fat, en nedgang på 2,0 millioner fat sammenlignet med august i fjor. Volumnedgangen skyldes blant annet vedlikehold. Gjennomsnittsprisen var på samme nivå som i fjor, 671 kroner per fat råolje.

Naturgasseksporten har også gått noe ned, til totalt 15,9 milliarder kroner. Dette tilsvarer en reduksjon på 4,4 prosent. Det ble eksportert 6,9 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform siste måned, mot 7,6 milliarder i august 2012.

Økt eksport av fisk, men nedgang for metaller

Samlet endte fastlandseksporten i august på 29,6 milliarder kroner. Det er omtrent på samme nivå som i august i fjor, opp kun 146 millioner kroner.

Verdien av fiskeeksporten endte på 4,6 milliarder, og økte med 747 millioner, eller 19,5 prosent. Høyere laksepriser – over 13 kroner mer per kilo i august i år enn i fjor – bidro til at eksporten av fersk hel laks økte med nesten 665 millioner. Eksportert mengde sank imidlertid med i overkant av 6 100 tonn.

Eksportverdien av metaller gikk ned med til sammen 847 millioner kroner, henholdsvis jern og stål med 356 millioner og andre metaller med 491 millioner. Både redusert mengde og lavere priser forklarer dette.

Maskineksporten varierer generelt mye avhengig av spesielle kontrakter og prosjekter. Her falt eksporten av maskiner for spesielle industrier med 16,3 prosent. Andre industrimaskiner falt med 15,0 prosent, mens elektriske maskiner falt med 22,7 prosent. Eksportverdien i august for disse gruppene utgjorde om lag 3,3 milliarder kroner siste måned, mot 4,0 milliarder i august i fjor.

Mineraloljeprodukter viste en oppgang på 507,3 millioner kroner.

Skip og olje bidro til økt importverdi

Importen i august 2013 beløp seg til 43,1 milliarder kroner. Dette er en økning på 1,7 milliarder, eller 4,1 prosent, fra samme periode i fjor.

En viktig årsak til oppgangen, var en økt import i varegruppen mineralolje og mineraloljeprodukter på 750 millioner kroner. Dessuten økte importen i varegruppen andre transportmidler med 660 millioner, dette på grunn av to skip.

Andre importvarer viste en blanding av høyere og lavere import sammenlignet med fjoråret. Råvareimporten i august 2013 steg med 121 millioner kroner totalt, hovedårsaken var en importøkning av malmer på 190 millioner sammenlignet med samme måned i fjor. Importen av kjemiske produkter gikk ned med 430 millioner kroner.

Verdien av importen for industrimaskiner sett under ett, utgjorde 4,8 milliarder kroner i august, en moderat oppgang på 147 millioner. Gruppene for kontormaskiner, databehandlingsutstyr og telekommunikasjonsapparater gikk ned med til sammen 375 millioner. Blant annet var det en lavere import av bærbare PC’er og nettbrett enn i august 2012.

Årets augustimport av personbiler økte med 175,7 millioner kroner i forhold til 2012.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB