Statistikkområde

Transport og reiseliv: Sjøtransport

Alt innhold for delområdet sjøtransport

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Sysselsettingssvikt for sjøfart

  Etter mange år med høye sysselsettingstall, kom nedturen i sjøtransportnæringene i 2015. Tallet på sysselsatte falt med nesten 1 400 til 25 000 i 2015, en nedgang på vel 5 prosent fra året før.

  Artikkel
 • Trafikkvekst for sjøtrafikksentralene

  Horten sjøtrafikksentral ga mer enn 114 200 seilingsklareringer i 2015. Det er en vekst på 10 prosent fra 2014. Antall seilingsklareringer for sjøtrafikksentralene under ett økte med litt over 2 prosent til 368 600.

  Artikkel
 • Passasjerrekord

  Det ble registrert over 600 millioner kollektivreiser i 2015, mer enn noen gang før og en økning på snaue 5 prosent fra året før. Alle transportformer hadde vekst, men passasjerbåt ble vinneren med 10 prosent flere påstigninger enn i 2014.

  Artikkel
 • Samferdselsutgiftene har passert 30 milliarder kroner

  Fylkeskommunenes og kommunenes brutto utgifter til samferdselsformål økte med 1,3 milliarder og kom opp i 30,8 milliarder kroner i 2015. Av dette gikk 13,5 milliarder kroner til vei og 15,2 milliarder kroner til kollektivtrafikken i fylkene.

  Artikkel
 • Samferdsel og miljø 2015

  Rapporter 2015/34

  I EU er det blitt mindre vanlig å kjøre bil. I Norge har bilbruken økt, men i 2014 ble det brukt mindre energi til transport enn året før. Fra 2008 til 2014 er den norske el-bilparken mer en 20-doblet. Les norsk og internasjonal statistikk om samf...

  Publikasjon
 • Minifakta om Norge 2015

  Minifakta ble nedlagt med 2015-utgaven.I Minifakta finner du kortfattet informasjon og statistikk om Norge på sentrale områder som blant annet geografi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsø...

  Publikasjon
 • Økning i transportens energibruk og klimagassutslipp

  Siden 1990 har det vært en økning på mellom 30 og 40 prosent både i energibruk og utslipp av klimagasser fra transport i Norge. Dette henger blant annet sammen med at tallet på personbiler og antall kjørte kilometer øker. Det samme gjør transporte...

  Artikkel
 • Samferdsel og miljø 2013

  Rapporter 2013/33

  Denne rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdsels¬sektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med internasjonale tall.

  Publikasjon
 • Samferdsel og miljø 2011

  Rapporter 2011/27

  Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med internasjonale datakilder.

  Publikasjon
 • Samferdsel og miljø 2009

  Rapporter 2009/27

  Publikasjon
 • Godsstrømmer på norskekysten 2007

  Rapporter 2009/25

  Publikasjon
 • Stor containertrafikk mellom Norge og Mellom-Europa

  Artikkel
 • Transport i Norge

  Statistiske analyser 105

  Statistisk sentralbyrå utarbeider statistikk om samferdsel og transport. Egne data samt et betydelig tilfang av eksterne data er nyttet i denne publikasjonen.

  Publikasjon
 • Vesentlig tryggere i trafikken i dag

  Artikkel
 • Samferdsel og miljø 2007

  Rapporter 2008/03

  Publikasjon