Rapporter 2013/33

Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

Samferdsel og miljø 2013

Denne rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdsels¬sektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med internasjonale tall.

Denne rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdsels¬sektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med andre internasjonale datakilder, blant annet fra EU.

Gjennomsnittlig kjørelengde med personbil i Norge i 2010 var 33,5 kilometer per innbygger per dag. Dette var lengst i Europa. I 2011 var det samlede årlige transpor¬tarbeidet med personbil i Norge 59,9 milliarder personkilometer, nesten 12 ganger mer enn i 1960.

Ved utgangen av 2012 hadde kjøretøyparken i Norge økt til nesten 3,7 millioner. Av disse var drøyt 2,4 millioner personbiler. I Norge var det 469 personbiler per 1 000 innbyggere i 2010. Luxembourg var landet i Europa med den høyeste biltettheten: 659 personbiler per 1 000 innbyggere. Dieseldrevne personbiler utgjorde 42 pro¬sent av den totale personbilbestanden i Norge i 2012. Mens gjennomsnittsalderen til den norske bilparken var 13,7 år for de bensindrevne personbilene i 2012, var tilsvarende tall for de dieseldrevne personbilene bare 6,2 år. I Norge ble drøyt 117 000 biler vraket mot pant i 2012. Gjennomsnittsalder på personbilene ved vraking var 18,1 år.

Per 31. desember 2012 var det i alt nærmere 94 000 kilometer offentlig vei i Norge. Lengden motorveier er 392 km, som er klart kortest blant de nordiske land. Lengden på jernbane¬nettet er noe over 4 000 km.

I Norge har prisene på alle persontransportformene økt mer enn den generelle prisstigningen målt med konsumprisindeksen i perioden fra 1991. Avgifter utgjør rundt 60 prosent av bensinprisen.

Transport står for rundt en tredel av det totale energiforbruket i Europa, og vei¬transport utgjør den klart største andelen av energiforbruket til transport. Det totale energiforbruket til transportformål har økt betydelig, men finanskrisen førte til en nedgang. Bruken av biodrivstoff i Norge øker.

Veitrafikk utgjør den klart største kilden til transportutslipp av klimagasser. En svak økning i salget av drivstoff førte til at klimagassutslippene fra veitrafikk i Norge i 2012 gikk opp 0,4 prosent og lå på 10,1 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I 2012 utgjorde disse utslippene nesten 60 prosent av de totale klimagassutslippene fra mobile kilder, og 19 prosent av Norges totale klimagassutslipp.

Veitrafikk er den desidert viktigste kilden til støyplage i Norge.

I 2012 omkom 145 personer i trafikken i Norge. Dette er det laveste tallet siden 1950. Da var det til gjengjeld nesten ikke biler på veiene, med en motorkjøretøybestand på snaut 140 000, mot dagens 3,7 millioner. I løpet av jaktåret 2011/2012 ble nesten 5 800 hjortedyr drept av bil eller tog.

I byområdene Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Drammen, Grenland og Tromsø ble 197 millioner passasjerer transportert med buss i 2011. Dette tilsvarer 540 000 passasjerer per dag.

I 2012 var det ved Oslo Lufthavn 22,2 millioner passasjerer om bord ved ankomst og avgang. Av disse var 4,8 millioner innom på grunn av flybytte eller mellomlanding.

Om lag en femdel av arealene innenfor tettstedene i de fire mest folkerike kommunene er fysisk nedbygd til veier og jernbane.

Arbeidet med denne rapporten ble finansiert av Samferdselsdepartementet.

Om publikasjonen

Tittel

Samferdsel og miljø 2013. Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

Ansvarlige

Frode Brunvoll, Jan Monsrud

Serie og -nummer

Rapporter 2013/33

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Landtransport, Reiseliv, Forurensning og klima, Sjøtransport

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8728-2

ISBN (trykt)

978-82-537-8727-5

ISSN

1892-7513

Antall sider

178

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt