92643
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
92643
Økt eksport i juli
statistikk
2013-08-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerjuli 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Økt eksport i juli

Eksporten av varer i juli beløp seg til 77,4 milliarder kroner, mens importen endte på 42,1 milliarder kroner. Dette innebærer en oppgang fra juli 2012 for begge, med henholdsvis 7,5 og 2,6 prosent. Økt råoljeeksport og fastlandseksport forklarer mye av eksportveksten fra i fjor.

Utenrikshandel med varer
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Juli 2013Juni 2013 - Juli 2013Juli 2012 - Juli 2013Juli 2013Juli 2012 - Juli 2013
1Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import42 0801,22,6294 6451,4
Skip og oljeplattformer1280-71,041,44 392-8,9
 
Eksport77 3606,17,5520 530-7,5
Råolje27 31229,713,4161 240-14,0
Naturgass18 7762,2-2,1140 323-8,1
Naturlige gasskondensater799105,12,05 040-31,3
Skip og oljeplattformer192583,9-26,93 577-24,5
Fastlandseksport29 548-9,310,9210 3510,0
 
Handelsbalansen35 28012,714,1225 886-16,9
Handelsbalansen fastland-12 253-52,113,7-79 9025,8

Handelsbalansen for juli endte på 35,3 milliarder kroner, 14,1 prosent høyere enn i juli 2012.

Mer råoljeeksport

I juli ble det eksportert råolje for 27,3 milliarder kroner, 13,4 prosent mer enn for samme måned i fjor. Både volum- og prisendringer lå bak oppgangen. Det ble eksportert 3,4 millioner flere fat olje enn i juli 2012, totalt 41,8 millioner fat. Gjennomsnittsprisen per fat råolje økte med 27 kroner i samme periode, og endte på 653 kroner fatet.

Naturgasseksporten har gått litt ned, med 2,1 prosent, til totalt 18,8 milliarder kroner. Det ble eksportert 8,7 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform siste måned, noe mindre enn i juli 2012.

Økt eksport av fisk og maskiner

Samlet endte fastlandseksporten i juli på 29,5 milliarder kroner, som er en oppgang på 10,9 prosent sammenliknet med juli i fjor. For hovedvaregruppene var bildet blandet. En del viktige grupper viste oppgang, mens det var nedgang for andre.

Eksportverdien for gruppen matvarer og levende dyr økte med 31,5 prosent sett i forhold til juli i fjor. Oppgangen skyldes høyere laksepriser som dro opp verdien av fiskeeksporten betydelig, til 4,5 milliarder kroner totalt.

I maskingruppen steg eksporten for varegruppene andre industrimaskiner med 17,0 prosent og elektriske maskiner med 37,2 prosent. Eksportverdiene i juli for begge disse gruppene utgjorde om lag 1,9 milliarder kroner.

Samlet sett var det liten endring for metaller. Eksportverdien i gruppen metallvarer var høyere enn i juli i fjor, mens metaller ellers viste nedgang.

I hovedgruppen forskjellige ferdigvarer var det en nedgang for ferdigvarer ellers på hele 35,4 prosent, eller 200 millioner kroner.

Også mer import

Importen i juli beløp seg til 42,1 milliarder kroner, opp 1 milliard, eller 2,6 prosent, fra samme måned i fjor. De viktigste hovedvaregruppene viste alle økt import, bortsett fra råvarer.

Hovedgruppen matvarer og levende dyr endte på 3 milliarder kroner i juli, en oppgang på 19,1 prosent fra juli 2012. Vi importerte særlig mer grønnsaker og frukt samt dyrefôr.

Mer import av mineralolje og mineraloljeprodukter forklarer verdiøkningen for brenselsstoffer samlet sett. For denne varegruppen var det en importøkning på 23,8 prosent, slik at juli-importen beløp seg til 3,3 milliarder.

De uorganiske og organiske kjemiske produktene bidro til en verdiøkning for kjemiske produkter på 12,8 prosent. Total importverdi for alle kjemiske produkter i juli ble dermed 4,3 milliarder kroner.

Verdien av importen for maskiner og transportmidler sett under ett utgjorde 16 milliarder i juli, en liten oppgang. Gruppene maskiner for spesielle industrier, elektriske maskiner og kjøretøy for vei gikk alle opp med mellom 180 og 210 millioner kroner hver. Nedgang i importen kom i gruppene andre transportmidler og telekommunikasjonsapparater.

Et betydelig fall for malmer og avfall av metall bidro til at importen av råvarer kun utgjorde 1,7 milliarder kroner i juli. Dette er en nedgang på hele 44 prosent for hovedvaregruppen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB