1 av 4 yrkesfagelever oppnår studiekompetanse

Publisert:

En fjerdedel av elevene som starter på yrkesfag, oppnår studiekompetanse i løpet av fem år. Det er medie- og kommunikasjonselever som i størst grad oppnår studiekompetanse.

Om lag 65 000 elever startet sin videregående opplæring første gang høsten 2013, viser nye tall fra statistikken over gjennomføring i videregående opplæring for 2018.

75,3 prosent av disse elevene fullførte videregående opplæring med oppnådd studie- eller yrkeskompetanse i løpet av fem år. Dette er en liten oppgang på 0,3 prosentpoeng sammenlignet med forrige kull.

Særlig medier og kommunikasjon oppnår studiekompetanse

Av alle elevene som startet i videregående opplæring høsten 2013, oppnådde 58 prosent studiekompetanse og 17 prosent yrkeskompetanse med fagbrev/vitnemål innen fem år.

Vi ser kun på første oppnådde kompetanse. Dersom en elev har oppnådd både studie- og yrkeskompetanse innen fem år, vil eleven telles med den kompetansen han/hun oppnådde først.

I figur 1 ser vi at blant elevene som startet på yrkesfaglige utdanningsprogrammer, oppnår over en tredjedel yrkeskompetanse, enten via fagbrev eller vitnemål.

Det er imidlertid en høy andel som starter på yrkesfag og som oppnår studiekompetanse som sin første oppnådde kompetanse innen fem år. Dette utgjør hver fjerde elev.

Figur 1. Gjennomføring i videregående opplæring, etter oppnådd kompetanse. 2013-2018

Utdanningsprogram Studieforberedende programmer Yrkesfaglig utdanningsprogram
Studiekompetanse 58.2 87.0 25.8
Yrkeskompetanse med oppnådd fagbrev 15.9 0.5 33.2
Yrkeskompetanse med vitnemål 1.3 0.1 2.7

I gjennomføringsstatistikken ser man på utdanningsprogrammet elevene var registrert i gang med per 1. oktober på første trinn. Elever har rett til omvalg, og kan velge å ta et annet programområde eller utdanningsprogram enn det en har begynt på.

I tillegg har elever som starter på et yrkesfaglig utdanningsprogram, mulighet til å oppnå studiekompetanse gjennom ettårig påbygg på tredje trinn. Noen yrkesfaglige utdanningsprogrammer som medier og kommunikasjon (gammel ordning) og naturbruk har også egne studieforberedende løp.

Innenfor de yrkesfaglige utdanningsprogrammene er det ulikheter i hvilken kompetanse man oppnår. Blant elever på medier og kommunikasjon oppnår tre av fire studiekompetanse innen fem år. Dette får konsekvenser for andelen som oppnår studiekompetanse på yrkesfaglige utdanningsprogrammer.

Hvis vi hadde tatt bort medier og kommunikasjon fra totalen for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene hadde kun én av fem oppnådd studiekompetanse innen fem år.

Det er mer vanlig for elever som startet på naturbruk, helse- og oppvekstfag og service og samferdsel, i tillegg til elever som startet på medier og kommunikasjon, å oppnå en studiekompetanse innen fem år. For elever som startet på elektrofag, teknikk og industriell produksjon, restaurant- og matfag og bygg- og anleggsteknikk, er det mer vanlig å oppnå en yrkeskompetanse innen fem år.

Figur 2. Gjennomføring blant elever som startet på yrkesfaglig utdanningsprogram, etter oppnådd kompetanse og utdanningsprogram

Studiekompetanse Yrkeskompetanse
Bygg- og anleggsteknikk 8.3 46.2
Restaurant- og matfag 10.2 34.0
Teknikk og industriell produksjon 10.5 48.8
Elektrofag 18.9 48.4
Design- og håndverk 20.2 30.8
Service og samferdsel 27.9 30.3
Helse- og oppvekstfag 33.1 31.4
Naturbruk 34.2 26.0
Medier og kommunikasjon 76.5 2.7

Revisjon av gjennomføringstall

Det er avdekket mangler i Nasjonal utdanningsdatabase ved at noen avlagte og beståtte fagprøver de siste årene ikke er registrert. Dette gjelder enkelte opplæringsløp innenfor elektrofag og teknikk og industriell produksjon der læretid følger etter tre år i skole.

Disse manglene, som berørte gjennomføringsårgangene 2009-2014, 2010-2015, 2011-2016 og 2012-2017 er rettet opp.

Ser vi på alle utdanningsprogram under ett gir opprettingen et begrenset utslag på 0,7 prosentpoeng økning i andel fullført på normert tid for årgangen 2012-2017 sammenlignet med tidligere publiserte tall. Utslaget er noe større for yrkesfag samlet, 1,4 prosentpoeng. Størst blir forskjellen for elektrofag (7,3 prosentpoeng) og teknikk og industriell produksjon (1,8 prosentpoeng).

Faktaside

Kontakt