92641
/utenriksokonomi/statistikker/muh/maaned
92641
Svekket handelsoverskudd i første halvår
statistikk
2013-07-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varerjuni 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Svekket handelsoverskudd i første halvår

Handelsoverskuddet endte på 190,8 milliarder kroner i første halvår av 2013. Dette er en nedgang på 20,8 prosent fra samme periode i 2012. Fastlandseksporten gikk også ned i årets første halvår. I juni, isolert sett, gikk handelsoverskuddet opp med 15,5 prosent til 32,0 milliarder kroner.

Utenrikshandel med varer
Millioner kronerEndring i prosentMillioner kroner - hittil i årEndring i prosent - hittil i år
Juni 2013Mai 2013 - Juni 2013Juni 2012 - Juni 2013Juni 2013Juni 2012 - Juni 2013
1Tallene for skip og oljeplattformer er, grunnet metoden for datainnsamling, ikke fullstendige ved publisering av månedstall. I ettertid vil derfor handelen med disse varene i noen tilfeller kunne medføre større endringer av tallene. For å se betydningen skip og oljeplattformer har for handelen, se tabell 2-4.
Import40 670-7,5-8,1251 6550,8
Skip og oljeplattformer1165-82,3-79,13 311-28,4
 
Eksport72 668-0,21,0442 491-9,8
Råolje21 057-10,7-1,2133 927-18,1
Naturgass18 366-4,50,1121 547-9,0
Naturlige gasskondensater390-50,6-33,84 240-35,3
Skip og oljeplattformer117536,7-55,01 839-47,0
Fastlandseksport32 68112,34,3180 938-1,5
 
Handelsbalansen31 99811,015,5190 837-20,8
Handelsbalansen fastland-7 82443,935,6-67 4069,9

I juni 2013 ble det eksportert varer til en verdi av 72,7 milliarder kroner, mens importen endte på 40,7 milliarder kroner. Eksporten økte med bare 1,0 prosent, mens importen sank med 8,1 prosent fra juni 2012. Det var små endringer i eksporten av råolje og naturgass for junitallene, mens for første halvår sett under ett gikk eksporten av disse varene betydelig ned. Fastlandseksporten bidro positivt til handelsbalansen i juni 2013, med en økning på 4,3 prosent. For første halvår viste den imidlertid samme utvikling som totaleksporten og gikk ned med 1,5 prosent. Jern- og ståleksporten sank med 685 millioner og eksport av andre metaller med hele 3,0 milliarder.

Lavere eksportvolum for olje

Eksporten av råolje beløp seg til 21,1 milliarder kroner i juni, en nedgang på 1,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Det ble eksportert 34,9 millioner fat olje til en pris på 603 kroner fatet. Dette er en volumnedgang på 2,3 millioner fat, men en økning i prisen på nesten 30 kroner fatet sammenlignet med juni 2012. Nedgangen i volumet skyldes blant annet vedlikehold på plattformer, som gjerne legges til sommermånedene. I første halvdel av 2013 ble det eksportert olje til en verdi av 133,9 milliarder kroner – en nedgang på 18,1 prosent sammenlignet med 2012. Både eksportert volum og pris var lavere i første halvdel av 2013 enn i samme periode i fjor.

Verdien av naturgasseksporten minket kun med 0,1 prosent i juni, og endte på 18,4 milliarder kroner. Det ble eksportert 8,1 milliarder standard kubikkmeter med naturgass i gassform, som er omtrent på samme nivå som i juni i fjor. I årets første seks måneder ble det eksportert gass til en verdi av 121,5 milliarder kroner, en nedgang fra fjoråret på 9 prosent. Volumet minket med 10,7 milliarder standard kubikkmeter gass i løpet av samme perioden.

Lavere fastlandseksport i første halvår

I løpet av juni ble det eksportert fastlandsvarer til en verdi av 32,7 milliarder kroner. Dette er en økning på 4,3 prosent sammenlignet med juni 2012. Til sammenligning ble det i løpet av første halvår eksportert varer for 180,9 milliarder kroner, en nedgang fra tilsvarende periode i 2012 på 1,5 prosent.

Eksporten av fisk, krepsdyr og bløtdyr beløp seg til 26,3 milliarder kroner i årets første seks måneder, en økning på 1,8 milliarder kroner fra samme periode i fjor. Årsaken til veksten er høyere laksepriser – noe som også gir seg utslag i tallene for juni. Eksporten av fisk i juni beløp seg til 4,3 milliarder kroner, en økning fra fjoråret på 6,4 prosent.

Eksporten av raffinerte mineraloljeprodukter beløp seg i juni til 5,1 milliarder kroner – en økning fra samme måned i fjor på 607 millioner kroner. For første halvår sett under ett er endringen innenfor denne gruppen marginal. Eksporten av elektrisk strøm ble redusert med 994 millioner kroner og beløp seg til 2 milliarder kroner i første halvår.

Bearbeidde varer var hovedgruppen som økte mest i juni. Innenfor denne gruppen ble det eksportert for 7,9 milliarder kroner – en økning på 26,4 prosent fra juni i fjor. Av undergruppene steg varer av metaller mest, fra 650 millioner kroner i juni 2012 til 3,4 milliarder kroner i år. Denne økningen er igjen knyttet til økt eksport av konstruksjoner til oljeplattformer. Når det gjelder undergruppene jern og stål samt metaller unntatt jern og stål, ble det eksportert for henholdsvis 868 millioner kroner og 2,9 milliarder kroner i løpet av juni 2013. Dette er en nedgang fra samme måned i fjor på henholdsvis 249 og 749 millioner kroner. Nedgangen i aluminiumseksporten skyldes lavere pris og volum. Dette gjelder både for halvårstallene og juni isolert sett.

Eksporten av maskiner og transportmidler beløp seg til 6,1 milliarder kroner i juni 2013. Det tilsvarer en nedgang på 352 millioner kroner fra juni 2012. Innenfor hovedvaregruppen falt hele seks av ni undergrupper. For første halvår steg eksporten av maskiner og transportmidler med 864 millioner kroner og endte på 37,4 milliarder kroner.

Økt import av biler og jordbær

Importen av varer beløp seg til 40,7 milliarder kroner i juni. Dette er en nedgang på 3,6 milliarder, eller 8,1 prosent, sammenlignet med juni i fjor. For årets første halvår var det derimot en oppgang i importen på 2,0 milliarder kroner, sammenlignet med samme tidsrom i 2012. Importen var på 251,7 milliarder kroner i første halvdel av 2013.

Nedgangen i importen for juni skyldes i hovedsak lavere import av andre transportmidler på 2,0 milliarder. Denne importen inkluderer skip og fly, så verdiene varierer normalt mye.

Importen av maskiner for spesielle industrier økte med 165 millioner, mens elektriske maskiner og apparater økte med 327 millioner i juni 2013. I løpet av halvårsperioden frem til og med juni viste denne hovedvaregruppen en oppgang på 1,2 milliarder der den største oppgangen var for elektriske maskiner og apparater med 1,0 milliarder. Bilimporten økte også sett i forhold til denne perioden i fjor: Vi importerte mer enn 97 400 biler til en verdi av 15,8 milliarder i årets første halvår. Dermed økte importen med 1,0 milliarder kroner og i overkant av 4 500 biler.

Det ble importert malmer for 1,3 milliarder i juni 2013, en nedgang på 830 millioner, eller 38,5 prosent, fra samme måned i 2012. I første halvdel av 2013 ble denne importen på nesten 10,0 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 1,4 milliarder kroner, eller 12,3 prosent, i forhold til fjoråret. Importert mengde er imidlertid noe høyere enn samme halvår i fjor.

Den dårlige norske jordbærsesongen hittil i år vises også i importtallene: Det er rekordhøy import av jordbær, over 1 500 tonn til en verdi av 40 millioner kroner. I 2012 var tilsvarende import på 683 tonn til 23,1 millioner.

Mindre fastlandseksport til EU og mer til Asia

Eksporten til EU sank med hele 10,1 prosent, tilsvarende en nedgang på 40,1 milliarder og endte på 358,1 milliarder totalt. Fastlandseksport til EU gikk ned med 2,7 prosent og endte på 112,0 milliarder. En stor del av nedgangen i totaleksporten skyldes lavere oljeeksport til Storbritannia. Eksporten av råolje dit gikk ned med 26,4 milliarder kroner. Fastlandseksporten til Storbritannia økte med 2,4 milliarder kroner, eller 16,6 prosent. Nedgangen i eksporten til Danmark var også råoljebasert, mens det for Sveriges del også var en reduksjon i fastlandseksporten på 2,4 milliarder, eller 12,8 prosent. Fastlandseksporten til Tyskland ble redusert med 3,8 prosent, eller 563 millioner. Importen fra EU økte med 2,2 prosent i første halvdel av 2013 sammenlignet med 2012 og var på 165,6 milliarder kroner.

Eksporten til Asia sank med 7,2 milliarder kroner, eller 18,6 prosent, og endte på 31,8 milliarder. Imidlertid viste fastlandseksporten til Asia faktisk en oppgang på 8,3 prosent, eller 2,4 milliarder. Råoljeeksport er forklaringen på nedgangen i totaleksporten også her. Det ble eksportert råolje for 8,1 milliarder kroner til Sør-Korea i første halvår 2012, men ikke noe hittil i år. Fastlandseksporten til Sør-Korea økte i samme periode med 1,5 milliarder kroner, og maskineksport er forklaringen.

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB