143737_not-searchable
/utenriksokonomi/statistikker/muh/aar-forelopige
143737
Rekordhøy varehandel med utlandet i 2008
statistikk
2009-01-15T10:00:00.000Z
Utenriksøkonomi
no
muh, Utenrikshandel med varer, import, eksport, handelsbalanse (eksport minus import), fastlandseksport, import utenom skip og oljeplattformer, samhandel (med land, verdensdeler og handelsområder), internasjonale varegrupperinger (for eksempel hs, sitc, bec), varegrupper (for eksempel matvarer, råolje og metaller)Utenrikshandel, Utenriksøkonomi
false

Utenrikshandel med varer2008, foreløpige tall

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Rekordhøy varehandel med utlandet i 2008

I 2008 endte eksporten av varer utenom skip og plattformer på 918,4 milliarder kroner, mens importverdien endte på 484,1 milliarder kroner. Samlet handelsoverskudd i 2008 ble på 434,3 milliarder kroner, en oppgang på 33,2 prosent sammenlignet med 2007.

Månedstall for desember og tabell med hovedtall for året 2008 finner du her

Hovedtall og handelsbalanse. 1999-2008. Kroner

Solid handelsbalanse

Foreløpige tall for 2008 viser en handelsbalanse for utenrikshandel med varer utenom skip og plattformer på 434,3 milliarder kroner. Sammenlignet med 2007 tilsvarer dette en oppgang på 108,2 milliarder, eller 33,2 prosent. Det gode handelsoverskuddet i 2008 forklares med en økning for fastlandseksport på 16,8 prosent, sammen med en importvekst på 5,2 prosent. Eksporten utenom olje, naturgass og kondensat gikk opp 7,4 prosent fra 2007 til 2008. Handelsoverskuddet tilsvarer 90 000 kroner per nordmann.

Godt år for olje og gass

I 2008 endte samlet eksportverdi for råolje, naturgass og kondensat på 558,6 milliarder kroner. Råoljeeksporten alene utgjorde 355,6 milliarder kroner av dette, en økning på 14,8 prosent fra 2007. Eksport av naturgass utgjorde 192,8 milliarder kroner, mens eksportverdien av kondensat endte på 10,3 milliarder kroner.

Gjennomsnittlig pris per fat råolje har økt fra 426 kroner i 2007 til 539 kroner i 2008. I 2008 var råoljeprisen en periode over 700 kroner per fat, aldri tidligere har prisen vært så høy. Høy råoljepris og en dollar på vei opp gav gode eksportinntekter i 2008.

I 4. kvartal begynte svingningene i finansmarkedet å gjenspeile seg i oljeprisen, og vi opplevde i desember en pris under 300 kroner fatet.

Import av tradisjonelle varer 2008. Prosentvis fordeling på opprinnelsesland

Høy eksport

Den totale eksportverdien for varer unntatt skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og naturlige kondensater beløp seg til 359,8 milliarder kroner i 2008, mot 334,9 milliarder i 2007. Dette tilsvarer en vekst på 7,4 prosent i forhold til foregående år.

Hovedvaregruppen maskiner og transportmidler endte på 76,3 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 17,2 prosent. Varegrupper som styrket eksporten var blant andre generelle industrimaskiner, elektriske maskiner, apparater og deler samt maskiner for spesielle industrier.

Eksporten av kjemiske produkter økte med 11,6 prosent og endte på 44,5 milliarder kroner. Her var det særlig eksport av andre kjemiske produkter, organiske kjemiske produkter og kunstgjødsel som økte.

Innenfor varegruppen brenselstoffer, smøreoljer og elektrisk strøm var råolje og gass de største varene. Men også raffinerte mineraloljeprodukter hadde høy verdi. I 2008 økte eksportverdien av disse produktene med 11,9 prosent, i all hovedsak på grunn av økte priser.

Elektrisk strøm hadde en eksportvekst på 107,2 prosent forrige år. Volumet gikk ned og prisen opp i forhold til 2007, og eksportverdien endte på 6,4 milliarder kroner.

I motsatt retning trakk gruppen bearbeidede varer. Eksporten av denne varegruppen falt med 9,1 prosent. Mens metaller unntatt jern og stål hadde en betydelig nedgang på 21,1 prosent, steg eksporten av jern og stål med 35 prosent.

Eksport av tradisjonelle varer 2008. Prosentvis fordeling på bestemmelsesland

Eksport av fisk til topps

Eksportverdien av fisk i 2008 endte på 37,8 milliarder og overgikk allerede i oktober verdien av fjorårets totale fiskeeksport. Eksportverdien av fisk i 2008 tilsvarer en vekst på 2,1 milliarder eller 5,8 prosent sammenlignet med 2007.

Vårt største eksportmarked for fisk i 2008 var Russland, både i verdi og volum. Det russiske markedet kjøpte norsk fisk for 4,0 milliarder kroner i 2008, mot 3,6 milliarder året før. På andreplass finner vi det franske markedet, tett fulgt av Danmark og Polen.

Oppdrettslaks var det viktigste fiskeproduktet i året som gikk, og eksportinntektene økte fra 13 milliarder i 2007 til 13,9 milliarder i 2008. Fryst sild, fryst makrell og klippfisk av torsk var andre viktige fiskeslag.

Økt import

Total importverdi for varer unntatt skip og oljeplattformer endte på 484,1 milliarder kroner i 2008, mot 460,2 milliarder i 2007, en vekst på 5,2 prosent.

Import av maskiner og transportmidler endte på 187,8 milliarder kroner, tilsvarende en vekst på 5,2 prosent fra året før. Det var også økt import av andre generelle industrimaskiner, andre transportmidler og kjøretøy for veg. Importen av personbiler i 2008 falt både i verdi (15,8 prosent) og antall (18,7 prosent eller om lag 36 900 biler) i forhold til 2007.

Vi importerte bearbeidede varer for 81 milliarder i 2008. Vi importerte mer metaller, men mindre jern og stål enn i 2007.

 

Importen av kjemiske produkter endte på 45,3 milliarder, en økning på 9,2 prosent fra 2007. Varegrupper som bidro til økningen var andre kjemiske produkter og medisinske og farmasøytiske produkter.

 

Import av frukt og grønnsaker, samt korn og kornvarer bidro til vekst i hovedgruppen matvarer og levende dyr. Importverdien kom opp i 26,7 milliarder, tilsvarende en vekst på 9,9 prosent i 2008.

Gruppen ikke spiselige råvarer viste nedgang på 10,1 prosent i 2008 og endte på 37,9 milliarder kroner. Det er særlig malmer og avfall av metall som reduserte importen.

Eksport av alle varer 2008. Prosentvis fordeling på bestemmelsesland

Handel med andre land

Vårt viktigste handelsområde er EU. Handel med EU utgjorde 68,8 prosent av vår import utenom skip og oljeplattformer i 2008, en økning på 5 prosent fra 2007. Eksport til EU utenom skip, oljeplattformer, råolje, naturgass og naturlige kondensater utgjorde 67,3 prosent av totaleksporten, en oppgang på 5,5 prosent. Varehandelen med EU viste en importvekst på 15,8 milliarder, mens eksporten gikk opp med 12,7 milliarder kroner fra 2007 til 2008.

Blant enkeltland er Sverige fortsatt vår viktigste handelspartner både på import- og eksportsiden når vi holder olje, kondensat og gass utenfor. I 2008 hentet vi varer fra Sverige for 70,9 milliarder kroner og sendte varer for 41,7 milliarder kroner – noe som utgjorde henholdsvis 14,6 og 11,6 prosent av vår import og eksport. På andreplass på lista over importland kom Tyskland, fulgt av Danmark, Kina, Storbritannia og USA. Når det gjelder eksport, er også Tyskland nest største mottakerland, fulgt av Nederland, USA, Storbritannia og Danmark.

Hvis vi inkluderer eksport av olje og gass, er Storbritannia det lander vi eksporterer mest til, deretter følger Tyskland, Nederland, Frankrike og Sverige.

Asia har økt sin eksport til Norge med 13,1 prosent fra 2007 til 2008. Kina dominerer, med Japan som god nummer to. Kina økte sin eksport til Norge fra 27,8 til 31,1 milliarder kroner, eller med 11,8 prosent fra 2007 til 2008. Landet sto for 6,4 prosent av Norges totale import i fjor. Klær for 6,1 milliarder kroner var den viktigste handelsvaren, og Kina er uten tvil vår største leverandør av klær. I fjor sto kineserne for 42,4 prosent av det norske importmarkedet for klær.. Tyrkia var vår nest største leverandør av klær med en andel på 8,1 prosent. Også i 2008 var kontormaskiner og datautstyr samt telekommunikasjonsapparater og telekommunikasjonsutstyr de viktigste varegruppene fra Kina etter klær. I tillegg var Kina blant annet vår viktigste leverandør av mobiltelefoner. Av 2,4 millioner importerte mobiltelefoner i 2008, kom 660 100 fra Kina. Det vil si at nær hver fjerde mobiltelefon er produsert i Kina.

Områder vi handler lite med er Sør-Amerika og Afrika. Vår handel med disse områdene stod for henholdsvis 1,4 og 1,5 prosent av eksporten, og tilsvarende 2,3 og 1,8 prosent av importen.

Tabeller