Eksporten fortsetter ned i uke 35

Publisert:

Verdien av norsk vareeksport sank fra uke 34 til 35. Etter å ha nærmet seg fjorårets nivå i juli og starten av august, har eksporten de siste ukene gått ned sammenlignet med i fjor.

Den ukentlige utenrikshandelsstatistikken, som er oppdatert med tall til og med 30. august, viser at vareeksporten de fire siste ukene var 5,9 prosent lavere enn i samme periode i fjor. Merk at eksport av råolje og naturgass ikke er med i de ukentlige tallene.

Figur 1. Endring i eksportverdi mot samme glidende fireukersperiode i 2019, prosent, uke 5-uke 35 2020

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Endring -4.4 -4.3 1.2 1.8 -0.7 -0.4 -5.0 -3.0 -1.4 2.6 -8.7 -6.4 -11.4 -16.8 -9.0 -15.6 -18.9 -12.8 -15.0 -12.0 -9.4 -12.3 -10.2 -11.3 -6.5 -6.5 -5.3 -5.5 -2.25 -3.8 -5.9

Lav eksport av raffinerte petroleumsprodukter og fisk trekker den samlede verdien ned, mens eksporten av maskiner, maskindeler og elektrisk utstyr de siste ukene har vært høyere enn på samme tid i fjor.

Figur 2. Eksport av varer per uke, 2018-uke 35 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 8.64 7.85 8.15 8.58 9.78 8.14 8.16 7.96 7.81 9.84 9.93 5.62 7.79 9.48 9.09 9.32 7.31 9.26 7.35 8.99 9.78 10.06 8.24 8.61 8.98 7.51 10.13 7.73 6.49 5.75 9.46 8.81 8.93 8.33 9.06 8.88 7.46 9.61 8.21 10.54 9.56 8.80 8.90 11.31 8.22 9.13 8.54 10.62 10.44 10.29
2019 10.59 9.64 9.55 8.52 9.88 9.28 8.81 9.92 9.80 10.39 9.07 8.24 9.42 10.83 5.44 9.45 8.91 9.36 9.00 9.94 8.28 9.45 8.89 9.26 8.70 9.80 8.48 7.42 6.35 6.64 7.94 8.08 8.72 9.04 8.53 9.42 8.84 8.34 9.27 9.19 9.97 8.93 8.39 10.44 8.98 10.09 9.26 9.99 11.14 11.31
2020 9.16 9.38 8.84 9.23 8.51 11.09 8.31 9.70 8.54 10.42 9.36 8.68 9.62 6.62 6.82 8.08 7.29 7.99 7.64 7.26 9.00 7.27 8.65 7.60 8.32 8.36 7.86 7.62 6.14 5.75 7.29 9.17 7.97 7.35

Importen ganske lik fjoråret

Importen av varer har de siste ukene samlet sett vært ganske nær nivået fra fjoråret, og de siste fire ukene var den 2,5 prosent over samme uker for ett år siden.

Figur 3. Import av varer per uke, 2018-uke 35 2020

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
2018 11.20 12.83 11.71 12.89 13.21 12.41 11.64 12.15 13.49 12.87 12.91 18.80 12.06 14.32 13.72 14.69 11.03 12.05 12.14 14.10 13.29 14.29 13.22 13.19 13.77 13.99 12.61 11.12 10.47 10.17 12.91 11.88 12.08 12.97 12.69 13.32 14.03 13.60 13.55 14.46 13.54 12.56 14.47 14.32 14.03 13.76 14.33 15.31 14.09 15.71
2019 14.18 19.09 13.07 13.14 14.73 12.77 13.84 14.08 14.32 14.51 15.07 16.89 13.75 17.29 7.97 14.38 12.75 14.17 13.34 16.81 12.60 15.08 13.72 14.80 13.53 13.80 13.46 12.18 10.43 11.85 12.61 12.79 12.62 14.08 13.94 14.28 14.04 15.70 14.59 14.21 14.07 13.74 14.09 14.17 14.60 13.64 14.73 15.94 14.96 16.52
2020 12.00 14.28 13.06 14.82 14.54 12.71 12.83 13.93 15.16 15.52 15.29 15.02 13.91 8.71 12.64 14.48 11.85 13.74 14.09 11.72 13.86 13.09 13.86 16.48 14.80 15.16 14.32 12.97 11.92 11.84 11.84 13.63 14.04 13.91

Norges handelspartnere

Hverken import fra eller eksport til enkeltland har stupt i forbindelse med koronapandemien, når man ser på handelen under ett. I 2019 utgjorde Kinas andel av samlet norsk vareimport i overkant av 10 prosent. Denne andelen er noe høyere så langt i år enn i samme periode i fjor, med noe over 12 prosent. Dette kommer i stor grad av at det har blitt importert flere store forsendelser av maskiner og konstruksjoner i år enn i fjor.

Eksport av fisk til Kina gikk kraftig ned i januar, før den tok seg opp igjen i mars. Siden midten av juni har fiskeeksporten til Kina igjen vært veldig lav sammenlignet med i fjor. Så langt i år er verdien av fiskeeksporten til Kina nesten 20 prosent lavere enn den var på samme tid i fjor. Samtidig var eksporten av fisk til Polen mye høyere i sommer enn på samme tid i fjor. Eksport av kjøretøy og bildeler til Tyskland falt kraftig i april, og var da omtrent 40 prosent lavere enn året før. De siste ukene har eksport av disse varene til Tyskland kommet seg opp til noenlunde samme nivå som i fjor, målt i verdi.

OBS! Den ukentlige statistikken er å anse som et eksperimentelt produkt fra SSB, da dataene ikke har vært gjennom vanlige rutiner for kvalitetssikring. Merk også at ikke alle varetyper er med i den ukentlige statistikken. Se faktaboks lenger ned i saken for detaljer om hvilke data som inkluderes i ukesstatistikken.

Finn flere tall

I Excelfila du finner lenke til nedenfor ligger det ukentlig statistikk over eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020, også brutt ned etter varegrupper og utvalgte land. Det er også et ark med serier i løpende og faste priser for utvalgte varegrupper.

Tabeller: eksport og import av varer for 2018, 2019 og 2020 (Last ned, Excel) 

Innholdet i statistikken

De ukentlige tallene SSB kan lage for utenrikshandelen er basert på utvalgte deler av norsk eksport og import av varer. Utvalget henger sammen med tidspunktet for datafangsten. Tall for varer som råolje, naturgass, elektrisk strøm og skip får SSB først etter månedens utløp. Varer som tolldeklareres inn til eller ut av landet får vi derimot informasjon om daglig, og det er disse varene vi har sett nærmere på.

I tillegg har vi holdt utenom en del varegrupper hvor handelen erfaringsmessig preges av store, sporadiske enkelttransaksjoner som gjør det vanskelig å se den underliggende trenden i utviklingen.

For å skille mellom pris- og volumeffekter i utviklingen har vi beregnet serier i faste 2018-priser for utvalgte varegrupper, ved hjelp av prisindekser basert på tolldata. Det er ikke mulig å beregne prisindekser for hele datamaterialet, da mange varegrupper inneholder varer med så ulike egenskaper og ulik kvalitet at det ikke kan utledes en meningsfull pris fra tolldataene.

Mer om dataene som er brukt i den ukentlige statistikken

Følgende varer er holdt utenom i den ukentlige statistikken over utenrikshandel med varer: Råolje, naturgass, naturlige gasskondensater, skip, flytende rigger, elektrisk strøm, fly, fisk landet direkte i utlandet og jern- og stålkonstruksjoner fortollet på varenummer 7308.9008 i tolltariffen. I februar 2020 utgjorde verdien av varene som er med i ukestatistikken nesten 99 prosent av den publiserte fastlandseksporten, mens for importen var andelen rundt 97 prosent av publisert import.

Ukenummer er bestemt av ekspedisjonsdato på tolldeklarasjonen. Ukene 1 og 52 er holdt utenom, da de ikke alltid har 7 dager. Data for de siste ukene har kun vært gjennom en overfladisk kvalitetssikring og revisjoner av statistikken må påregnes.

Prisindeksene er basert på enhetspriser, det vil si verdi dividert med mengde. Varenumrene som brukes i beregningen har en spredning i enhetsprisene, for enkeltforsendelser og for varenummeret over tid, som tyder på at varesammensetningen innen nummeret er relativt homogen. I tillegg er det gjort en vurdering av om summen av varenumre som kvalifiserer i homogenitetstesten utgjør en stor nok andel av aggregerte varegrupper til at de er representative for aggregatet. Varegruppene som vi har prisindekser for utgjør omtrent 66 prosent av eksportverdien som er med i ukesstatistikken, og rundt 37 prosent av importverdien. En av grunnene til den relativt lave dekningen for import er at metoden med enhetspriser ikke gir meningsfulle resultater for viktige importvarer som maskiner og transportmidler.

Kontakt