Flere innvandrere går i lære

Publisert:

Fra 2010 til 2019 har innvandrerandelen i fagopplæring økt fra 5 til 13 prosent. Blant innvandrere i fagopplæring er det mindre overvekt av menn enn i den øvrige befolkningen, til tross for en økning i andel menn på 10 prosentpoeng i perioden.

Statistikken over videregående opplæring og annen videregående utdanning gir ikke bare en oversikt over elever ved videregående skoler, men også over deltakere i ulike former for fagopplæring. I perioden 2010 til 2019 har antall deltakere i fagopplæring økt. Der det var 35 600 deltakere i 2010, så hadde denne gruppen økt til 48 500 i 2019.

Figur 1. Deltakere i fagopplæring, etter innvandringskategori

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
I alt 35559 36863 38858 39702 40871 41895 42683 44546 46219 48457
Den øvrige befolkningen 33406 34509 36065 36466 36926 37388 37839 39149 40136 41269
Innvandrere 1746 1883 2229 2628 3239 3781 4073 4544 5132 6111
Norskfødte med innvandrerforeldre 407 471 564 608 706 726 771 853 951 1077

Spesielt har antall innvandrere blant deltakere i fagopplæring økt det siste tiåret. Mens det i 2010 var 1 700 innvandrere i fagopplæring, steg dette antallet til 6 100 i 2019. Altså har innvandrere gått fra å utgjøre 5 prosent av alle deltakere i fagopplæring i 2010 til å utgjøre 13 prosent i 2019. Det har også vært en klar vekst i deltakelsen i fagopplæring blant norskfødte med innvandrerforeldre, men noe mindre enn for innvandrere. 1100 norskfødte med innvandrere var i fagopplæring i 2019, en økning fra 400 deltakere i 2010. Dette kan til dels ses i sammenheng med økningen av innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre, som per i dag utgjør 18 prosent av befolkningen mot 11 prosent i 2010.

Høyere kvinneandel blant innvandrere

Forholdet mellom andelen menn og kvinner som deltar i fagopplæring har holdt seg stabilt for perioden 2010 til 2019. I 2019 lå andelen menn blant alle deltakere i fagopplæring på rundt 72 prosent, mot 70 prosent i 2010.

Figur 2. Deltakere i fagopplæring, etter kjønn

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Begge kjønn 35559 36863 38858 39702 40871 41895 42683 44546 46219 48457
Menn 25023 26122 27799 28698 29421 29884 29982 31254 32896 34782
Kvinner 10536 10741 11059 11004 11450 12011 12701 13292 13323 13675

Hvis vi utelukkende ser på innvandrere, er menn fortsatt i flertall blant deltakere i fagopplæring, men her er forskjellene mellom kjønnene mindre med andel menn på 64 prosent. Denne andelen har imidlertid økt med 10 prosentpoeng fra 2010. Forskjellen blant kjønnene for norskfødte med innvandrerforeldre er om lag den samme som for befolkningen i alt, med andel menn på 74 prosent. I likhet med utviklingen for innvandrere blir fagopplæring mer mannsdominert for norskfødte med innvandrerforeldre.

Figur 3. Innvandrere som deltar i fagopplæring, etter kjønn

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Begge kjønn 1746 1883 2229 2628 3239 3781 4073 4544 5132 6111
Menn 944 1040 1267 1564 1956 2294 2405 2662 3128 3927
Kvinner 802 843 962 1064 1283 1487 1668 1882 2004 2184

Faktaside

Kontakt