Fortsatt fall i vareimporten i uke 14

Publisert:

Den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer viser at importverdien falt fra uke 13 til uke 14. Spesielt importen av kjøretøyer har gått kraftig ned.

Den ukentlige statistikken, som er oppdatert med tall til og med 5. april, viser redusert importverdi for tredje uke på rad. Fra uke 13 til 14 gikk verdien ned med 3,7 prosent. Importen av kjøretøyer for veg har falt kraftig de siste ukene, og var til sammen i uke 12 til 14 en fjerdedel lavere enn i de samme ukene i fjor.

Figur 1. Import av varer per uke. 2018–uke 14 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 (mrd. kr) 11.21 12.83 11.71 12.89 13.21 12.41 11.64 12.15 13.50 12.87 12.91 18.80 12.07 14.33 13.73 14.70 11.03 12.05 12.14 14.10 13.29 14.29 13.22 13.19 13.78 13.99 12.70 11.12 10.47 10.17 12.91 11.88 12.08 12.94 12.69 13.32 14.03 13.59 13.56 14.46 13.54 12.57 14.48 14.32 14.06 13.76 14.34 15.37 14.10 15.79
2019 (mrd. kr) 14.18 19.02 13.07 13.14 14.73 12.66 13.84 14.08 14.33 14.51 15.07 16.89 13.75 17.29 7.97 14.38 12.75 14.17 13.34 16.81 12.60 15.08 13.72 14.80 13.53 13.80 13.46 12.19 10.43 11.85 12.63 12.79 12.62 14.09 13.94 14.28 14.08 15.71 14.60 14.21 14.08 13.70 14.09 14.18 14.63 13.65 14.76 15.27 14.99 16.5
2020 (mrd. kr) 12.01 14.30 13.07 14.83 14.57 12.74 12.85 13.96 15.20 15.81 15.12 14.35 13.82

En av varegruppene hvor importverdien har økt de siste ukene er grønnsaker og frukt. Samlet verdi i uke 12 til 14 er nesten 15 prosent høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Samtidig var mengden frukt og grønt som ble importert bare tre prosent høyere enn de samme ukene i fjor, målt i vekt, så det meste av verdiøkningen kommer av økte priser. En del av prisøkningen kommer trolig av at den norske krona svekket seg kraftig mot andre valutaer disse ukene.

Figur 2. Import av grønnsaker og frukt per uke. 2018-uke 14 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 (mill. kr.) 257 249 241 252 257 232 238 249 254 297 295 171 243 285 253 311 282 365 316 297 309 278 260 232 198 207 192 200 197 190 209 232 203 222 214 221 180 204 201 206 211 237 246 219 245 258 271 266 259 261
2019 (mill. kr.) 228 265 240 256 272 254 259 241 253 256 276 293 263 328 178 293 285 329 318 278 266 268 215 239 240 208 191 185 171 175 217 219 203 206 212 238 190 207 192 211 206 257 248 250 267 243 290 273 279 290
2020 (mill. kr.) 239 267 247 291 285 278 226 262 265 318 315 313 328

OBS! Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt produkt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom vanlige rutiner for kvalitetssikring. Se faktaboks lenger ned i saken for detaljer om hvilke data som inkluderes i ukesstatistikken.

Høyere eksport

Eksportverdien økte med 9,7 prosent fra uke 13 til uke 14. Eksporten i uke 13 er revidert betydelig ned siden sist publisering av ukestall. Årsaken er enkelte tolldeklarasjoner som det er avdekket at gjelder varer som ikke skal være med i statistikken.

Eksportprisene gikk ned med 9 prosent fra uke 13 til uke 14, blant annet på grunn av sterkt reduserte priser på raffinerte petroleumsprodukter.

Figur 3. Eksport av varer per uke. 2018–uke 14 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 (mrd. kr) 8.64 7.86 8.16 8.58 9.78 8.14 8.16 7.99 7.76 9.72 9.73 5.47 7.66 9.26 8.93 9.23 7.10 9.10 7.24 8.88 9.61 9.97 8.15 8.52 8.86 7.37 10.02 7.68 6.41 5.74 9.46 8.81 8.93 8.32 9.06 8.86 7.41 9.61 8.21 10.55 9.56 8.80 8.90 11.30 8.23 9.13 8.55 10.62 10.45 10.30
2019 (mrd. kr) 10.58 9.63 9.55 8.51 9.87 9.28 8.81 9.92 9.80 10.41 9.09 8.25 9.42 10.84 5.44 9.44 8.80 9.36 9.03 9.95 8.29 9.46 8.90 9.27 8.68 9.81 8.48 7.41 6.33 6.64 7.94 8.08 8.73 8.87 8.51 9.42 8.84 8.37 9.28 9.26 9.96 8.94 8.39 10.56 9.00 10.04 9.29 10.04 11.18 11.3
2020 (mrd. kr) 9.15 9.39 8.84 9.23 8.52 11.11 8.31 9.68 8.58 10.45 9.46 8.79 9.64

Finn flere tall

I Excelfila du finner lenke til nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land. Import og eksport er brutt ned etter antall ansatte i foretaket og importen er brutt ned etter foretakets næring. Seriene for foretak av ulike størrelser kan være indikatorer på aktiviteten i mindre foretak som vanligvis forsvinner litt i tallene for samlet eksport og import. Det er også et ark med serier i løpende og faste priser for utvalgte varegrupper.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020 (Last ned, Excel)

Innholdet i statistikken

De ukentlige tallene SSB kan tilby for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen.

For å skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen har vi beregnet serier i faste 2018-priser for utvalgte varegrupper, ved hjelp av prisindekser basert på tolldata. Det er ikke mulig å beregne prisindekser for hele datamaterialet, da mange varegrupper inneholder varer med så ulike egenskaper og ulik kvalitet at det ikke kan utledes en meningsfull pris fra tolldataene.

Videre publisering av ukentlig statistikk

SSB vil fortsette å utarbeide ukentlig statistikk over utenrikshandel med varer, men foreløpig er ikke faste publiseringstidspunkter bestemt.

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. I februar 2020 utgjorde verdien av varene som er med i ukestatistikken nesten 99 prosent av den publiserte fastlandseksporten, mens for importen var andelen rundt 97 prosent av publisert import.

Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

Når det gjelder importverdiene må det tas et forbehold om at Tolletaten endret reglene for tolldeklarering fra og med 20. mars. Om importørene i stor grad har benyttet seg av anledningen til å utsette tolldeklarering vil det bety at noe import som passerte norsk grense i uke 13 og 14 ikke vil fanges opp i statistikken før senere. Inntil 20. mars i år ble i overkant 40 prosent av importverdien innført under prosedyren som det nye regelverket gjelder. Det vil ikke være mulig for SSB å tallfeste effekten av regelendringen før mot slutten av april.

Merk at valutakursene som brukes for å omregne fra utenlandsk valuta til NOK ved tolldeklarering er ukentlige kurser som har en forsinkelse sammenlignet med spotmarkedet. Når valutakursen endres så mye som vi har sett de siste ukene har dette en viss betydning for de ukentlige seriene i løpende priser og prisindeksene. Tolletatens valutakurs viser en svekkelse av NOK mot EUR på 4,0 prosent fra uke 13 til uke 14, mens NOK i spotmarkedet ifølge Norges Bank styrket seg med 3,4 prosent mot EUR. I hvilken grad dette betyr at verdiene i løpende priser og prisindeksene for uke 14 overvurderer hva eksportører fikk og importører betalte for varene avhenger av i hvilken grad handelen gjøres i NOK eller utenlandsk valuta, og i sistnevnte tilfelle også av om eksportører og importører har sikret seg mot valutakurssvingninger. Basert på tolldeklarasjoner der det finnes informasjon om hvilken valuta som er brukt var i overkant av 80 prosent av fastlandseksporten i 2019 solgt i utenlandsk valuta, mens det samme tallet for import av tradisjonelle varer var litt over 70 prosent, målt i verdi.

Prisindeksene er basert på enhetspriser, det vil si verdi dividert med mengde. Varenumrene som brukes i beregningen har en spredning i enhetsprisene, for enkeltforsendelser og for varenummeret over tid, som tyder på at varesammensetningen innen nummeret er relativt homogen. I tillegg er det gjort en vurdering av om summen av varenumre som kvalifiserer i homogenitetstesten utgjør en stor nok andel av aggregerte varegrupper til at de er representative for aggregatet. Varegruppene som vi har prisindekser for utgjør omtrent 66 prosent av eksportverdien som er med i ukesstatistikken, og rundt 35 prosent av importverdien. En av grunnene til den relativt lave dekningen for import er at metoden med enhetspriser ikke gir meningsfulle resultater for viktige importvarer som maskiner og transportmidler.

Kontakt