Rapporter 2011/27

Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

Samferdsel og miljø 2011

Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med internasjonale datakilder.

Rapporten inneholder utvalgt statistikk og indikatorer for samferdselssektoren med hovedvekt på sammenhenger mellom samferdsel og miljø. I den grad det har vært mulig, er norske data sammenlignet med internasjonale datakilder.

Gjennomsnittlig kjørelengde med personbil i Norge i 2008 var 32,4 kilometer per innbygger per dag. Regnet per innbygger i europeiske land, var det italienerne som kjørte mest personbil med 33,1 kilometer per dag. I 2009 var den samlede årlige transportlengden med personbil i Norge 58,3 milliarder personkilometer. Det har vært mer enn en tidobling siden 1960. I 2008 viser statistikken en nedgang på 2 prosent i etterspørselen etter transporttjenester på vei i EU. Nedgangen fortsatte med ytterligere 10 prosent fra 2008 til 2009 til 1 690 milliarder tonnkilometer. Finanskrisen påvirket også produksjonen i Norge, men først i 2009, da nedgangen relativt sett var på nivå med den i EU.

Ved utgangen av 2010 hadde kjøretøyparken i Norge økt til drøyt 3,2 millioner, drøyt 2,3 millioner var personbiler. I Norge var det 462 personbiler per 1 000 innbyggere i 2009. Italia var landet i Europa med det høyeste bilholdet med 606 personbiler per 1 000 innbyggere. Dieseldrevne personbiler utgjorde 35 prosent av den totale personbilbestanden i Norge i 2010. Mens gjennomsnittsalderen til den norske bilparken var 13,0 år for de bensindrevne personbilene i 2010, var tilsvarende tall for de dieseldrevne personbilene bare 5,9 år. I Norge ble 98 662 biler vraket mot pant i 2010. Gjennomsnittsalder på personbilene ved vraking var 18,4 år.

Per 31. desember 2010 var det i alt 93 509 kilometer offentlig vei i Norge. Lengde motorveier er 381 km, klart lavest blant de nordiske land. Lengden av jernbanenettet er noe over 4 000 km.

Fragmentering av arealer på grunn av utvidelser i transportnettverket og økende mengde trafikk utgjør en trussel mot biologisk mangfold.

I Norge har prisene på alle persontransportformene økt mer enn den generelle prisstigningen målt med konsumprisindeksen i perioden fra 1991. Avgifter utgjør rundt 60 prosent av bensinprisen.

Befolkningen foretok i gjennomsnitt 3,3 reiser per dag, og gjennomsnittsreisen var 12,0 km og tok 23 minutter. Reiser med kollektive transportmidler utgjorde 8 prosent av befolkningens reiser i 2009.

Transport står for rundt en tredel av det totale energiforbruket i Europa, og veitransport utgjør den klart største andelen av energiforbruk til transport. Det totale energiforbruket til transportformål har økt betydelig, men finanskrisen førte til en nedgang. Bruken av biodrivstoff i Norge er per i dag beskjeden sammenlignet med for eksempel Sverige og mange andre europeiske land, men salget øker.

Veitrafikk utgjør den klart største kilden til transportutslipp av klimagasser. I 2009 utgjorde disse utslippene nesten 60 prosent av totale klimagassutslipp fra mobile kilder, og 19 prosent av Norges totale klimagassutslipp.

Veitrafikk er den desidert viktigste kilden til støyplage i Norge.

I 2010 omkom 208 personer i trafikken i Norge, det laveste tallet siden 1954. Mens trafikken nesten er tredoblet siden 1970, er tallet på omkomne redusert med 63,5 prosent. I løpet av jaktåret 2009/2010 ble over 7 000 hjortevilt drept av bil eller tog.

I byområdene Oslo, Stavanger, Bergen, Trondheim, Kristiansand, Drammen, Grenland og Tromsø ble 177 millioner passasjerer transportert med buss i 2009. Dette tilsvarer 486 000 passasjerer per dag. I 2010 var det ved Oslo Lufthavn Gardermoen 19,1 millioner passasjerer om bord ved ankomst og avgang. Av disse var 3,2 millioner innom for et flybytte eller en mellomlanding.

Om lag en femdel av arealene innenfor tettstedene i de fire mest folkerike kommunene er fysisk nedbygd til veier og jernbane.

Om publikasjonen

Tittel

Samferdsel og miljø 2011. Utvalgte indikatorer for samferdselssektoren

Ansvarlige

Jan Monsrud, Frode Brunvoll

Serie og -nummer

Rapporter 2011/27

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emner

Landtransport, Luftfart, Forurensning og klima, Sjøtransport

ISBN (elektronisk)

978-82-537-8138-9

ISBN (trykt)

9788253781372

ISSN

1892-7513

Antall sider

163

Målform

Bokmål

Om Rapporter

I serien Rapporter publiseres analyser og kommenterte statistiske resultater fra ulike undersøkelser. Undersøkelser inkluderer både utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser.

Kontakt