253693_not-searchable
/utdanning/statistikker/introinnv/aar-deltakere
253693
Markant økning i deltakere fra Syria og Eritrea
statistikk
2016-06-21T10:00:00.000Z
Utdanning;Innvandring og innvandrere;Offentlig sektor
no
introinnv, Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere, introduksjonsprogram, introduksjonsstønadKOSTRA, Utdanning, Voksenopplæring , Innvandring og innvandrere, Utdanning, Offentlig sektor
false

Introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Markant økning i deltakere fra Syria og Eritrea

I løpet av 2015 deltok 17 900 personer i introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere – 22 prosent flere enn året før. Økningen skyldes i hovedsak flere deltakere fra Syria og Eritrea.

Deltakere i introduksjonsprogrammet etter alder og kjønn
2015
DeltakereKjønnProsentandel
I altMennKvinnerMennKvinner
I alt17 9409 9877 95355,744,3
18-25 år4 4582 6021 85658,441,6
26-35 år8 5944 7213 87354,945,1
36-45 år3 5601 9141 64653,846,2
46-55 år1 17465052455,444,6
56 år eller eldre152995365,134,9

Antall deltakere i introduksjonsordningen var i 2015 det høyeste siden ordningen ble innført i 2005. Deltakertallet økte fra 14 700 i 2014 til 17 900 i 2015 – en oppgang på 22 prosent. . Fra 2013 til 2014 økte antallet med 7 prosent. At det blir flere deltakere, må sees i sammenheng med flere bosatte flyktninger de siste årene.

Størst økning fra Syria

I 2015 var det flest deltakere fra Eritrea, etterfulgt av Somalia og Syria. Deltakerne fra disse tre landene utgjorde 69 prosent av det totale antallet.

Tallet på deltakere fra Syria steg med 163 prosent fra 2014 til 2015, fra 1 200 til 3 200. Antall deltakere fra Eritrea økte med 35 prosent til 4 800, mens det ble 2 prosent flere fra Somalia. Denne gruppen er fortsatt nest størst med 4 300 deltakere.

Større andel mannlige deltakere

10 000 menn deltok i introduksjonsordningen i 2015, en økning på 34 prosent fra året før. Tallet på kvinner steg 10 prosent til 7 900. Andelen menn gikk med dette opp fra 51 prosent til 56 prosent, mens kvinneandelen sank med 5 prosentpoeng til 44 prosent.

Flest i aldersgruppen 26–35 år

Som året før er 48 prosent av deltakerne i alderen 26–35 år. 8 600 fra denne aldersgruppen deltok – en økning på 22 prosent fra året før. Antall deltakere mellom 18 og 25 år økte med 28 prosent til 4 500.

Stor deltakerandel fra Syria og Sudan

Blant landene som hadde flest deltakere i introduksjonsordningen i 2015, hadde Syria og Sudan størst andel deltakere av personer som ble bosatt i en kommune året før med henholdsvis 80 og 76 prosent. Deretter fulgte Eritrea og Somalia, begge med andeler på 72 prosent.

15 prosent av deltakerne i 2015 ble bosatt samme år, 25 prosent bosatt i 2014 og 30 prosent i 2013. 29 prosent av alle deltakerne ble bosatt i 2012 eller tidligere. Blant disse vil det både være personer som har fått forlenget tid i ordningen og personer som har hatt permisjon og senere startet opp igjen.

Ni av ti deltok i norskopplæring

Introduksjonsordningen består av flere typer tiltak. Det mest sentrale er norskopplæring og samfunnskunnskap. 89 prosent av deltakerne var registrert på dette kurset i løpet av 2015 – dette gjaldt både menn og kvinner. Det nest mest brukte tiltaket var språkpraksis, der nær 32 prosent av mennene og 30 prosent av kvinnene deltok. Språkpraksis er en del av norskopplæringen, hvor deltakerne utplasseres på en arbeidsplass deler av uken for å praktisere norsk språk. 32 prosent av både menn og kvinner deltok på kurs i regi av kommune/stat.

17 prosent av både mannlige og kvinnelige deltakere hadde fag i grunnskolen som en del av introduksjonsordningen, men bare en liten andel hadde fag i videregående skole.

15 prosent menn og 12 prosent kvinner hadde arbeidspraksis og 7 prosent menn og 4 prosent kvinner betalt arbeid som del av ordningen.

11 prosent av deltakerne i introduksjonsordningen hadde, i likhet med året før, inntektsgivende arbeid ved siden av ¬– henholdsvis 13 og 8 prosent for menn og kvinner.

Flere kommuner med deltakere

Stadig flere kommuner bosetter flyktninger. Dermed blir det også flere kommuner som har deltakere i introduksjonsordningen. 366 kommuner oppga at de hadde deltakere i ordningen i 2015 mot 336 kommuner i 2014 og 314 kommuner i 2013. Kommunene skal tilby introduksjonsprogram innen tre måneder etter bosetting, og det vil derfor være personer som er bosatt så sent på året at de ikke starter før året etter. Det kan derfor også være kommuner som har bosatt flyktninger for første gang i 2015, men ikke har deltakere i introduksjonsordningen før i 2016.

Det var flest deltakere i Oslo med nær 1 270 personer. Deretter fulgte Bergen (850), Trondheim (650) og Kristiansand (500). Disse fire kommunene hadde 18 prosent av alle deltakerne på landsbasis. Tromsø, Bærum, Stavanger, Drammen og Bodø hadde også mer enn 200 deltakere.

Deltakelsen gjenspeiler i stor grad bosettingen av nyankomne flyktninger. Der det har vært bosatt mange flyktninger, er det også mange som deltar i introduksjonsordningen.

Syv av ti var fortsatt i ordningen ved utgangen av året

Ved utgangen av 2015 var nær 72 prosent av de som deltok i løpet av året, fortsatt i ordningen. Andelen var den samme året før.

18 prosent av dem som deltok i løpet av 2015, fullførte i løpet av året ved å gå programtiden ut. I tillegg var det 2 prosent som avbrøt for å gå over til lønnet arbeid, mens 3 prosent gikk over til ordinær utdanning. Dette var om lag som i 2014. 4 prosent av deltakerne hadde permisjon fra ordningen ved utgangen av 2015 mot 3 prosent året før.

22 prosent mottok sosialhjelp i mer enn et halvt år

De som deltar i introduksjonsprogrammet, mottar en ytelse i form av introduksjonsstønad på to ganger grunnbeløpet i Folketrygden (kr 14 900 per måned i gjennomsnitt i 2015).

En av de grunnleggende ideene bak innføringen av introduksjonsstønaden var å skape et alternativ til sosialhjelp. Det er likevel deltakere i introduksjonsprogrammet som har behov for supplerende sosialhjelp, for eksempel til dekning av boutgifter. Blant de nær 5 300 som mottok introduksjonsstønad alle tolv måneder i 2015, mottok 22 prosent økonomisk sosialhjelp i minst seks måneder samme år (langtidsmottakere). I 2014 var andelen på 19 prosent.

Mottar introduksjonsstønad på 2GÅpne og lesLukk

Personer som deltar i programmet, har krav på en introduksjonsstønad. Introduksjonsstønaden er fastsatt til 2G (grunnbeløpet i folketrygden). Dette utgjorde gjennomsnittlig kroner 179 004 i 2015. For å stimulere til deltakelse i høyere utdanning mottar deltakere under 25 år kun 2/3 stønad. Introduksjonsstønaden er skattepliktig inntekt og er helfinansiert av staten.

Etter avsluttet deltakelse i ordningenÅpne og lesLukk

SSB følger årlig deltakerne i introduksjonsprogrammet etter at de har avsluttet i statistikk for tidligere deltakere. Siste statistikk ble publisert 21. desember 2015: http://www.ssb.no/utdanning/statistikker/introinnv/aar-tidligere-deltakere

I Monitor for introduksjonsordningen belyses særlig deltakelse i arbeidslivet. Siste artikkel ble publisert 19. desember 2014.