Statistikkområde

Transport og reiseliv: Sjøtransport

Alt innhold for delområdet sjøtransport

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre sysselsatte i sjøfart

  Antall sysselsatte i bedriftene i sjøfartsnæringene gikk ned med nesten 1 120 personer fra året før, til 25 189 sysselsatte i 2015.

  Artikkel
 • Bråstopp på grunn av togstreiken

  Helt siden 2012 har stadig flere valgt å reise med tog. Men den stabile passasjerveksten for jernbanen stoppet i 2016. En snau måneds togførerstreik i NSB er den enkle forklaringen. 

  Artikkel
 • 173 millioner bruttotonn i Øst-Asia

  I 2016 gjorde norske skip nær 4 500 anløp i Øst-Asia med tilhørende anløpt bruttotonnasje på 173 millioner tonn. Av dette utgjorde stykkgods- og tørrlastskip nærmere 1 800 anløp og 77 millioner anløpte bruttotonn.

  Artikkel
 • Stadig dyrere kollektivreiser?

  Det var 7,5 millioner flere påstigninger i 4. kvartal 2016 enn i samme kvartal året før. Det tilsvarer en samlet passasjervekst på 5,0 prosent. Samtidig økte billettinntektene over dobbelt så mye, hele 10,7 prosent. 

  Artikkel
 • Små endringer i handelsflåten

  I alt var det 1 402 skip på til sammen 16,4 millioner bruttotonn i handelsflåten ved utgangen av 2016. Dette er en økning på 29 skip og 750 000 bruttotonn fra 2015.

  Artikkel
 • Både kollektivtrafikk og personbilbruk øker

  Fra 2014 til 2015 var veksten i transportarbeidet med kollektive transportmidler nesten 6 prosent. Transportarbeidet med personbil økte med knapt 2 prosent i den samme perioden.

  Artikkel
 • Sysselsettingssvikt for sjøfart

  Etter mange år med høye sysselsettingstall, kom nedturen i sjøtransportnæringene i 2015. Tallet på sysselsatte falt med nesten 1 400 til 25 000 i 2015, en nedgang på vel 5 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Trafikkvekst for sjøtrafikksentralene

  Horten sjøtrafikksentral ga mer enn 114 200 seilingsklareringer i 2015. Det er en vekst på 10 prosent fra 2014. Antall seilingsklareringer for sjøtrafikksentralene under ett økte med litt over 2 prosent til 368 600.

  Artikkel
 • Passasjerrekord

  Det ble registrert over 600 millioner kollektivreiser i 2015, mer enn noen gang før og en økning på snaue 5 prosent fra året før. Alle transportformer hadde vekst, men passasjerbåt ble vinneren med 10 prosent flere påstigninger enn i 2014.

  Artikkel
 • Samferdselsutgiftene har passert 30 milliarder kroner

  Fylkeskommunenes og kommunenes brutto utgifter til samferdselsformål økte med 1,3 milliarder og kom opp i 30,8 milliarder kroner i 2015. Av dette gikk 13,5 milliarder kroner til vei og 15,2 milliarder kroner til kollektivtrafikken i fylkene.

  Artikkel
 • Samferdsel og miljø 2015

  Rapporter 2015/34

  I EU er det blitt mindre vanlig å kjøre bil. I Norge har bilbruken økt, men i 2014 ble det brukt mindre energi til transport enn året før. Fra 2008 til 2014 er den norske el-bilparken mer en 20-doblet. Les norsk og internasjonal statistikk om samf...

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

  Publikasjon
 • Økning i transportens energibruk og klimagassutslipp

  Siden 1990 har det vært en økning på mellom 30 og 40 prosent både i energibruk og utslipp av klimagasser fra transport i Norge. Dette henger blant annet sammen med at tallet på personbiler og antall kjørte kilometer øker. Det samme gjør transporte...

  Artikkel
 • Samferdsel og miljø 2013

  Rapporter 2013/33

  Denne rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdsels¬sektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med internasjonale tall.

  Publikasjon
 • Samferdsel og miljø 2011

  Rapporter 2011/27

  Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med internasjonale datakilder.

  Publikasjon