Statistikkområde

Utdanning: Videregående utdanning

Alt innhold for delområdet videregående utdanning

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Flere innvandrere går i lære

  Fra 2010 til 2019 har innvandrerandelen i fagopplæring økt fra 5 til 13 prosent. Blant innvandrere i fagopplæring er det mindre overvekt av menn enn i den øvrige befolkningen, til tross for en økning i andel menn på 10 prosentpoeng i perioden.

  Artikkel
 • Målrettet og tilrettelagt matematikkundervisning for elever som presterer svakt i matematikk

  Rapporter 2020/07

  Formålet med denne rapporten er å beskrive og evaluere et tiltak gjennomført i Oslo-skolen. Tiltaket var rettet mot elever med svake matematikkferdigheter på 8. trinn og 1. trinn på videregående (Vg1).

  Publikasjon
 • Gode skoleresultater – liten endring i yrkesvalg

  I dag er 44 prosent av alle som jobber innenfor matematikk, naturfag og teknologi (MNT) kvinner. Ser vi bort fra tannleger, leger og veterinærer, ligger andelen kvinner i yrker innenfor MNT-feltet på rundt 25 prosent, til tross for at jentene i gj...

  Artikkel
 • Høyest lønn for lastebil- og trailerlærlinger

  For første gang har Statistisk sentralbyrå publisert lønnsstatistikk for lærlinger. Lærlingene med yrket som lastebil- og trailersjåfør hadde høyest månedslønn, mens lærlingene med yrket som frisør hadde lavest.

  Artikkel
 • Fakta om utdanning 2020

  Hvor i landet går flest barn i barnehagen og hvilken utdanning er mest populær for tiden? I Fakta om utdanning finner du det meste av tall om utdanning i Norge – fra barnehage til universitet.

  Publikasjon
 • Utdanningsløpet til personer født i 1975, 1985 og 1995

  Rapporter 2019/39

  Det norske utdanningssystemet har blitt endret gjennom flere reformer i løpet av de siste tiårene. Men hvordan har utdanningsløp og utdanningsvalg til elever og studenter endret seg over tid?

  Publikasjon
 • Mobilitet blant personer med fag-/svennebrev

  Rapporter 2019/31

  Å styrke opplæringen av fagutdannede, definert her som en person som har yrkeskompetanse dokumentert med fagbrev eller svennebrev, har vært en uttalt målsetting for den sittende regjeringen.

  Publikasjon
 • 1 av 4 yrkesfagelever oppnår studiekompetanse

  En fjerdedel av elevene som starter på yrkesfag, oppnår studiekompetanse i løpet av fem år. Det er medie- og kommunikasjonselever som i størst grad oppnår studiekompetanse.

  Artikkel
 • Uflaks med eksamenstrekningen i videregående skole fører til frafall

  Ny studie viser at å bli trukket til skriftlig eksamen øker risikoen for å stryke og gjør at svakere studenter ikke klarer å fullføre videregående skole.

  Artikkel
 • Flere menn i kvinnedominerte utdanningsprogram

  Siden 2010 har andelen mannlige elever i tradisjonelt kvinnedominerte utdanningsprogram økt. I helse- og oppvekstfaget har andelen menn steget med 7,2 prosentpoeng i perioden 2010 til 2018.

  Artikkel
 • Norge kan mangle opptil 4 700 grunnskolelærere i 2040

  Hvis vi legger dagens studenttall, fullføringsgrad, hvor mange som vil gå av med pensjon samt utviklingen i antall barn framover til grunn, vil vi mangle rundt 4 700 grunnskolelærere i barne- og ungdomsskolen om cirka 20 år.

  Artikkel
 • LÆRERMOD 2016-2040

  Rapporter 2018/35

  I denne rapporten tar vi utgangspunkt i utdanning- og arbeidsmarkedsstatistikk fra 2017 og framskriver tilbud og etterspørsel separat for fem ulike lærerutdanninger basert på framskrivingsmodellen LÆRERMOD.

  Publikasjon
 • Store forskjeller i lærerkompetanse

  Lærere på studieforberedende utdanningsprogram har høyere utdanningsnivå, mer pedagogisk utdanning og flest studiepoeng relevant for faget de underviser i, sammenlignet med lærere på yrkesfaglige utdanningsprogram.

  Artikkel
 • Kompetanseprofil for lærere i videregående skole

  Rapporter 2018/19

  Basert på en kombinasjon av registerdata fra nasjonal utdanningsdatabase (NUDB) og spørreskjemadata, kartlegges lærernes fagspesifikke og formelle kompetanse i denne rapporten.

  Publikasjon
 • Flere gjennomfører videregående

  Tre av fire elever fra 2012-kullet gjennomførte videregående i løpet av fem år. Siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006 har andelen som fullfører, økt med nærmere 5 prosentpoeng.

  Artikkel