243570_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar
243570
Lavere eksport grunnet lav oljepris
statistikk
2016-05-19T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false
Utenrikshandelstatistikken viser utviklingen i Norges handel med utlandet, målt i verdi og mengdetall. Den gir informasjon om totaltall og landfordelt handel.

Utenrikshandel med varer2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lavere eksport grunnet lav oljepris

Eksporten endte på over 836 milliarder kroner i 2015, en nedgang på 8 prosent sammenlignet med 2014. Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere oljepris. Importen økte med 9,5 prosent til rundt 616 milliarder kroner.

Utenrikshandel med varer
Millioner kronerAndel i prosentEndring i prosent
201520152014 - 2015
Import615 797100,09,5
Skip og oljeplattformer26 9624,4115,5
 
Eksport836 166100,0-8,0
Råolje197 11623,6-30,3
Naturgass220 67626,4-1,3
Naturlige gasskondensater5 1570,6-36,3
Skip og oljeplattformer8 9371,121,5
Fastlandseksport404 28048,34,4
 
Handelsbalansen220 369.-36,4
Handelsbalansen fastland-184 555.-13,5

Handelsoverskuddet minsket med 36,4 prosent til 220 milliarder kroner. Årsaken til dette er at eksporten falt med 8 prosent fra 2014 samtidig som importen økte med nærmere 10 prosent. Fastlandseksporten økte med 4,4 prosent i 2015 og endte på 404 milliarder kroner.

Kraftig nedgang i verdien av råoljeeksporten

Endelige tall for varehandelen viser at olje for mer enn 197 milliarder kroner ble eksportert i 2015. Dette er en nedgang på 30,3 prosent sammenlignet med 2014. Fallet skyldes lavere oljepris. Et fat råolje hadde en gjennomsnittlig pris på 414 kroner fatet i 2015, noe som er en nedgang på 197 kroner, eller 32,2 prosent sammenlignet med 2014. Det ble eksportert 476 millioner fat råolje i løpet av 2015, en økning på 2,9 prosent fra året før. Det er Storbritannia, Nederland og Tyskland som mottar det meste av den norske oljen. Disse landene importerte norsk råolje til en verdi av 148 milliarder kroner i 2015, hvilket utgjør omtrent 75 prosent av oljeeksporten.

De endelige tallene for 2015 viser at eksporten av naturgass beløp seg til mer enn 220 milliarder kroner. Dette er en nedgang på 1,3 prosent sammenlignet med 2014. Det ble utført 109, 6 milliarder standard kubikkmeter med naturgass i gassform. Dette er en økning på 7,1 prosent fra året før.

Økt fastlandseksport

Fastlandseksporten beløp seg til mer enn 404 milliarder kroner i 2015. Nederland, Sverige og Storbritannia er de største mottagerne av norske fastlandsvarer. Til disse landene ble det eksportert varer for mer enn 106 milliarder kroner, en nedgang på 1,5 prosent fra året før. Tyskland kom først på en femteplass – ned én plassering fra 2014. Fastlandseksporten hit beløp seg til 31,8 milliarder kroner, som er nesten 10 prosent lavere enn i 2014.

Eksporten av fastlandsvarer til USA, som i 2015 var den fjerde største mottageren av norske varer, endte på 32,3 milliarder kroner. Dette er 15,6 prosent mer enn i 2014. Varegruppene maskiner og transportmidler samt laks økte mest hit. Disse gruppene steg med henholdsvis 2,1 milliarder kroner og 784 millioner kroner og beløp seg til 7,4 milliarder kroner og 3,1 milliarder kroner.

Fortsatt vekst i eksporten til Kina

Fastlandsvarer til en verdi av 23,7 milliarder kroner ble sendt til Kina i fjor. Dette er en økning på nesten 18 prosent sammenlignet med 2014. Sør-Korea var med 16,4 milliarder kroner den åttende største mottageren av norske fastlandsvarer. Eksporten hit økte med 15,2 prosent fra året før.

Økt import av varer

Importen økte med 9,5 prosent til i underkant av 616 milliarder kroner i 2015. Det er kun fra Oseania og Afrika at importen minsket. Den desidert sterkeste importveksten finner vi fra Asia og Sør-Amerika. Her økte importen med 28,5 prosent og 20,9 prosent og beløp seg til 132,2 milliarder kroner og 15,2 milliarder kroner.

Økt import fra Europa

Vi importerte varer for over 402 milliarder kroner fra europeiske land i 2015 – en økning på 4,8 prosent sammenlignet med 2014. Av dette stammet 93 prosent igjen fra EU-land.

Sverige og Tyskland er de landene vi importerer mest fra, og vi innførte varer til omkring 140 milliarder kroner fra disse landene samlet. Vi importerer også mye fra Storbritannia og Danmark, henholdsvis 39,4 milliarder kroner og 35,2 milliarder kroner.

Kraftig vekst i importen fra Kina

Importen fra Asia beløp seg til 132,2 milliarder kroner i 2015. Dette er en økning på 29,3 milliarder kroner fra året før. Importveksten fra Asia er mye sterkere enn den tilsvarende veksten i eksport, noe som fører til at handelsunderskuddet med verdensdelen økte fra 27,1 milliarder kroner til 48 milliarder kroner.

Kina er det landet vi importerer mest fra – omtrent halvparten av norsk import fra Asia, eller 64,8 milliarder kroner, kommer fra midtens rike. En økning på 21,5 prosent sammenlignet med 2014. På en solid andreplass kommer Sør-Korea med 25,6 milliarder kroner. Importen steg herfra med hele 163,5 prosent. Dette skyldes innførselen av en oljeplattform.

Økt import fra Brasil

Importen fra Brasil beløp seg til 10,2 milliarder kroner i 2015, en øking på 27,2 prosent sammenlignet med 2014.

Det er stort sett ikke-spiselige råvarer og matvarer vi importerer fra Brasil. Av disse varene importerte vi for 5,8 milliarder kroner og 3,9 milliarder kroner, en økning på henholdsvis 40 prosent og 14,5 prosent.

Mer import fra de minst utviklede landene

Importen fra de minst utviklede landene beløp seg til 3,4 milliarder kroner i 2015 - en økning på i underkant av 40 prosent sammenlignet med 2014.

Bangladesh er MUL-landet vi importerer desidert mest fra. Varer til en verdi av 1,8 milliarder kroner ble innført herifra.

Revisjoner av utenrikshandelsstatistikken for 2014 og 2015Åpne og lesLukk

Tidligere publiserte eksport- og importall for utenrikshandel med varer er oppdatert med endelige tall for 2015 og korrigerte endelige tall for 2014.

En oversikt som viser omfanget av revisjonene er tilgjengelig i tabellene 24-27.

Siden publiseringen av de foreløpige tallene er tallene for oljeeksport blitt revidert ned med 2,7 milliarder kroner.

Eksporten av naturgass er nedjustert med mer enn 7 milliarder kroner siden publiseringen av de foreløpige tallene i januar.