Norge kan mangle opptil 4 700 grunnskolelærere i 2040

Publisert:

Hvis vi legger dagens studenttall, fullføringsgrad, hvor mange som vil gå av med pensjon samt utviklingen i antall barn framover til grunn, vil vi mangle rundt 4 700 grunnskolelærere i barne- og ungdomsskolen om cirka 20 år.

Færre velger å bli grunnskolelærer og ny lærernorm i grunnskolen er to årsaker til at SSB har beregnet et voksende underskudd på grunnskolelærere i barne- og ungdomsskolen fram mot 2040. SSBs beregninger viser en underdekning av grunnskolelærere fra 2017 på rundt 1 000 årsverk og at dette øker framover til 4 700 årsverk i skolen i 2040. Tar man hensyn til den nye lærernormen i grunnskolen vil underskuddet bli på rundt 5 800 grunnskolelærere i 2040.

Det er samtidig verdt å merke seg at SSB tar høyde for at 30 prosent av de som har grunnskolelærerutdanning, ikke jobber i skolen. Hvis vi tar med disse, kan vi mangle rundt 3 000 årsverk om to år, 4 000 årsverk i 2030 og videre rundt 6 700 årsverk i 2040.

– Sammenliknet med forrige beregning har underskuddet økt med nesten 3 000 årsverk fram til slutten av perioden vi har sett på. Årsaken til det er blant annet at det har blitt færre grunnskolelærerstudenter og lavere fullføringsprosent, sier forsker Trude Gunnes som står bak rapporten «LÆRERMOD 2016–2040. Fremtidig tilbud og etterspørsel etter lærere

Figur 2. Fremtidig tilbud og etterspørsel for grunnskolelærere, referansebanen

Etterspørsel Tilbud
2016 60501 59484
2017 60984 59397
2018 61622 59341
2019 62146 59320
2020 62490 59352
2021 62839 59450
2022 63238 59619
2023 63592 59865
2024 64047 60159
2025 64448 60504
2026 64808 60869
2027 65235 61252
2028 65745 61629
2029 66275 61949
2030 66897 62217
2031 67499 62414
2032 68057 62531
2033 68562 62567
2034 68963 62543
2035 69302 62469
2036 69582 62379
2037 69806 62298
2038 69986 62228
2039 70246 62219
2040 70246 62219

Det er SSBs modell for framskrivinger for ulike typer lærere, LÆRERMOD, som brukes for å si noe om behovet vi har for lærere framover. Utgangspunktet for modellberegningen er SSBs utdanning- og arbeidsmarkedsstatistikk fra 2017 og befolkningsframskrivingene fra 2018  . Beregningene må tolkes som anslag, der andre utviklingsbaner er mulige.

Hva hvis flere fullfører utdanningen?

Reformer, endrede lønnsforhold, eller andre incentiver kan føre til at flere velger å bli lærer og fullfører utdannelsen i årene framover. Dette kan påvirke det framtidige tilbudet av lærere. I tillegg kan dette også endre hvem som velger å bli lærer.

Når vi legger inne en høyere fullføringsprosent i modellen LÆRERMOD, vil underskuddet av grunnskolelærer reduseres. Da vil vi for eksempel mangle rundet 1 800 grunnskolelærere i grunnskolen i 2020 eller 3 800 i 2040.

– Gitt strengere karakterkrav til å komme inn på utdanningen samt etablering av en masterutdanning, kan det tenkes at gjennomføringsevnen til de som nå selekterer seg inn til grunnskolelærerutdanning, er noe bedre, sier forsker Trude Gunnes.

Nok barnehagelærere

Rapporten har også sett på behovet for barnehagelærere, faglærere og andre lærere som lektorer og lærere med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) og de med pedagogisk utdanning for yrkesfag (PPU-Y).

– Beregningene viser et overskudd av lærere hvis vi ser alle gruppene under ett. For eksempel vokser tilbudet av barnehagelærere kraftig. Gitt de forutsetningene vi legger til grunn, vokser tilbudet av barnehagelærere fra rundt 50 000 årsverk i 2017 til litt over 75 000 i 2040 mens etterspørselen vokser fra 50 000 årsverk i 2017 til like under 60 000 i 2040, sier Gunnes.

Merk derimot at disse beregningene tar utgangspunkt i forholdstallet mellom antall brukere (antall barn i alderen 1–5 år som går i barnehage) og antall barnehagelærere (i barnehager) i startåret for beregningene. Overskuddet på barnehagelærere må tolkes i lys av denne lærertettheten. Med andre ord må overskuddet tolkes som at det er rom for å øke barnehagelærertettheten på sikt utover den faktiske barnehagelærertettheten i startåret for beregningene.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Figur 1. Antall lærerårsverk i startåret etter utdanning fordelt på aktivitetsområder

Barnehager Grunnskoler VGO UH Annet Utenfor sektoren I alt
Barnehagelærer 26701 8280 438 460 1269 6863 44011
Grunnskolelærer 301 37305 2270 1015 2551 8461 51903
Faglærer og andre lærere (lektorer) 256 3794 3336 590 1676 4349 14001
PPU 128 7461 9074 2325 1654 8469 29111
PPU – Yrkesfag 62 1604 5276 640 467 4398 12447

 

Faktaside

Kontakt