Svak oppgang i eksporten

Publisert:

Verdien av norsk vareeksport økte fra august til de første ukene i september, men ikke nok til å nå opp til nivået for ett år siden. Etter å ha nærmet seg fjorårets nivå i juli og starten av august har eksporten de siste ukene gått ned sammenlignet med i fjor.

Den ukentlige utenrikshandelsstatistikken, som er oppdatert med tall til og med 20. september, viser at verdien av vareeksporten de fire siste ukene var 9,5 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Merk at eksport av råolje og naturgass ikke er med i de ukentlige tallene.

Figur 1. Endring i eksportverdi mot samme glidende fireukersperiode i 2019, prosent, uke 5- uke 38 2020

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Endring -4.4 -4.3 1.1 1.8 -0.8 -0.5 -5.0 -3.0 -1.4 2.6 -8.7 -6.4 -11.4 -16.8 -9.0 -15.6 -18.9 -12.9 -15.0 -12.0 -9.4 -12.3 -9.9 -11.0 -6.2 -6.4 -5.6 -5.9 -3.3 -4.5 -7.5 -5.6 -10.9 -9.5

Eksporten økte noe i første halvdel av september, men returen etter sommeren har vært svak, slik at eksportverdien nå ligger lenger under nivået fra i fjor enn den gjorde i august. Eksport av raffinerte petroleumsprodukter gikk noe ned igjen i september, etter en viss vekst i august. Andre varer som trekker fireukersraten ned de siste ukene er kjemiske produkter, maskiner, deler og elektrisk utstyr.

Figur 2. Eksport av varer per uke, 2018-uke 38 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 8.64 7.85 8.15 8.58 9.78 8.14 8.16 7.96 7.81 9.84 9.93 5.62 7.79 9.48 9.09 9.32 7.31 9.26 7.35 8.99 9.78 10.06 8.24 8.61 8.98 7.51 10.13 7.73 6.49 5.75 9.46 8.81 8.93 8.33 9.06 8.88 7.46 9.61 8.21 10.54 9.56 8.80 8.90 11.31 8.22 9.13 8.54 10.62 10.44 10.29
2019 10.59 9.64 9.55 8.52 9.88 9.28 8.81 9.92 9.80 10.39 9.07 8.24 9.42 10.83 5.44 9.45 8.91 9.36 9.00 9.94 8.28 9.45 8.89 9.26 8.70 9.80 8.48 7.42 6.35 6.64 7.94 8.08 8.72 9.04 8.53 9.42 8.84 8.34 9.27 9.19 9.97 8.93 8.39 10.44 8.98 10.09 9.26 9.99 11.14 11.31
2020 9.16 9.38 8.84 9.23 8.51 11.09 8.31 9.70 8.54 10.42 9.36 8.68 9.62 6.62 6.82 8.08 7.29 7.99 7.64 7.26 8.99 7.27 8.65 7.59 8.32 8.48 7.88 7.61 6.04 5.75 7.29 8.97 7.95 7.03 8.49 8.35 8.56

Fiskeeksporten er fortsatt lav, men ikke like langt under 2019 som den var i august. De siste fire ukene var verdien 6,9 prosent lavere enn for ett år siden. Fallet skyldes i hovedsak reduserte priser. Eksportert volum var omtrent som på samme tid i fjor.

Eksportprisene generelt ser ut til å være lave. For varene det er mulig å lage ukentlige prisindekser for er prisene omtrent fem prosent under hva de var for ett år siden. Utenom raffinerte petroleumsprodukter, fisk og malmer ligger eksportprisene nå rundt én prosent lavere enn i fjor. Dette til tross for at krona er svakere enn den var i fjor, noe som bidrar til at norske eksportører får flere kroner for varene de selger i utlandet. Utviklingen tyder på at prisene på flere norske eksportvarer har falt betydelig internasjonalt.

Importen øker

I august var verdien av norsk vareimport i overkant av to prosent høyere enn i fjor. De første ukene i september økte importen mer enn på samme tid i fjor, og verdien var rundt fem prosent høyere enn ett år tidligere. Import av kjøretøyer fortsatte å øke i september, og bidro til å trekke samlet verdi opp. Også import av klær og en del andre forbruksvarer var høyere i starten av september enn i fjor.

Figur 3. Import av varer per uke, 2018-uke 38 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 11.20 12.83 11.71 12.89 13.21 12.41 11.64 12.15 13.49 12.87 12.91 18.80 12.06 14.32 13.72 14.69 11.03 12.05 12.14 14.10 13.29 14.29 13.22 13.19 13.77 13.99 12.61 11.12 10.47 10.17 12.91 11.88 12.08 12.97 12.69 13.32 14.03 13.60 13.55 14.46 13.54 12.56 14.47 14.32 14.03 13.76 14.33 15.31 14.09 15.71
2019 14.18 19.09 13.07 13.14 14.73 12.77 13.84 14.08 14.32 14.51 15.07 16.89 13.75 17.29 7.97 14.38 12.75 14.17 13.34 16.81 12.60 15.08 13.72 14.80 13.53 13.80 13.46 12.18 10.43 11.85 12.61 12.79 12.62 14.08 13.94 14.28 14.04 15.70 14.59 14.21 14.07 13.74 14.09 14.17 14.60 13.64 14.73 15.94 14.96 16.52
2020 12.00 14.28 13.06 14.83 14.54 12.70 12.83 13.92 15.16 15.52 15.29 15.02 13.91 8.70 12.64 14.48 11.85 13.74 14.09 11.71 13.86 13.09 13.86 16.48 14.79 15.15 14.32 12.97 11.96 11.79 11.58 13.72 14.01 13.90 14.93 14.38 15.78

Prisene på importerte varer er ikke lenger like langt over fjoråret som vi så i vår og sommer, men om vi ser bort fra for eksempel petroleumsprodukter, hvor prisene har falt sammen med oljeprisen, så er importprisene rundt tre prosent høyere enn for ett år siden. Merk at det på ukesbasis ikke er mulig å beregne prisendring for en del viktige importvarer som kjøretøyer og maskiner.

OBS! Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt produkt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom vanlige rutiner for kvalitetssikring. Merk også at ikke alle varetyper er med i den ukentlige statistikken. Se faktaboks lenger ned i saken for detaljer om hvilke data som inkluderes i ukesstatistikken.

Finn flere tall

I Excelfila du finner lenke til nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land. Det er også et ark med serier i løpende og faste priser for utvalgte varegrupper.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020 (Last ned, Excel) 

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

De ukentlige tallene SSB kan lage for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen.

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. I februar 2020 utgjorde verdien av varene som er med i ukestatistikken nesten 99 prosent av den publiserte fastlandseksporten, mens for importen var andelen rundt 97 prosent av publisert import.

Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

For å skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen har vi beregnet serier i faste 2018-priser for utvalgte varegrupper, ved hjelp av prisindekser basert på tolldata. Det er ikke mulig å beregne prisindekser for hele datamaterialet, da mange varegrupper inneholder varer med så ulike egenskaper og ulik kvalitet at det ikke kan utledes en meningsfull pris fra tolldataene.

Prisindeksene er basert på enhetspriser, det vil si verdi dividert med mengde. Varenumrene som brukes i beregningen har en spredning i enhetsprisene, for enkeltforsendelser og for varenummeret over tid, som tyder på at varesammensetningen innen nummeret er relativt homogen. I tillegg er det gjort en vurdering av om summen av varenumre som kvalifiserer i homogenitetstesten utgjør en stor nok andel av aggregerte varegrupper til at de er representative for aggregatet. Varegruppene som vi har prisindekser for utgjør omtrent 66 prosent av eksportverdien som er med i ukesstatistikken, og rundt 37 prosent av importverdien. En av grunnene til den relativt lave dekningen for import er at metoden med enhetspriser ikke gir meningsfulle resultater for viktige importvarer som maskiner og transportmidler.

Visualisering av ukentlig utenrikshandelsstatistikk

I denne visualiseringen vises import og eksport av utvalgte varegrupper per uke for 2018-2020. I den første arkfanen kan man velge varegrupper på SITC1-nivå, mens den andre arkfanen viser SITC2-nivå. Vi har også lagt ut et diagram der man kan sammenlikne faste og løpende priser for utvalgte SITC2-grupper. Merk at alle tallene er fire ukers glidende gjennomsnitt.

Visualiseringen fungerer best på større skjermer, klikk her for fullversjon.

Kontakt