166633_not-searchable
/utdanning/statistikker/utuvh/aar
166633
Flest studerer helse, sosial og idrettsfag
statistikk
2014-05-23T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere
no
utuvh, Studenter i universitets- og høgskoleutdanning, lærested, fagfelt (for eksempel samfunnsfag og juridiske fag, humanistiske og estetiske fag), utenlandsstudenter, studieland, skoleslag, eieform, innvandrere, norskfødte med innvandrerforeldre, foreldrenes utdanningsnivåHøyere utdanning, Utdanning, Innvandring og innvandrere, Utdanning
false

Studenter i universitets- og høgskoleutdanning1. oktober 2013

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Flest studerer helse, sosial og idrettsfag

Høsten 2013 var i overkant av 20 prosent av studentene registrert innenfor fagfeltet helse, sosial og idrettsfag som dermed er det største av fagfeltene. Rundt 77 prosent av disse var kvinner. Totalt sett utgjorde kvinnene om lag 59 prosent av samtlige studenter.

Studenter i høyere utdanning i Norge og norske studenter i utlandet, etter kjønn og alder . Absolutte tall og prosent
201320122003
1Antall studenter ved godkjente nettskoler mangler for 2013.
Studenter i høyere utdanning1
I alt269 063261 164223 904
Menn109 700104 45990 416
Kvinner159 363156 705133 488
Andel 19-24 år i høyere utdanning
I alt33,732,430,3
Menn27,526,124,7
Kvinner40,139,136,2
Andel 25-29 år i høyere utdanning
I alt15,015,116,5
Menn13,313,215,3
Kvinner16,817,217,6

Studentmassen besto høsten 2013 av 269 000 personer. Dette er en økning fra 2003 på rundt 45 000 studenter.

To av tre realfagsstudenter er menn

Kvinnelige studenter dominerte også sterkt innenfor lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk og utgjorde en andel på 76 prosent av studentene. Studier innenfor primærnæringsfag var de mest likestilte med 51 prosent mannlige studenter, mens mannsandelen på økonomiske og administrative fag var 46 prosent. Mannlige studenter var fortsatt i flertall innenfor området naturvitenskapelige fag, håndverksfag og tekniske fag hvor de utgjorde i underkant av 68 prosent.

Mange med innvandrerbakgrunn valgte farmasi

På masterstudiet i farmasi var 33 prosent av studentene innvandrere, mens 19 prosent var norskfødte med innvandrerforeldre. Disse to kategoriene utgjorde dermed mer enn halvparten av studentene på dette studiet, som i så måte skiller seg ut. På masterstudiet i odontologi var det også en relativt stor andel studenter med innvandrerbakgrunn: 12 prosent innvandrere og 11 prosent norskfødte med innvandrerforeldre.

Hver tredje i aldersgruppen 19-24 år studerer

34 prosent av alle bosatte i aldersgruppen 19-24 år var studenter ved universiteter og høgskoler. Det samme gjaldt hele 41 prosent av norskfødte med innvandrerforeldre i denne aldersgruppen, mens tilsvarende tall for innvandrere var 16 og for majoritetsbefolkningen 36 prosent. Her må en ta i betraktning at mange innvandrere kommer til Norge for å arbeide - ikke med tanke på studier.

Større andel studenter med foreldre som har grunnskoleutdanning

Andelen studenter mellom 19 og 24 år som har foreldre med grunnskole som høyeste utdanningsnivå, var i 1995 litt under 9 prosent. Denne andelen var i 2013 steget til litt over 16 prosent. Andelen som har foreldre med videregående utdanning som høyeste fullførte, økte med 6 prosentpoeng i denne perioden, mens for dem som har foreldre med kort høyere utdanning, var økningen bare 3 prosentpoeng. For andelen studenter med foreldre med lang høyere utdanning var det marginale forskjeller fra 1995 til 2013.

Storbritannia stadig mest populære studieland

De siste 10 årene har antallet som velger å ta en grad i utlandet, økt fra 14.100 til 15.700. I 2003 var Australia og Storbritannia de desidert mest populære landene for utenlandsstudiene, mens det høsten 2013 var Storbritannia, Danmark, USA og Polen som toppet denne listen.

Blant utenlandsstudentene var også helse-, sosial- og idrettsfag det mest populære fagfeltet, med 5 000 studenter. Deretter fulgte økonomiske og administrative fag, samfunnsfag og juridiske fag.