Flere vil bli lærere i grunnskolen

Publisert:

Selv med strengere karakterkrav og lenger studium lokker grunnskolelærerutdanningen til seg flere studenter. Antall studenter økte med 400 fra 2017 til 2018 – mest av alle lærerutdanningene.

Høsten 2018 var i underkant av 293 300 studenter i universitets- og høyskoleutdanning i Norge og i utlandet. Dette utgjør en svært liten økning fra året før – kun drøye 160 studenter, viser nye tall fra statistikken Studenter i høyere utdanning.

Det er imidlertid stadig flere som har valgt lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk de siste årene. I 2018 nådde antall studenter innenfor dette fagfeltet i underkant av 47 900. Det er 2 500 flere studenter enn året før og 11 000 flere enn høsten 2015.

Figur 1. Studenter i lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Menn 7221 7661 8103 8252 8739 8737 9587 10776 11736 12417 13412
Kvinner 23277 24470 25429 25727 27184 27416 28728 30778 32260 32897 34458
 

400 flere studenter

Den prosentvise økningen i antall studenter innenfor lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk fra 2017 til 2018 var stor – hele 5,6 prosent. Når vi ser bort fra allmenne fag, hvor antall studenter er svært lavt, var dette den største prosentvise økningen sammenliknet med de andre fagfeltene.

– Flere studieplasser, kombinert med stor popularitet, har ført til at stadig flere velger lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk. Den største økningen i antall studenter innenfor fagfeltet finner vi i femårige grunnskolelærerutdanninger for 1.–7.-trinn og 5.–10.-trinn, sier rådgiver Jane Bekkengen i SSB.

I 2018 var i underkant av 6 000 studenter registrert i slike utdanninger – en økning på 400 studenter fra året før. Det er da tatt hensyn til nedgangen i antall studenter i den tidligere fireårige allmennlærer-/grunnskolelærerutdanningen som høsten 2017 ble utvidet til femårige masterprogram.

– Til tross for at grunnskolelærerutdanningens lengde og karakterkrav for å få studieplass har økt, som en del av regjeringens lærerstrategi, har antall studenter som velger disse utdanningene økt mer enn andre lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, påpeker Bekkengen.

Jevnere kjønnsfordeling

Flere kvinner enn menn velger lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk. I 2018 var 72 prosent av studentene innenfor dette fagfeltet kvinner. 

– Til tross for at kvinner fortsatt er overrepresentert, blir kjønnsfordelingen stadig jevnere – i 2008 var hele 76 prosent av studentene kvinner, forteller Bekkengen. 

Kvinner utgjør den største andelen i alle lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk, med unntak av treårige fag- og yrkesfaglærerutdanninger. I 2018 var kun 44 prosent av studentene i slike utdanninger kvinner. I den andre enden finner vi treårige førskole-/barnehagelærerutdanninger med den største kvinneandelen, hvor hele 82 prosent av studentene var kvinner. 

– Femårige lektorutdanninger og grunnskolelærerutdanninger på 5.–10.trinn hadde den mest jevne kjønnsfordelingen. Et fellestrekk kan dermed være at flere menn velger utdanninger rettet mot eldre elever, sammenliknet med kvinner, sier Bekkengen.

Faktaside