Statistikkområde

Transport og reiseliv: Sjøtransport

Alt innhold for delområdet sjøtransport

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Færre seilaser med los om bord

  Den tradisjonsrike losen kan bli et sjeldnere syn på skip langs Norskekysten dersom utviklingen fortsetter. I 2016 ble det gjennomført nær 39 000 seilaser med los om bord i norske farvann, 7 prosent færre enn året før.

  Artikkel
 • Sterk passasjervekst på sporvei og forstadsbane

  Kollektivtransporten hadde 6,2 millioner flere påstigninger i 2. kvartal 2017 enn i samme kvartal året før – en samlet økning på 4,1 prosent. Sporvei hadde den sterkeste passasjerveksten.

  Artikkel
 • Slepebåter - eneste med kostnadsøkning

  Nedgangen i drivstoffkostnadene er hovedårsaken til fallet i kostnadene for alle fartøygrupper, unntatt slepebåter som opplede økning i totalkostnadene. Drivstoffkostnadene falt 4,5 prosent fra 1. til 2. kvartal 2017.

  Artikkel
 • Mer trafikk sjøvegen

  144 000 eller nær 10 prosent flere passasjerer reiste med fergerutene mellom Norge og utlandet i 2. kvartal 2017 sammenlignet med samme periode i 2016.

  Artikkel
 • Godset likt fordelt mellom båt, bil og røyrleidning

  Godstransport i Noreg fordeler seg jamt på båtar, bilar og røyrleidningar målt i tonnkilometer. Samanlikna med andre europeiske land utfører bil og jarnbane mindre av total transport. Frakt med båt er på same nivå som i resten av Europa. Røyrleidn...

  Artikkel
 • Mindre gods på sjøen

  I alt ble det transportert 43,3 millioner tonn gods til og fra de største norske havnene i 1. kvartal 2017. Dette er 5,1 prosent mindre enn i 1. kvartal 2016.

  Artikkel
 • Økning i CO2-avgiften bidro til økte drivstoffkostnader

  I 1. kvartal 2017 er CO2 - og svovelavgift for første gang inkludert i kostnadsindeksen. Spesielt økningen i CO2-avgiften fra 2016 til 2017 bidro til å forsterke veksten i drivstoffkostnadene.

  Artikkel
 • Oppgang for landtransport

  Foreløpige tall viser at omsetningen i næringen ‘landtransport’ økte med 3,4 prosent fra 1. kvartal 2016 til samme kvartal i år. 

  Artikkel
 • Økt driftsresultat for utenriks sjøfart

  Driftsresultatet for utenriks sjøfart viser fortsatt en positiv utvikling. I 2015 var det på 21,9 milliarder kroner, en økning på 10,3 prosent fra året før. Driftsmarginen lå på 14,6 prosent mot 13,7 prosent i 2014.

  Artikkel
 • Færre sysselsatte i sjøfart

  Antall sysselsatte i bedriftene i sjøfartsnæringene gikk ned med nesten 1 120 personer fra året før, til 25 189 sysselsatte i 2015.

  Artikkel
 • Bråstopp på grunn av togstreiken

  Helt siden 2012 har stadig flere valgt å reise med tog. Men den stabile passasjerveksten for jernbanen stoppet i 2016. En snau måneds togførerstreik i NSB er den enkle forklaringen. 

  Artikkel
 • 173 millioner bruttotonn i Øst-Asia

  I 2016 gjorde norske skip nær 4 500 anløp i Øst-Asia med tilhørende anløpt bruttotonnasje på 173 millioner tonn. Av dette utgjorde stykkgods- og tørrlastskip nærmere 1 800 anløp og 77 millioner anløpte bruttotonn.

  Artikkel
 • Stadig dyrere kollektivreiser?

  Det var 7,5 millioner flere påstigninger i 4. kvartal 2016 enn i samme kvartal året før. Det tilsvarer en samlet passasjervekst på 5,0 prosent. Samtidig økte billettinntektene over dobbelt så mye, hele 10,7 prosent. 

  Artikkel
 • Små endringer i handelsflåten

  I alt var det 1 402 skip på til sammen 16,4 millioner bruttotonn i handelsflåten ved utgangen av 2016. Dette er en økning på 29 skip og 750 000 bruttotonn fra 2015.

  Artikkel
 • Både kollektivtrafikk og personbilbruk øker

  Fra 2014 til 2015 var veksten i transportarbeidet med kollektive transportmidler nesten 6 prosent. Transportarbeidet med personbil økte med knapt 2 prosent i den samme perioden.

  Artikkel