Handelsoverskuddet nesten utradert i 2020

Publisert:

I 2020 ble det eksportert varer for 773,2 milliarder kroner, mens importen var noe lavere med 762,8 milliarder kroner. Handelsoverskuddet for varer endte dermed på 10,4 milliarder kroner, det laveste siden slutten av 80-tallet.

Informasjon om utenrikshandelen med varer i desember måned finnes lenger nede i artikkelen.

Utenrikshandelsstatistikken for året 2020 viser en tilbakegang i vareeksporten. Eksportverdien gikk ned 15,5 prosent fra 2019 og det er først og fremst fallet i olje- og gassprisene som trekker ned verdien. Fastlandseksporten var 6,5 prosent lavere enn i 2019. Det er flere næringer som påvirkes av koronapandemien, lav oljepris, smitteverntiltak og usikkerhet.

Verdien av vareimporten var noe høyere enn i 2019, og økte med i underkant av 0,6 prosent til 762,8 milliarder kroner i 2020. Samlet sett ga dette et historisk sett lavt handelsoverskudd på 10,4 milliarder, det laveste nivået siden Norge hadde handelsunderskudd på slutten av 80-tallet.

- Pandemien påvirket norsk utenrikshandel i stor grad i fjor. Med lave olje- og gasspriser er norske eksportinntekter kraftig redusert, sier seksjonssjef for utenrikshandelsstatistikken Espen Kristiansen.

Andre eksportnæringer opplevde også i ulik grad utfordringer gjennom året.

- Svekkelsen av krona beskyttet eksportinntektene til en viss grad, i det som åpenbart har vært turbulente tider i mange internasjonale markeder av betydning for norsk næringsliv, forteller Kristiansen.

Eksport og importverdiene måles i løpende priser, og påvirkes av endringer i kronekursen. Kronekursen, målt ved importveid kursindeks I-44, falt til et rekordsvakt nivå i mars 2020. Kronen har siden styrket seg, men er fortsatt svak sammenlignet med 2019. En svakere krone vil isolert sett bety at norske eksportører får flere kroner for varene de selger i utenlandsk valuta, mens importørene må betale mer for varene de kjøper.

Figur 1

Handelsbalansen

Priskollaps og høyt eksportvolum av råolje

Det ble eksportert 546 millioner fat råolje i 2020. Dette er en økning på 22,2 prosent sammenlignet med 2019. Volumet er det høyeste siden 2010 og skyldes i stor grad eksport fra Johan Sverdrup-feltet som startet produksjonen på slutten av 2019. Prisen er anslått å være 383 kroner per fat råolje for året under ett, en nedgang på 32,0 prosent sammenlignet med 2019.

Stupet i oljeprisene har sammenheng med koronapandemien og effektene denne hadde på fremtidsutsiktene. Vi må tilbake til 2003 for å finne tilsvarende oljepriser som de vi opplevde i april 2020. Samlet gjør dette at verdien av råoljeeksporten var 209,1 milliarder kroner i fjor, ned 17,0 prosent fra 2019. Eksporten av råolje til Kina økte fra 11,2 milliarder kroner i 2019 til 35,9 milliarder kroner i 2020. Hele 95,2 millioner fat råolje ble utført hit, en økning på mer enn 400 prosent.

Figur 2. Eksport av råolje og naturgass. Mrd. kr

Naturgass Råolje
2011 200 321
2012 252 307
2013 249 288
2014 224 283
2015 221 197
2016 161 188
2017 203 223
2018 265 261
2019 177 252
2020 113 209

Eksporten av naturgass beløp seg til 113,5 milliarder kroner i 2020 - det laveste siden 2005. Nedgangen skyldes i hovedsak svekket pris. Ikke siden 2004 har prisen vært så lav som i 2020. Det ble eksportert 107,7 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform, omtrent like mye som i 2019.

Fastlandseksporten ned 6,5 prosent

Fastlandseksporten i 2020 var 6,5 prosent lavere enn 2019 og endte på 442,3 milliarder kroner. Den negative differansen mot året før var størst i andre kvartal, med en gradvis innhenting utover året.

Raffinerte mineraloljeprodukter er varegruppen som trekker fastlandseksporten mest ned, med et fall på hele 35,6 prosent sammenlignet med 2019. Nedgangen forklares med svært lave priser, men også redusert eksportvolum. Prisen på petroleumsprodukter falt i takt med oljeprisen, og for produktene flytende propan og butan ser vi også betydelig lavere eksportverdi enn i 2019. Ser vi bort ifra disse kraftige nedgangene gikk fastlandseksporten tilbake 2,3 prosent sammenlignet med 2019.

Eksporten av industrimaskiner og -utstyr i 2020 var også lavere enn i 2019. Verdien for denne gruppen gikk ned med 8,8 prosent til 37,1 milliarder kroner.

SSBs konjunkturbarometer målte en nedgang i ordretilgangen for investeringsvarer på eksportmarkedet, det er særlig leverandører til olje- og gassektoren som opplever et fall. Dette rammer spesielt næringene maskinindustri og bygging av skip og oljeplattformer.

Markant fall var det også i eksportverdien for aluminium, som gikk tilbake 4,1 prosent fra 2019 og endte på 29,9 milliarder kroner. Prisen på aluminium var lavere i 2020, mens eksportvolumet var på samme nivå som året før. I motsatt retning trakk eksporten av palladium som grunnet kraftig prisvekst økte eksportverdien fra 2019 med hele 75,3 prosent til 4,6 milliarder kroner.

Fiskeeksporten utgjorde 102,0 milliarder kroner i 2020. Årets første kvartal startet godt, men koronapandemien og bortfall av restaurant- og hotellsegmentet påvirket fiskeeksporten. Likevel endte året som helhet med tidenes nest høyeste eksportverdi, ned 2,0 prosent fra rekordåret 2019. Lavere priser for laks trakk ned eksportverdien, selv om volumet økte. Verdien for laks var 70,1 milliarder i 2020, tilbake 3,3 prosent sammenlignet med 2019. Størst nedgang var det til det asiatiske markedet.

1 Metaller er summen av SITC 67,68 og 69. Industrimaskiner er summen av SITC 71,72,73 og 74. Raffinerte mineraloljeprodukter er SITC 334

Figur 3. Eksport av fisk, metaller, maskiner og raffinerte mineraloljeprodukter¹. Mrd. kr

Fisk Metaller Industrimaskiner Raffinerte mineraloljeprodukter
2011 52.1 65.7 33.0 50.6
2012 50.8 59.5 40.1 52.0
2013 60.2 58.2 42.6 49.4
2014 67.1 61.7 46.6 47.3
2015 72.0 67.4 54.4 40.9
2016 89.2 62.0 40.8 27.2
2017 92.2 70.5 33.6 42.8
2018 96.1 76.4 35.9 56.1
2019 104.0 75.6 40.6 54.5
2020 102.0 75.3 37.1 35.1

Eksportverdien for elektrisk strøm gikk tilbake 37,5 prosent fra 2019 og endte på 2,9 milliarder kroner. Nedgangen skyldes historisk lave priser i store deler av 2020. Mye nedbør og snøsmelting ga rekordhøy magasinfylling. Den høye kraftproduksjonen bidro til betydelig strømeksport for året, samlet har utførselen av antall kilowatt-timer aldri vært høyere.1

1 Setningen er endret, "i andre kvartal" er fjernet.

Mest import fra Kina

Vi tok inn varer til en verdi av 762,8 milliarder kroner i fjor, 0,6 prosent mer enn året før. Kina har lenge vært et sentralt opprinnelsesland for norsk vareimport, men 2020 er første gangen Kina er det største importlandet. Varer til en verdi av 92,0 milliarder kroner kom fra Kina, nesten 20 prosent mer enn i 2019. Tyskland var, i år som i fjor, med 87,5 milliarder vårt nest viktigste importland.

Den samlede importen i 2020 trekkes opp av sterk vekst i gruppene medisinske og farmasøytiske produkter, skip og annet flytende materiell samt nikkelmalm.

Industrimaskiner for 89,5 milliarder kroner ble innført i fjor, 4,7 prosent mindre enn i 2019. Industrimaskiner brukes blant annet i større infrastrukturprosjekter og som produksjonsmidler i industrien, og er en varegruppe som vanligvis utgjør en stor andel av norsk import.

En annen stor varegruppe i norsk import er kjøretøy for vei. Vi importerte kjøretøy for nesten 86,0 milliarder kroner i 2020, en nedgang på 3 prosent fra 2019. For personbiler økte innførselen med 3,0 prosent og beløp seg til 53,3 milliarder kroner. Veksten kommer til tross for et markant fall i personbilimporten rett etter Covid19-utbruddet. Importen tok seg kraftig inn igjen mot slutten av året. Til tross for en økning i importverdien ble det importert færre personbiler i 2020 enn i året før.

Metaller og varer av metaller til en verdi av 63,1 milliarder ble tatt inn i landet i fjor. Dette er 3,7 prosent mindre enn i 2019. I denne varekategorien inngår også stålkonstruksjoner som blant annet skal benyttes på sokkelen.

Reiserestriksjoner og fravær av taxfreehandel merkes på importen av alkohol og tobakksvarer. Vi innførte alkoholholdige drikkevarer og tobakk for henholdsvis 6,4 milliarder kroner og 5,0 milliarder kroner i 2020 en økning på 21,2 prosent og 38,1 prosent fra året før.

1 Kjøretøy for veg er SITC 78, personbiler er SITC 781. Metaller er summen av SITC 67,68 og 69. Industrimaskiner er summen av SITC 71,72,73 og 74

Figur 4. Import av kjøretøy for veg, metaller og industrimaskiner¹. Mrd. kr

Personbiler Metaller Industrimaskiner Kjøretøy for veg, unntatt personbiler
2011 29.3 65.7 33.0 20.0
2012 30.6 59.5 40.1 20.7
2013 33.4 58.2 42.6 21.5
2014 34.5 61.7 46.6 21.5
2015 39.5 67.4 54.4 23.2
2016 43.1 62.0 40.8 26.1
2017 50.5 70.5 33.6 27.9
2018 50.6 66.9 78.6 30.1
2019 51.7 65.5 93.9 36.9
2020 53.3 63.1 89.5 32.7

Utenrikshandelen i desember

Eksporten av varer utgjorde 76,0 milliarder kroner i desember 2020, en nedgang på 11,0 prosent sammenlignet med desember 2019. Eksporten av råolje står for store deler av nedgangen. Fastlandseksporten var 1,2 prosent høyere enn ett år tidligere, og endte på 39,4 milliarder kroner. Verdien av Norges vareimport var 3,8 prosent høyere enn i desember året før og utgjorde nærmere 64 milliarder kroner. Handelsoverskuddet for desember endte på 12,1 milliarder kroner og ble det høyeste på månedsbasis siden februar 2020.

Eksporten av råolje utgjorde 21,0 milliarder kroner, en nedgang på 30,4 prosent mot tilsvarende periode i 2019. Nedgangen skyldes både lavere pris og volum. Oljeprisen har økt siden bunnivået i april, men var i desember fortsatt langt lavere enn året før, med 450 kroner fatet mot 615 i desember 2019. Antall eksporterte fat var 46,7 millioner, ned 4,9 prosent fra desember året før.

Naturgasseksporten for desember var omtrent på samme nivå som året før, med 15,5 milliarder kroner. Gassprisen har økt siden fallet i vår, og var i desember opp på samme nivå som tilsvarende periode året før. Det ble utført 10,3 milliarder standard kubikkmeter naturgass i gassform i desember.

Metaller unntatt jern og stål er varegruppen som bidro mest til veksten i fastlandseksporten, med en oppgang på 824 millioner kroner fra desember 2019. Stor økning var det også i eksportverdien for varegruppen utstyr for overføring av elektrisitet. som økte fra 74,3 millioner i desember 2019 til 444,2 millioner i desember 2020. Eksportverdien for elektrisk strøm endte på 653 millioner kroner, og nærmest tredoblet seg sammenlignet med desember 2019. Prisen økte kraftig i desember sammenlignet med de lave prisene tidligere i år og utførselen av antall kilowatt-timer var på sitt høyeste målt for en enkeltmåned. I motsatt retning trakk nedgangen i eksportverdien for varegruppene raffinerte mineraloljeprodukter, industrimaskiner og fisk.

Kontakt