Vareeksporten svak også i desember

Publisert:

Verdien av norsk eksport av varer gikk de siste ukene ytterligere ned i forhold til samme tid i fjor. Det er lav eksport av fisk og raffinerte petroleumsprodukter som trekker mest ned.

Den ukentlige utenrikshandelsstatistikken, som er oppdatert med tall til og med 20. desember, viser at verdien av vareeksporten de fire siste ukene var 7,8 prosent lavere enn i samme uker i fjor. Dette er en ytterligere svekkelse siden oktober: Da lå eksporten rundt fem prosent lavere enn ett år tidligere, mens den de siste fireukersperiodene har vært ned mot ti prosent under fjoråret. Merk at eksport av råolje og naturgass ikke er med i de ukentlige tallene.

Figur 1. Endring i eksportverdi mot samme glidende fireukersperiode i 2019, prosent, uke 5- uke 51 2020

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Endring -4.3 -4.1 0.6 1.2 -1.3 -1.1 -4.9 -3.0 -1.4 3.3 -8.1 -5.6 -10.6 -16.8 -8.6 -15.2 -18.6 -12.5 -15.0 -11.9 -9.3 -12.3 -10.1 -11.2 -6.5 -6.7 -5.6 -5.9 -3.3 -4.7 -7.7 -5.8 -11.2 -9.8 -4.2 -5.0 -2.5 -4.4 -6.0 -3.4 -8.0 -3.6 -6.4 -9.1 -6.2 -11.4 -7.8

Til tross for en økning i eksport av raffinerte petroleumsprodukter i slutten av november og inn i desember var verdien de siste fire ukene omtrent halvparten av hva den var på samme tid i fjor. Ser vi bort fra denne kraftige reduksjonen var norsk vareeksport rundt fire prosent lavere enn for ett år siden.

Det som trekker eksporten mest ned utenom petroleumsproduktene, som har hatt en kraftig prisnedgang i takt med fallet i oljeprisen, er eksporten av fisk. Sammenlignet med samme uker i fjor var verdien på norsk fisk solgt til utlandet de siste fire ukene nesten 14 prosent lavere. Også for sjømatnæringa er det fallende priser som gjør at eksportverdien er mindre enn i fjor. Samtidig var eksportverdien i slutten av november og inn i desember omtrent på nivå med hva vi så i samme periode i 2018.

Også eksporten av maskiner og transportmidler har vært lav i høst, sammenlignet med fjoråret. Verdien på eksport innen denne varegruppen har de siste ukene nærmet seg fjorårets nivå noe, men var den siste fireukersperioden likevel mer enn 6 prosent under samme tid i fjor.

Blant få varegrupper som har hatt høyere eksportverdier de siste ukene sammenlignet med i fjor finner vi kjemiske produkter og metaller. Spesielt sistnevnte varierer mye fra uke til uke, men var den siste fireukersperioden nesten ni prosent over fjoråret.

Figur 2. Eksport av varer per uke, 2018-uke 51 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 8.64 7.85 8.15 8.58 9.78 8.14 8.16 7.96 7.81 9.84 9.93 5.62 7.79 9.48 9.09 9.32 7.31 9.26 7.35 8.99 9.78 10.06 8.24 8.61 8.98 7.51 10.13 7.73 6.49 5.75 9.46 8.81 8.93 8.33 9.06 8.88 7.46 9.61 8.21 10.54 9.56 8.80 8.90 11.31 8.22 9.13 8.54 10.62 10.44 10.29
2019 10.59 9.64 9.55 8.52 9.88 9.28 8.81 9.92 9.80 10.39 9.07 8.24 9.42 10.83 5.44 9.45 8.91 9.36 9.00 9.94 8.28 9.45 8.89 9.26 8.70 9.80 8.48 7.42 6.35 6.64 7.94 8.08 8.72 9.04 8.53 9.42 8.84 8.34 9.27 9.19 9.97 8.93 8.39 10.44 8.98 10.09 9.26 9.99 11.14 11.31
2020 9.17 9.39 8.84 9.24 8.57 10.82 8.30 9.72 8.54 10.44 9.33 8.69 9.89 6.62 6.81 8.09 7.29 8.10 7.65 7.26 9.00 7.28 8.66 7.60 8.31 8.39 7.88 7.60 6.04 5.75 7.30 8.97 7.87 7.04 8.48 8.33 8.45 8.38 8.91 9.02 8.86 8.33 9.03 8.46 9.60 8.36 8.83 9.15 9.52 10.96

Importen ikke like langt over fjoråret

Verdien på import av varer utenom råolje, fly, skip og enkelte andre større varer har siden oktober ligget godt over fjoråret. Den siste fireukersperioden var verdien noe nærmere nivået fra 2019, da importen var 6,1 prosent over tilsvarende uker for ett år siden. Økte priser på importerte varer har bidratt til at importverdiene har vært høyere enn i fjor. De siste ukene har importprisene derimot ligget omtrent på nivå med fjoråret.

Figur 3. Import av varer per uke, 2018-uke 51 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 11.20 12.83 11.71 12.89 13.21 12.41 11.64 12.15 13.49 12.87 12.91 18.80 12.06 14.32 13.72 14.69 11.03 12.05 12.14 14.10 13.29 14.29 13.22 13.19 13.77 13.99 12.61 11.12 10.47 10.17 12.91 11.88 12.08 12.97 12.69 13.32 14.03 13.60 13.55 14.46 13.54 12.56 14.47 14.32 14.03 13.76 14.33 15.31 14.09 15.71
2019 14.18 19.09 13.07 13.14 14.73 12.77 13.84 14.08 14.32 14.51 15.07 16.89 13.75 17.29 7.97 14.38 12.75 14.17 13.34 16.81 12.60 15.08 13.72 14.80 13.53 13.80 13.46 12.18 10.43 11.85 12.61 12.79 12.62 14.08 13.94 14.28 14.04 15.70 14.59 14.21 14.07 13.74 14.09 14.17 14.60 13.64 14.73 15.94 14.96 16.52
2020 12.07 14.36 13.20 14.93 14.63 12.79 12.91 13.98 15.45 15.59 15.37 15.12 13.96 8.79 12.83 14.63 11.91 13.82 14.23 11.86 13.95 13.17 13.95 16.57 14.88 15.69 14.40 13.01 11.98 11.84 11.59 13.84 14.08 14.00 15.15 14.49 15.87 15.66 14.95 16.08 14.38 14.95 15.81 16.22 15.95 16.53 15.46 17.13 16.49 16.83

OBS! Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt produkt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom vanlige rutiner for kvalitetssikring. Merk også at ikke alle varetyper er med i den ukentlige statistikken. Se faktaboks lenger ned i saken for detaljer om hvilke data som inkluderes i ukesstatistikken.

Finn flere tall

I Excelfila du finner lenke til nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land. Det er også et ark med serier i løpende og faste priser for utvalgte varegrupper.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020 (Last ned, Excel) 

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

De ukentlige tallene SSB kan lage for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen.

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. I februar 2020 utgjorde verdien av varene som er med i ukestatistikken nesten 99 prosent av den publiserte fastlandseksporten, mens for importen var andelen rundt 97 prosent av publisert import.

Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

For å skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen har vi beregnet serier i faste 2018-priser for utvalgte varegrupper, ved hjelp av prisindekser basert på tolldata. Det er ikke mulig å beregne prisindekser for hele datamaterialet, da mange varegrupper inneholder varer med så ulike egenskaper og ulik kvalitet at det ikke kan utledes en meningsfull pris fra tolldataene.

Prisindeksene er basert på enhetspriser, det vil si verdi dividert med mengde. Varenumrene som brukes i beregningen har en spredning i enhetsprisene, for enkeltforsendelser og for varenummeret over tid, som tyder på at varesammensetningen innen nummeret er relativt homogen. I tillegg er det gjort en vurdering av om summen av varenumre som kvalifiserer i homogenitetstesten utgjør en stor nok andel av aggregerte varegrupper til at de er representative for aggregatet. Varegruppene som vi har prisindekser for utgjør omtrent 66 prosent av eksportverdien som er med i ukesstatistikken, og rundt 37 prosent av importverdien. En av grunnene til den relativt lave dekningen for import er at metoden med enhetspriser ikke gir meningsfulle resultater for viktige importvarer som maskiner og transportmidler.

Visualisering av ukentlig utenrikshandelsstatistikk

I denne visualiseringen vises import og eksport av utvalgte varegrupper per uke for 2018-2020. I den første arkfanen kan man velge varegrupper på SITC1-nivå, mens den andre arkfanen viser SITC2-nivå. Vi har også lagt ut et diagram der man kan sammenlikne faste og løpende priser for utvalgte SITC2-grupper. Merk at alle tallene er fire ukers glidende gjennomsnitt.

Visualiseringen fungerer best på større skjermer, klikk her for fullversjon.

Kontakt