Vareeksporten nærmere fjoråret

Publisert:

Etter svak vekst i verdien av norsk vareeksport i august tok veksten seg opp i september og starten av oktober. De siste fire ukene var eksporten nesten på nivå med samme periode i fjor.

Den ukentlige utenrikshandelsstatistikken, som er oppdatert med tall til og med 18. oktober, viser at verdien av vareeksporten de fire siste ukene var 1,6 prosent lavere enn i samme uker i fjor. Dette er betraktelig nærmere nivået fra 2019 enn vi har sett i perioden siden april. Merk at eksport av råolje og naturgass ikke er med i de ukentlige tallene.

Figur 1. Endring i eksportverdi mot samme glidende fireukersperiode i 2019, prosent, uke 5- uke 42 2020

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
Endring -4.4 -4.3 1.1 1.8 -0.8 -0.5 -5.0 -3.1 -1.5 2.5 -8.8 -6.4 -11.4 -16.8 -9.0 -15.6 -18.9 -12.9 -15.1 -12.0 -9.4 -12.3 -10.1 -11.3 -6.5 -6.7 -5.7 -5.9 -3.3 -4.8 -7.8 -5.879 -11.24 -9.898 -4.255 -4.982 0.1503 -1.607

Eksporten av raffinerte petroleumsprodukter har vært svært lav siden oljeprisen stupte i mars, men de siste ukene har verdiene krabbet noe oppover. Dessuten falt eksportverdien for disse varene i samme periode i fjor. Dermed er ikke nivået på eksporten like langt under fjoråret som vi så i vår og gjennom sommeren. Dette er den viktigste grunnen til at sammenligningen av vareeksporten mot fjoråret ikke viser like sterke negative endringsrater de seneste ukene som vi hadde i månedene før.

Metaller er en av få viktige eksportvaregrupper hvor verdien er større enn i fjor. Eksporten av aluminium var høy i slutten av september og det samme var eksporten av jern og stål i starten av oktober. Det er grunn til å tro at jerneksporten er overvurdert i oktober, så det er spesiell usikkerhet knyttet til den siste utviklingen her, men konklusjonen om at metalleksporten er høyere enn for ett år siden står seg trolig til tross for dette.

Figur 2. Eksport av varer per uke, 2018-uke 42 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 8.64 7.85 8.15 8.58 9.78 8.14 8.16 7.96 7.81 9.84 9.93 5.62 7.79 9.48 9.09 9.32 7.31 9.26 7.35 8.99 9.78 10.06 8.24 8.61 8.98 7.51 10.13 7.73 6.49 5.75 9.46 8.81 8.93 8.33 9.06 8.88 7.46 9.61 8.21 10.54 9.56 8.80 8.90 11.31 8.22 9.13 8.54 10.62 10.44 10.29
2019 10.59 9.64 9.55 8.52 9.88 9.28 8.81 9.92 9.80 10.39 9.07 8.24 9.42 10.83 5.44 9.45 8.91 9.36 9.00 9.94 8.28 9.45 8.89 9.26 8.70 9.80 8.48 7.42 6.35 6.64 7.94 8.08 8.72 9.04 8.53 9.42 8.84 8.34 9.27 9.19 9.97 8.93 8.39 10.44 8.98 10.09 9.26 9.99 11.14 11.31
2020 9.16 9.38 8.83 9.23 8.51 11.09 8.31 9.70 8.54 10.42 9.32 8.68 9.62 6.62 6.82 8.08 7.29 7.99 7.64 7.26 8.99 7.27 8.65 7.60 8.31 8.38 7.87 7.60 6.04 5.75 7.29 8.97 7.86 7.03 8.48 8.32 8.45 8.38 8.93 9.93 8.93

Fiskeeksporten er fortsatt lav, og var de siste fire ukene 4,5 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Dette er nærmere fjoråret enn vi har sett de siste månedene, noe som kommer av at prisene ikke lenger er like langt under 2019-nivået. Eksportert volum har de siste ukene vært omtrent 2 prosent lavere enn i fjor. Sammenlignet med 2018, derimot, er den eksporterte mengden større i år.

Importen fortsatt høy

Verdien av norsk vareimport har siden starten av september ligget rundt fem prosent over samme periode i fjor. Importen av kjøretøyer var i september og starten av oktober ikke like langt over fjoråret som vi så i sommer, men import av biler fra Kina har vist en spesielt sterk vekst. Målt i verdi var bilimporten fra Kina de siste ukene mer enn femdoblet sammenlignet med i fjor og den utgjorde en tredel av tilsvarende import fra Tyskland.

Verdien på import av matvarer som frukt, grønt og kjøtt har vært høy de siste månedene. Kjøttimporten var spesielt høy i sommer, opptil 80 prosent over samme tid i fjor, og har økt igjen de siste ukene. Økningen i matvareimporten kommer til dels av økte priser, men de kraftige toppene i kjøttimporten henger sammen med sterk økning i volum også. Importveksten har trolig sammenheng redusert norsk produksjon av svinekjøtt og økt innenlandsk etterspørsel som følge av mindre grensehandel og ferie i utlandet. Også i importen av drikkevarer og tobakk ser vi trolig spor av nordmenns begrensede adgang til å reise ut av landet: Importen har siden i vår vært langt over nivåene fra tidligere år, og spesielt i sommer var drikkevareimporten høy. De siste ukene har den økt igjen, men det er ikke uvanlig for høsten.

Figur 3. Import av varer per uke, 2018-uke 42 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 11.20 12.83 11.71 12.89 13.21 12.41 11.64 12.15 13.49 12.87 12.91 18.80 12.06 14.32 13.72 14.69 11.03 12.05 12.14 14.10 13.29 14.29 13.22 13.19 13.77 13.99 12.61 11.12 10.47 10.17 12.91 11.88 12.08 12.97 12.69 13.32 14.03 13.60 13.55 14.46 13.54 12.56 14.47 14.32 14.03 13.76 14.33 15.31 14.09 15.71
2019 14.18 19.09 13.07 13.14 14.73 12.77 13.84 14.08 14.32 14.51 15.07 16.89 13.75 17.29 7.97 14.38 12.75 14.17 13.34 16.81 12.60 15.08 13.72 14.80 13.53 13.80 13.46 12.18 10.43 11.85 12.61 12.79 12.62 14.08 13.94 14.28 14.04 15.70 14.59 14.21 14.07 13.74 14.09 14.17 14.60 13.64 14.73 15.94 14.96 16.52
2020 12.00 14.28 13.06 14.83 14.54 12.70 12.83 13.92 15.16 15.51 15.29 15.02 13.90 8.70 12.64 14.48 11.85 13.73 14.09 11.71 13.86 13.09 13.86 16.48 14.79 15.15 14.32 12.97 11.93 11.79 11.58 13.69 14.00 13.99 14.94 14.30 15.82 15.58 14.85 15.98 14.59

OBS! Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt produkt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom vanlige rutiner for kvalitetssikring. Merk også at ikke alle varetyper er med i den ukentlige statistikken. Se faktaboks lenger ned i saken for detaljer om hvilke data som inkluderes i ukesstatistikken.

Finn flere tall

I Excelfila du finner lenke til nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land. Det er også et ark med serier i løpende og faste priser for utvalgte varegrupper.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020 (Last ned, Excel) 

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

De ukentlige tallene SSB kan lage for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen.

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. I februar 2020 utgjorde verdien av varene som er med i ukestatistikken nesten 99 prosent av den publiserte fastlandseksporten, mens for importen var andelen rundt 97 prosent av publisert import.

Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

For å skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen har vi beregnet serier i faste 2018-priser for utvalgte varegrupper, ved hjelp av prisindekser basert på tolldata. Det er ikke mulig å beregne prisindekser for hele datamaterialet, da mange varegrupper inneholder varer med så ulike egenskaper og ulik kvalitet at det ikke kan utledes en meningsfull pris fra tolldataene.

Prisindeksene er basert på enhetspriser, det vil si verdi dividert med mengde. Varenumrene som brukes i beregningen har en spredning i enhetsprisene, for enkeltforsendelser og for varenummeret over tid, som tyder på at varesammensetningen innen nummeret er relativt homogen. I tillegg er det gjort en vurdering av om summen av varenumre som kvalifiserer i homogenitetstesten utgjør en stor nok andel av aggregerte varegrupper til at de er representative for aggregatet. Varegruppene som vi har prisindekser for utgjør omtrent 66 prosent av eksportverdien som er med i ukesstatistikken, og rundt 37 prosent av importverdien. En av grunnene til den relativt lave dekningen for import er at metoden med enhetspriser ikke gir meningsfulle resultater for viktige importvarer som maskiner og transportmidler.

Visualisering av ukentlig utenrikshandelsstatistikk

I denne visualiseringen vises import og eksport av utvalgte varegrupper per uke for 2018-2020. I den første arkfanen kan man velge varegrupper på SITC1-nivå, mens den andre arkfanen viser SITC2-nivå. Vi har også lagt ut et diagram der man kan sammenlikne faste og løpende priser for utvalgte SITC2-grupper. Merk at alle tallene er fire ukers glidende gjennomsnitt.

Visualiseringen fungerer best på større skjermer, klikk her for fullversjon.

Kontakt