Rapporter 2014/15

Arbeid, utdanning og inntekt

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet 2007-2011

SSB følger her deltakerne som avsluttet introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2010 og 2011. Dessuten presenteres mer nøyaktige tall enn i tidligere rapporter for avgangskohortene 2007-2010. Oppdateringen gir særlig utslag for kvinner.

I 2012 var 63 prosent av dem som avsluttet introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere i 2011, enten i arbeid eller i utdanning. Dette er 2 prosentpoeng høyere enn tilsvarende resultater for dem som gikk ut av programmet i 2010 .

Introduksjonsprogram og introduksjonsstønad for nyankomne innvandrere er en obligatorisk ordning for alle norske kommuner. Undervisning i norsk språk og samfunnskunnskap står sentralt i introduksjonsordningen, sammen med arbeidspraksis og andre tiltak som skal føre til at deltakerne tar fatt på arbeid eller utdanning når programmet er fullført.

I denne rapporten følger SSB i hovedsak deltakerne som avsluttet eller avbrøt introduksjonsprogrammet i 2010 og 2011. Videre sammenlignes avgangskohortene 2007 til 2011:

  • Hvilken tilknytning har de til arbeidsmarkedet?
  • De fem kohortenes inntekter i årene etter endt program blir sammenlignet.
  • Dette er den syvende gangen Statistisk sentralbyrå publiserer tall om dette temaet.

Mindre vanlig for kvinner med arbeid og utdanning

Andelen kvinner i arbeid og utdanning er betydelig mindre enn for menn. Kvinner som avbrøt eller avsluttet i 2011, hadde ett år etter avsluttet program en andel i arbeid og utdanning på 53 prosent, samme andel i arbeid og utdanning som kvinner i 2010-kohorten startet med. Menn i 2011-kohorten hadde derimot en andel i arbeid og utdanning på over 70 prosent.

Samme inntektsnivå for alle årgangene

Inntektssituasjonen for de ulike kohortene er relativt lik. Inntektene blir også jevnere etter hvert som tiden går etter avsluttet program. Inntektsnivået er relativt likt dersom det tas hensyn til hvor mange år det er siden de gikk ut av introduksjonsprogrammet. For eksempel hadde personer som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2011, et inntektsnivå som lå i underkant av 60 prosent av nivået til hele befolkningen i aldersgruppen 20-50 år. Ingen avgangskohorter skiller seg ut ved å ha et relativt sett høyt eller lavt inntektsnivå.

Yrkesinntekten øker for alle avgangskohorter i årene etter avsluttet introduksjonsprogram. Mottak av sosiale stønader som sosialhjelp, bostøtte og kvalifiseringsstønad, går noe ned i årene etter endt program.

Mer nøyaktige tall enn i tidligere rapporter

Tallene SSB presenterer i denne publikasjonen, skiller seg fra tidligere publiserte tall for avgangskohortene fra 2007 til 2010. Tall for tidligere avgangskohorter er i denne rapporten revidert for å bedre datakvaliteten. I tidligere publiserte tall var mange personer registrert i flere avgangskohorter. Dessuten var en del kvinner i omsorgspermisjon etter fødsel og derfor i realiteten ikke tilgjengelige for arbeidsmarkedet. Revideringen har resultert i høyere observert andel personer som har gått over til utdanning og arbeid. Ikke overraskende har endringene gjort særlig utslag for de observerte resultatene til kvinners deltakelse.

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet har finansiert rapporten.

Om publikasjonen

Tittel

Tidligere deltakere i introduksjonsprogrammet 2007-2011. Arbeid, utdanning og inntekt

Ansvarlig

Anette Walstad Enes

Serie og -nummer

Rapporter 2014/15

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet

Emner

Utdanning, Voksenopplæring

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8920-0

ISBN (trykt)

978-82-537-8919-4

ISSN

1892-7513

Antall sider

106

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt