Lav fastlandseksport gjennom juni

Publisert:

Norsk eksport av varer har vært lav de siste månedene, og den er fortsatt godt under hva den var på samme tid i fjor. I uke 23 til 26, de fire ukene som utgjorde mesteparten av juni, var eksportverdien 12,2 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Den ukentlige utenrikshandelsstatistikken, som er oppdatert med tall til og med 28. juni, viser et fortsatt lavt nivå på norsk vareeksport, mens importen har tatt seg noe opp igjen.

De fire siste ukene sett under ett var eksporten 12,2 prosent lavere enn i tilsvarende periode i fjor. Merk at eksport av råolje og naturgass ikke er med i de ukentlige tallene. Mer komplette og detaljerte tall for utenrikshandelen med varer i juni publiseres 15. juli.

Svært lav eksport av raffinerte petroleumsprodukter

Blant varene som er med i ukesstatistikken er det lav verdi på eksport av raffinerte petroleumsprodukter som i størst grad trekker totalen ned. Lav oljepris har ført til reduserte priser også på raffinerte produkter. I tillegg har mengden eksportert vært mindre de siste par månedene. I sum var verdien på eksport av raffinerte petroleumsprodukter de siste fire ukene 60 prosent lavere enn i samme periode i fjor.

Figur 1. Eksport av varer per uke, 2018-uke 26 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 8.64 7.85 8.15 8.58 9.78 8.14 8.16 7.96 7.81 9.84 9.93 5.62 7.79 9.48 9.09 9.32 7.31 9.26 7.35 8.99 9.78 10.06 8.24 8.61 8.98 7.51 10.13 7.73 6.49 5.75 9.46 8.81 8.93 8.33 9.06 8.88 7.46 9.61 8.21 10.54 9.56 8.80 8.90 11.31 8.22 9.13 8.54 10.62 10.44 10.29
2019 10.59 9.64 9.55 8.52 9.88 9.28 8.81 9.92 9.80 10.39 9.07 8.24 9.42 10.83 5.44 9.45 8.91 9.36 9.00 9.94 8.28 9.45 8.89 9.26 8.70 9.80 8.48 7.42 6.35 6.64 7.94 8.08 8.72 9.04 8.53 9.42 8.84 8.34 9.27 9.19 9.97 8.93 8.39 10.44 8.98 10.09 9.26 9.99 11.14 11.31
2020 9.16 9.38 8.84 9.23 8.51 11.09 8.31 9.70 8.57 10.42 9.36 8.67 9.63 6.62 6.82 8.08 7.29 7.99 7.66 7.26 9.01 7.29 8.65 7.62 8.33

Bred, men mindre dramatisk nedgang i andre varegrupper

Også i andre varegrupper som er viktige for eksporten har verdiene vært lave de siste ukene. Eksport av kjemiske produkter var 8,1 prosent under samme fireukersperiode i fjor. Da koronakrisen slo til for fullt i midten av mars gikk eksportverdien for kjemiske produkter noe opp, muligens hjulpet av en svak kronekurs som gjør at eksportørene får flere norske kroner for varene sine hvis prisene er avtalt i utenlandsk valuta. De siste ukene har eksportverdien derimot vært lav sammenlignet med fjoråret.

Eksporten av metaller gikk også noe opp i slutten av mars og inn i april, men siden midten av mai har verdien stort sett ligget på et lavere nivå enn på samme tid i fjor. De siste fire ukene var den 14,2 prosent under tilsvarende periode i fjor.

Eksport i den litt sammensatte varegruppen «maskiner og transportmidler» (kode 7 i SITC-grupperingen), som også omfatter blant annet elektriske produkter og bildeler, preges gjerne av en del store enkeltleveranser, og kan variere mye fra en uke til den neste. I ukene etter påske var eksportverdien relativt lav, før den økte igjen de siste ukene. Så langt i år er eksportverdien 15,1 prosent lavere enn den var de første 26 ukene i 2019. Eksport av kjøretøyer og deler til disse var lav i april og mai, men steg kraftig i juni. De siste fire ukene var verdien 17,4 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Opp og ned for fiskeeksporten

Eksportverdien av norsk fisk falt i mars, noe som ikke er uvanlig for sesongen. Men sett mot fjoråret var verdien mindre i april og et stykke inn i mai i år, før den tok seg opp igjen. Etter et par gode uker rundt månedsskiftet mai-juni var eksporten de fire siste ukene 2,3 prosent lavere enn i tilsvarende uker i fjor.

Figur 2. Eksport av fisk per uke, 2018-uke 26 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 1.70 1.67 1.77 1.73 1.67 1.65 1.77 1.84 1.94 2.08 2.20 1.35 1.75 1.91 1.82 1.68 1.64 1.83 1.89 1.82 1.86 1.73 1.87 1.73 1.76 1.76 1.55 1.52 1.50 1.51 1.71 1.64 1.61 1.73 1.80 1.85 1.79 1.90 1.92 2.10 2.24 2.24 2.26 2.19 2.19 2.09 2.06 2.32 2.28 2.21
2019 1.90 1.86 2.08 1.83 1.87 1.93 1.97 1.92 1.98 1.99 2.03 2.09 2.13 2.36 1.50 1.83 1.80 1.78 1.87 1.97 1.74 1.76 1.94 1.90 1.95 1.76 1.79 1.64 1.60 1.58 1.73 1.85 1.87 1.93 1.94 1.99 2.01 2.06 2.05 2.23 2.45 2.53 2.39 2.29 2.31 2.51 2.41 2.27 2.68 2.73
2020 2.07 2.32 2.16 2.21 1.98 2.28 2.25 2.30 2.07 2.32 2.00 2.05 2.10 1.43 1.68 1.80 1.65 1.70 1.82 1.77 1.99 1.73 2.06 1.82 1.76

Importen høyere enn i fjor

Verdien på norsk import av varer var de siste fire ukene 2,3 prosent høyere enn i de samme ukene i fjor. En sterk økning i uke 25 kommer av import av kostbare konstruksjoner som skal brukes til havs. Selv uten disse verdiene ligger importverdien de siste ukene omtrent på samme nivå som i fjor. Importen av kjøretøyer falt kraftig fra midten av mars, men har de siste ukene steget igjen, og var i uke 26 faktisk noe over nivået i samme uke i 2019. Likevel var verdien av importerte kjøretøy de siste fire ukene sett under ett mer enn 25 prosent lavere enn på samme tid i fjor.

Figur 3. Import av varer per uke, 2018-uke 26 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 11.20 12.83 11.71 12.89 13.21 12.41 11.64 12.15 13.49 12.87 12.91 18.80 12.06 14.32 13.72 14.69 11.03 12.05 12.14 14.10 13.29 14.29 13.22 13.19 13.77 13.99 12.61 11.12 10.47 10.17 12.91 11.88 12.08 12.97 12.69 13.32 14.03 13.60 13.55 14.46 13.54 12.56 14.47 14.32 14.03 13.76 14.33 15.31 14.09 15.71
2019 14.18 19.09 13.07 13.14 14.73 12.77 13.84 14.08 14.32 14.51 15.07 16.89 13.75 17.29 7.97 14.38 12.75 14.17 13.34 16.81 12.60 15.08 13.72 14.80 13.53 13.80 13.46 12.18 10.43 11.85 12.61 12.79 12.62 14.08 13.94 14.28 14.04 15.70 14.59 14.21 14.07 13.74 14.09 14.17 14.60 13.64 14.73 15.94 14.96 16.52
2020 12.00 14.28 13.06 14.82 14.55 12.73 12.84 13.93 15.17 15.81 15.06 15.03 13.91 8.74 12.64 14.48 11.83 13.75 14.02 11.70 13.91 13.09 13.86 16.53 14.96

OBS! Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt produkt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom vanlige rutiner for kvalitetssikring. Merk også at ikke alle varetyper er med i den ukentlige statistikken. Se faktaboks lenger ned i saken for detaljer om hvilke data som inkluderes i ukesstatistikken.

Finn flere tall

I Excelfila du finner lenke til nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land. Det er også et ark med serier i løpende og faste priser for utvalgte varegrupper.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020 (Last ned, Excel) 

Innholdet i statistikken

De ukentlige tallene SSB kan lage for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen.

For å skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen har vi beregnet serier i faste 2018-priser for utvalgte varegrupper, ved hjelp av prisindekser basert på tolldata. Det er ikke mulig å beregne prisindekser for hele datamaterialet, da mange varegrupper inneholder varer med så ulike egenskaper og ulik kvalitet at det ikke kan utledes en meningsfull pris fra tolldataene.

Videre publisering av ukentlig statistikk

SSB publiserer inntil videre ukentlig utenrikshandelsstatistikk fredagen etter måleperioden, med noen unntak, se kalender over planlagte publiseringer. På grunn av ferieavvikling vil den ukentlige statistikken ikke oppdateres i uke 28-31.

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. I februar 2020 utgjorde verdien av varene som er med i ukestatistikken nesten 99 prosent av den publiserte fastlandseksporten, mens for importen var andelen rundt 97 prosent av publisert import.

Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

Når det gjelder importverdiene må det tas et forbehold om at Tolletaten endret reglene for tolldeklarering fra og med 20. mars. Om importørene i stor grad har benyttet seg av anledningen til å utsette tolldeklarering vil det bety at noe import som passerte norsk grense etter dette tidspunktet ikke vil fanges opp i statistikken før senere. Inntil 20. mars i år ble i overkant 40 prosent av importverdien innført under prosedyren som det nye regelverket gjelder, men innen mai ser det ikke ut til at utsatt deklarering har blitt benyttet i et omfang som påvirker den ukentlige statistikken i noen betydelig grad. Tolletaten har besluttet at den midlertidige regelendringen reverseres fra og med 4. juni.

Prisindeksene er basert på enhetspriser, det vil si verdi dividert med mengde. Varenumrene som brukes i beregningen har en spredning i enhetsprisene, for enkeltforsendelser og for varenummeret over tid, som tyder på at varesammensetningen innen nummeret er relativt homogen. I tillegg er det gjort en vurdering av om summen av varenumre som kvalifiserer i homogenitetstesten utgjør en stor nok andel av aggregerte varegrupper til at de er representative for aggregatet. Varegruppene som vi har prisindekser for utgjør omtrent 66 prosent av eksportverdien som er med i ukesstatistikken, og rundt 37 prosent av importverdien. En av grunnene til den relativt lave dekningen for import er at metoden med enhetspriser ikke gir meningsfulle resultater for viktige importvarer som maskiner og transportmidler.

Kontakt