Flere gjennomfører videregående

Publisert:

Endret:

Tre av fire elever fra 2012-kullet gjennomførte videregående i løpet av fem år. Siden Kunnskapsløftet ble innført i 2006 har andelen som fullfører, økt med nærmere 5 prosentpoeng.

Den positive trenden med økt gjennomføring i videregående opplæring fortsetter.

Om lag 66 000 elever startet sin videregående opplæring første gang høsten 2012 og inngår i statistikken over gjennomføring i videregående opplæring for 2017 som følger elevkullene gjennom fem år.

74,5 prosent1 av disse elevene fullførte videregående opplæring med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. Dette er en økning på 1,4 prosentpoeng sammenlignet med forrige kull.

Ved innføring av Kunnskapsløftet høsten 2006 og noen år etter lå andelen elever som gjennomførte med studie- eller yrkeskompetanse, stabil på om lag 70 prosent. Siden startkullet 2006 og spesielt siden 2009 har nevnte andel økt med henholdsvis 4,8 og 3,6 prosentpoeng.

Figur 1. Fullføringsgrad for gjennomføring i videregående opplæring, 2012-2017

Prosent
Fullført på normert tid 59.4
Fullført på mer enn normert tid 15.0
Fullført planlagt grunnkompetanse 2.2
Fortsatt i videregående opplæring etter fem år 5.3
Gjennomført vg3/gått opp til fagprøve, ikke bestått 5.7
Sluttet underveis 12.4

Utdanningsprogram

Andelen fullførte blant elever som startet i vg1 på et av de yrkesfaglige utdanningsprogrammene, økte fra 59,4 i 2011-kullet til 60,3 prosent i 2012-kullet.

Fullførtandelen blant elever på et av de studieforberedende programmer, økte i samme periode fra 85,9 til 87,5 prosent.

Figur 2. Gjennomføring i videregående opplæring. Andel elever som har fullført i løpet av fem år etter skolestart

2006-2011 2007-2012 2008-2013 2009-2014 2010-2015 2011-2016 2012-2017
Alle utdanningsprogrammer 69.6 69.2 70.6 70.8 72.6 73.0 74.4
Studieforberedende utdanningsprogrammer 83.0 82.7 83.4 83.0 85.8 85.9 87.5
Yrkesfaglige utdanningsprogrammer 55.6 55.4 57.5 57.9 58.9 59.4 60.3

Økning for nesten alle fylker

Det er økt gjennomføring for 17 av landets 19 fylker.

Innlandsfylkene Hedmark og Oppland med sine 2,8 prosentpoengs økning i andel elever som fullførte videregående opplæring i løpet av fem år, var de to fylkene med størst økning.

Finnmark, som hadde en økning i fullførtandelen på mer enn 9 prosentpoeng fra 2010 til 2011-kullet, hadde en nedgang på 2,1 prosentpoeng fra 2011 til 2012-kullet.

Frafall i videregående

Gjennomføringsstatistikken gir elevenes/lærlingenes fullførtstatus etter 5 år i videregående opplæring. Det er viktig å være klar over at denne statistikken ikke viser det endelige omfanget på frafallet i videregående opplæring, ettersom mange fullfører videregående opplæring på et senere tidspunkt enn de nevnte 5 år etter skolestart.

Tall for 2007-kullet, som er siste start-kull med tilgjengelig gjennomføringsstatus etter 10 år, viser at 30,8 prosent ikke hadde fullført videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av 5 år, enten ved at elevene hadde sluttet underveis, ikke bestått eller fortsatt var i opplæring. Etter 10 år er andelen uten fullført videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse imidlertid redusert til 20,9 prosent. Med en enda lenger tidshorisont enn 10 år vil det kunne være enda noen flere elever som klarer å fullføre videregående opplæring.

Tallet ble endret 29. mai 2018. 

Faktaside

Kontakt