Vareeksporten nærmere fjoråret

Publisert:

Etter å ha ligget godt under fjoråret fra april til august har norsk vareeksport de siste månedene nærmet seg nivået i 2019. Eksporten av raffinerte petroleumsprodukter og fisk er fortsatt lav sammenlignet med i fjor.

Den ukentlige utenrikshandelsstatistikken, som er oppdatert med tall til og med 15. november, viser at verdien av vareeksporten de fire siste ukene var 2,2 prosent lavere enn i samme uker i fjor. Dette er betraktelig nærmere nivået fra 2019 enn vi så i sommer og deler av september. Merk at eksport av råolje og naturgass ikke er med i de ukentlige tallene.

Figur 1. Endring i eksportverdi mot samme glidende fireukersperiode i 2019, prosent, uke 5- uke 46 2020

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Endring -4.4 -4.2 0.6 1.2 -1.3 -1.2 -5.0 -3.1 -1.4 2.5 -8.8 -6.4 -11.4 -16.8 -9.0 -15.6 -18.9 -12.9 -15.1 -12.0 -9.4 -12.4 -10.2 -11.3 -6.6 -6.7 -5.7 -5.9 -3.3 -4.8 -7.8 -5.9 -11.2 -9.9 -4.3 -5.0 -2.5 -4.3 -5.9 -3.3 -8.0 -2.2

Det er spesielt eksporten av raffinerte petroleumsprodukter som gjør at eksportverdiene fortsatt ligger under fjoråret. Her er eksportprisene fortsatt lave, selv om de har steget noe siden bunnen i april og mai. Ser vi bort fra petroleumsproduktene var verdien av vareeksporten de siste fire ukene litt høyere enn på samme tid i fjor.

Fiskeeksporten var de siste fire ukene omtrent seks prosent lavere enn for ett år siden, i stor grad på grunn av lavere priser. Verdien av eksporten ligger likevel på omtrent samme nivå som de samme ukene i 2018, noe som kommer av at eksportert volum er betraktelig høyere enn for to år siden.

Eksporten av metaller var høy i starten av november og eksporten av kjemiske produkter kom opp på et høyere nivå enn på samme tid i fjor, etter å ha vært lavere etter sommeren og et stykke inn i oktober. En annen varegruppe med eksportvekst siden i fjor er kjøretøyer og deler til kjøretøyer. Her falt eksportverdien kraftig i vår, før den tok seg opp igjen i sommer og har ligget godt over fjoråret i oktober og starten av november.

Figur 2. Eksport av varer per uke, 2018-uke 46 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 8.64 7.85 8.15 8.58 9.78 8.14 8.16 7.96 7.81 9.84 9.93 5.62 7.79 9.48 9.09 9.32 7.31 9.26 7.35 8.99 9.78 10.06 8.24 8.61 8.98 7.51 10.13 7.73 6.49 5.75 9.46 8.81 8.93 8.33 9.06 8.88 7.46 9.61 8.21 10.54 9.56 8.80 8.90 11.31 8.22 9.13 8.54 10.62 10.44 10.29
2019 10.59 9.64 9.55 8.52 9.88 9.28 8.81 9.92 9.80 10.39 9.07 8.24 9.42 10.83 5.44 9.45 8.91 9.36 9.00 9.94 8.28 9.45 8.89 9.26 8.70 9.80 8.48 7.42 6.35 6.64 7.94 8.08 8.72 9.04 8.53 9.42 8.84 8.34 9.27 9.19 9.97 8.93 8.39 10.44 8.98 10.09 9.26 9.99 11.14 11.31
2020 9.16 9.38 8.83 9.23 8.57 10.81 8.31 9.70 8.54 10.43 9.32 8.68 9.62 6.62 6.82 8.08 7.29 7.99 7.64 7.26 8.99 7.27 8.65 7.59 8.30 8.38 7.87 7.60 6.03 5.75 7.29 8.97 7.86 7.03 8.48 8.33 8.44 8.37 8.92 9.02 8.89 8.32 9.03 8.47 10.09

Importen fortsatt høy

Verdien av norsk vareimport har de siste par månedene ligget over fjoråret, og den vokste betydelig i slutten av oktober og starten av november. Dette kommer blant annet av innkjøp av en del forsvarsmateriell og fortsatt høy import av kjøretøyer. Det har vært en vekst også i importen av mat- og drikkevarer samt klær.

Figur 3. Import av varer per uke, 2018-uke 46 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 11.20 12.83 11.71 12.89 13.21 12.41 11.64 12.15 13.49 12.87 12.91 18.80 12.06 14.32 13.72 14.69 11.03 12.05 12.14 14.10 13.29 14.29 13.22 13.19 13.77 13.99 12.61 11.12 10.47 10.17 12.91 11.88 12.08 12.97 12.69 13.32 14.03 13.60 13.55 14.46 13.54 12.56 14.47 14.32 14.03 13.76 14.33 15.31 14.09 15.71
2019 14.18 19.09 13.07 13.14 14.73 12.77 13.84 14.08 14.32 14.51 15.07 16.89 13.75 17.29 7.97 14.38 12.75 14.17 13.34 16.81 12.60 15.08 13.72 14.80 13.53 13.80 13.46 12.18 10.43 11.85 12.61 12.79 12.62 14.08 13.94 14.28 14.04 15.70 14.59 14.21 14.07 13.74 14.09 14.17 14.60 13.64 14.73 15.94 14.96 16.52
2020 12.00 14.28 13.06 14.83 14.55 12.71 12.83 13.93 15.16 15.51 15.29 15.02 13.90 8.75 12.64 14.48 11.85 13.73 14.09 11.71 13.87 13.08 13.86 16.48 14.79 15.25 14.32 12.96 11.93 11.79 11.49 13.68 14.00 13.98 14.93 14.30 15.80 15.58 14.84 16.01 14.47 14.87 15.74 16.56 15.92

OBS! Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt produkt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom vanlige rutiner for kvalitetssikring. Merk også at ikke alle varetyper er med i den ukentlige statistikken. Se faktaboks lenger ned i saken for detaljer om hvilke data som inkluderes i ukesstatistikken.

Finn flere tall

I Excelfila du finner lenke til nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land. Det er også et ark med serier i løpende og faste priser for utvalgte varegrupper.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020 (Last ned, Excel) 

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

De ukentlige tallene SSB kan lage for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen.

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. I februar 2020 utgjorde verdien av varene som er med i ukestatistikken nesten 99 prosent av den publiserte fastlandseksporten, mens for importen var andelen rundt 97 prosent av publisert import.

Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

For å skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen har vi beregnet serier i faste 2018-priser for utvalgte varegrupper, ved hjelp av prisindekser basert på tolldata. Det er ikke mulig å beregne prisindekser for hele datamaterialet, da mange varegrupper inneholder varer med så ulike egenskaper og ulik kvalitet at det ikke kan utledes en meningsfull pris fra tolldataene.

Prisindeksene er basert på enhetspriser, det vil si verdi dividert med mengde. Varenumrene som brukes i beregningen har en spredning i enhetsprisene, for enkeltforsendelser og for varenummeret over tid, som tyder på at varesammensetningen innen nummeret er relativt homogen. I tillegg er det gjort en vurdering av om summen av varenumre som kvalifiserer i homogenitetstesten utgjør en stor nok andel av aggregerte varegrupper til at de er representative for aggregatet. Varegruppene som vi har prisindekser for utgjør omtrent 66 prosent av eksportverdien som er med i ukesstatistikken, og rundt 37 prosent av importverdien. En av grunnene til den relativt lave dekningen for import er at metoden med enhetspriser ikke gir meningsfulle resultater for viktige importvarer som maskiner og transportmidler.

Visualisering av ukentlig utenrikshandelsstatistikk

I denne visualiseringen vises import og eksport av utvalgte varegrupper per uke for 2018-2020. I den første arkfanen kan man velge varegrupper på SITC1-nivå, mens den andre arkfanen viser SITC2-nivå. Vi har også lagt ut et diagram der man kan sammenlikne faste og løpende priser for utvalgte SITC2-grupper. Merk at alle tallene er fire ukers glidende gjennomsnitt.

Visualiseringen fungerer best på større skjermer, klikk her for fullversjon.

Kontakt