Færre sysselsatte i sjøfart

Publisert:

Antall sysselsatte i bedriftene i sjøfartsnæringene gikk ned med nesten 1 120 personer fra året før, til 25 189 sysselsatte i 2015.

En dramatisk situasjon i offshoremarkedet i løpet av 2015 bidro blant annet til denne utviklingen, da nedgangen i oljeprisen og reduserte etterspørsel førte til en betydelig overkapasitet av skip. Flere offshoreskip lå i opplag og flere sysselsatte ble sagt opp. For bedriftene innen næringshovedgruppen «sjøfart og kysttrafikk med gods» falt tallet på sysselsatte med 5,7 prosent fra året før, til 15 387 i 2015. Omsetningen for hele næringen holdt seg likevel ganske høy i 2015, og utgjorde 165,2 milliarder kroner mot 155,8 milliarder i 2014. Dette kan tyde på en relativ god dekning av lange kontrakter for selskapene.

Godt resultat for lufttransport

Luftfartsnæringen hadde et brutto driftsresultat på 1,6 milliarder kroner i 2015, sammenlignet med 100 millioner kroner i 2014. Produksjonsverdien gikk opp med 4,3 prosent til 39,2 milliarder kroner i 2015. Bearbeidingsverdien utgjorde 6,9 milliarder kroner i 2015, en økning på hele 13 prosent fra året før.

Stabil oppgang for landtransport

Landtransportnæringen sysselsatte til sammen nesten 73 940 personer i 2015, en økning på 3,8 prosent fra året før. Driftsinntektene steg med 798 millioner kroner, til totalt 86,7 milliarder kroner i 2015. Verdiskapingen målt i bearbeidingsverdi, steg til 39,6 milliarder kroner i 2015, en økning på 4,4 prosent i samme periode. Næringsgruppen «godstransport på vei», som er den største enkeltnæringen innenfor landtransport, hadde likevel en liten reduksjon i omsetning for første gang siden 2009. Omsetningen falt med 0,8 prosent til 48,3 milliarder kroner i 2015.

Fortsatt vekst for lagring og andre tjenester tilknyttet transport

Bedriftene i næringen hadde et godt år også i 2015. Produksjonsverdien økte fra 97,2 milliarder kroner i 2014 til 101 milliarder kroner året etter. Antall bedrifter var 2 774 i 2015 omtrent det samme som året før.

Vekst for post og distribusjonsvirksomhet

Produksjonsverdien i næringen post og distribusjonsvirksomhet økte med 7,1 prosent fra året før, til 17,8 milliarder kroner i 2015. Bearbeidingsverdien steg med 6 millioner kroner i samme periode og utgjorde litt over 10 milliarder i 2015.

Vekst i hele transport og lagring

I 2015 omsatte bedriftene i næringshovedområdet «transport og lagring» for 405,3 milliarder kroner, en økning på 4,3 prosent fra året før. Bearbeidingsverdien utgjorde 151,1 milliarder kroner, som tilsvarte en økning på 5,8 milliarder kroner fra 2014. Brutto driftsresultat steg med 5,4 prosent, til 64,7 milliarder kroner i samme tidsrom. Driftsmarginen lå på 7,7 prosent, mot 9,7 prosent i 2014. Antall bedrifter var omtrent det samme som året før, mens tallet på sysselsatte økte med 2 740 til 157 520 i 2015.

Figur 1

Sysselsatte etter næring. Landsdel. 2015

Figur 2. Sysselsatte etter næring. Bedrift

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
49 Landtransport 68598 67891 67268 69173 69442 69857 71204 73941
50 Sjøfart 25458 24665 24843 25026 25447 26240 26300 25189
51 Lufttransport 7029 6742 6740 6854 7033 7129 7171 6723
52 Transporttjenester og lagring 29214 29042 29115 29868 29663 29983 30152 31777
53 Post og distribusjonsvirksomhet 25295 23513 22134 20932 20353 19633 19951 19889

Figur 3. Omsetning etter næring. Bedrift

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
49 Landtransport 66951.4 64502.9 66659.9 70195.4 72673.2 76582.0 80013.5 80970.7
50 Sjøfart 130518.8 111652.2 118809.2 123766.7 135681.2 141698.8 155795.4 165158.4
51 Lufttransport 23130.5 21781.9 23702.9 26217.4 27544.3 33829.2 37553.7 39178.8
52 Transporttjenester og lagring 78751.2 73476.6 79599.4 85177.5 89508.7 92716.3 98509.6 102244.9
53 Post og distribusjonsvirksomhet 15980.1 15554.3 15475.8 15639.8 15733.7 16343.9 16639.4 17786.9

Figur 4. Bearbeidingsverdi etter næring. Bedrift

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
49 Landtransport 32257.7 31460.6 31806.9 34082.7 35423.2 36928.0 37969.0 39657.0
50 Sjøfart 36477.4 32332.1 35450.5 35734.4 41815.5 54077.3 56906.0 57988.8
51 Lufttransport 6088.4 6801.1 7085.8 8503.2 7325.0 9036.3 6076.6 6866.0
52 Transporttjenester og lagring 26595.3 24980.8 26911.2 29344.1 30998.9 34209.1 34374.9 36573.9
53 Post og distribusjonsvirksomhet 9018.6 9237.6 9867.9 9593.8 9512.4 10194.6 10041.9 10048.2

Nytt datagrunnlag for sysselsetting

Strukturstatistikken er fra og med 2015 basert på et nytt datagrunnlag for lønnstakere. Hovedkilden fram til og med 2014 var NAVs Arbeidstakerregister (Aa-registeret). I 2015 ble rapporteringen til NAV til dette registeret samordnet med rapportering av lønns- og personelldata til Skatteetaten og SSB. Det felles rapporteringssystemet kalles a-ordningen. A-ordningen gir generelt et bedre datagrunnlag ved at det er mer korrekt på individnivå, samt at det dekker flere lønnstakerforhold enn Aa-registeret. I Aa-registeret var ikke ansatte som arbeidet mindre enn 4 timer per uke i gjennomsnitt inkludert.

Flere tall og tabeller om Transport og lagring, strukturstatistikk

Kontakt