431072_not-searchable
/transport-og-reiseliv/statistikker/hytteform/aar
431072
statistikk
2021-02-16T08:00:00.000Z
Transport og reiseliv
no
hytteform, Hytteformidling, overnattinger, hytter, gjestenes nasjonalitetReiseliv, Transport og reiseliv
true

Hytteformidling

Hytteformidling vil nå bli publisert som fritidsboligformidling med ny statistikkbanktabell 13100. Fra og med 1. mars 2021 vil statistikken bli publisert månedlig sammen med Overnattingar.

Oppdatert

Nøkkeltall

0,96

millioner formidlede overnattinger i fritidsboliger i 2020

Fritidsboligformidling. Overnattinger, etter gjestenes nasjonalitet1
20192020
1Større dekning av formidlere fra 2020 fører til at tallene ikke er direkte sammenlignbare med 2019 og tidligere årganger.
I alt924 301959 043
Norge156 589463 351
Utlandet i alt767 712495 692

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Fritidsboligformidling: Overnattinger fordelt på landsdel

Fritidsboligformidling: Overnattinger fordelt på landsdel
Januar 2020Februar 2020Mars 2020April 2020Mai 2020Juni 2020Juli 2020August 2020September 2020Oktober 2020November 2020Desember 2020
 
Hele landet158 791211 33583 57511 09524 92549 100180 18984 85262 21237 01616 37539 578
Oslo og Viken24 89129 1309 8128252 6596 62919 6358 7037 7925 4131 8678 939
Innlandet114 847152 43061 3214 3554 25211 52449 22011 87819 11413 6878 29115 823
Agder og Sør-Østlandet14 43723 8439 0083 2008 82016 32554 88026 77314 83010 4734 15910 635
Vestlandet2 3292 6729195034 84311 52851 90935 02016 9295 9821 1923 331
Trøndelag1 5502 1531 4001 8341 6161 6222 1748541 466761624645
Nord-Norge7371 1071 1153782 7351 4722 3711 6242 081700242205
Uoppgitt landsdel000000000000

Tabell 2 
Fritidsboligformidling: Overnattinger fordelt på bostedsland, utvalgte land

Fritidsboligformidling: Overnattinger fordelt på bostedsland, utvalgte land
Januar 2020Februar 2020Mars 2020April 2020Mai 2020Juni 2020Juli 2020August 2020September 2020Oktober 2020November 2020Desember 2020
 
I alt158 791211 33583 57511 09524 92549 100180 18984 85262 21237 01616 37539 578
Utlandet i alt133 419158 73063 3153487663 90153 55352 72419 2476 3617882 540
Norge25 37252 60520 26010 74724 15945 199126 63632 12842 96530 65515 58737 038
Danmark69 37786 82232 9021801 40138 0995 7031 3351 199891 280
Finland213500225000927918000
Sverige41 26049 44817 726797214267299178350102220
Frankrike992181260003223830000
Nederland2 2053 661808601198434 1036279273130
Storbritannia1 3592 5105070222884579172019259
Tyskland12 46712 5369 286356162 17713 49039 42115 4354 329194336

Om statistikken

Statistikken endrer navn fra hytteformidling til fritidsboligformidling. Den omfatter norske og utenlandske gjesters overnatting på private hytter/hus/leiligheter/rom som er leid ut via en norsk formidler. Statistikken bidrar til en mer fullstendig norsk overnattingsstatistikk. Fra 2020 dekker denne statistikken flere norske formidlere og fanger dermed flere overnattinger enn før. Statistikken omfatter ikke utenlandske selskapers formidling av overnatting, som blant annet AirBnB. 

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Private fritidsboliger: Private hytter, hus, leiligheter, rom o.l. som primært er bygget/kjøpt for å tjene eiers eget behov for fritid og rekreasjon, i motsetning til hytter som er bygget for kommersielle formål.

En overnatting er en person som overnatter en natt. En person kan ha flere overnattinger på samme sted.

Bostedsland: Alle turister klassifiseres i henhold til det landet de bor i, og ikke nødvendigvis det landet der de har statsborgerskap.

Landsdel: Regionalt nivå mellom fylke og hele landet. Landsdelene består av et helt antall fylker.

For mer om definisjoner ser kapittel 3.1 i Notater 2020/42.

Standard klassifikasjoner

Standard for Næringsgruppering (SN2007) NACE 55.2. Se http://www.ssb.no/nace.
Standard for regioner: http://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/106.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Ansvarlig seksjon

Seksjon for næringslivets konjunkturer

Regionalt nivå

En del formidlere har virkeområde i to eller flere fylker. Disse oppgavegiverne rapporterer overnattingstrafikk fordelt på fylke. Ved publisering, blir derimot statistikken aggregert til landsdeler.

Hyppighet og aktualitet

Publisering månedlig om lag 4 til 5 uker etter utgangen av statistikkåret.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Mikrodata er lagret i Oracle-databaser, og som filer i SAS. 

Bakgrunn

Formål og historie

Formålet er å kartlegge den delen av overnattingstrafikken som ikke er kommersiell, og går via formidlere som har virksomhet i Norge. Denne overnattingstrafikken er en viktig del av norsk reiseliv. Undersøkelsen ble etablert i 1999 som hytteformidling.

Brukere og bruksområder

Statistikken benyttes av offentlige myndigheter, journalister, konsulentfirmaer, destinasjonsselskaper og andre organisasjoner innen reiselivet. Kartleggingen av turisttilstrømmingen til Norge er viktig som grunnlag for forskning og ikke minst som oppfølging av norsk markedsføring av Norge i utlandet og som grunnlag for oppfølging av myndighetenes satsing på reiseliv som vekstområde.

Likebehandling av brukere

Ingen eksterne brukere har tilgang til statistikk før den er publisert samtidig for alle kl. 8.00 på ssb.no etter forhåndsvarsling senest tre måneder før i Statistikkalenderen. Dette er et av de viktigste prinsippene i SSB for å sikre likebehandling av brukerne.

Sammenheng med annen statistikk

Sammen med overnattingsstatistikken for hoteller, camping, ferieleiligheter og vandrerhjem, bidrar denne statistikken til å supplere den kommersielle overnattingsstatistikken, næringsgruppering (SN 2007), NACE 55.202 "Drift av ferieleiligheter".

Lovhjemmel

Statistikklovens §10 og §20.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter norske formidlere som formidler gjester til private norske hytter, hus, leiligheter, rom og lignende.

Datakilder og utvalg

Data innhentes ved hjelp av elektronisk rapportering via Altinn. I tillegg benyttes Skattedirektoratets oppgaveregister og opplysninger fra SSBs eget Virksomhets- og foretaksregister. Virksomhets- og foretaksregisteret er Statistisk sentralbyrå sitt eget register over alle virksomheter og juridiske enheter i privat og offentlig sektor i Norge.


Statistikk på fritidsboligformidlere er basert på fulltelling. Skjema blir sendt ut til alle norske formidlere av overnattinger i private fritidsboliger og lignende hver måned. Dette betyr at utvalget består av hele populasjonen.

Datainnsamling, editering og beregninger

Frist for innsending er den 10. i måned m+1. Alle statistiske data vi får blir kontrollerte for matematiske og logiske feil. 

Sesongjustering

Resultat vert publisert i original form.

Konfidensialitet

Tallene publiseres ikke dersom færre enn tre enheter ligger til grunn for en celle i tabellen. Årsaken er fare for identifisering ved at tallet kan føres tilbake til oppgavegiver. Av denne grunn publiseres tallene på regionnivå.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Statistikken ble etablert i 1999, og utenlandske formidlere var med i statistikkgrunnlag frem til 2005. Statistikkloven hjemler ikke statistikkplikt for de utenlandske formidlerne. Det er derfor frivillig å rapportere for utenlandske formidlere.


Fra 2006 rapporterer kun formidlere som enten er norske eller utenlandske som har virksomhet i Norge. Det er frivillig å rapportere for utenlandske formidlere som kun har virksomhet i utlandet. Disse formidlerne ble fjernet fra statistikkgrunnlaget i 2006.


Fra og med januar 2020 er utvalget betydelig utvidet. Dette betyr flere bedrifter og overnattinger registrert uten at det nødvendigvis betyr flere reelle gjester og overnattinger via norske formidlere sammenlignet med årene før. Tallene fra 2020 er derfor ikke sammenlignbare med tallene før 2020.

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Generelt vil det kunne oppstå feil både under utfyllinga av skjemaet ved at oppgavegiver gir feil svar. Ved enkelte tilfeller har en da også måtte editere tallene.

Målefeil er forskjellen mellom sann verdi og målt verdi. Feilen er knyttet til en enkeltmåling. Den har tallverdi og fortegn. Feilen skyldes utforming av spørreskjema, utilstrekkelig veiledning, eller utilstrekkelig kvalitetskontroll. Innføring av elektronisk rapportering i 2020 har bidratt til å redusere omfanget av målefeil ved utfylling.

Bearbeidingsfeil er feil som oppstår i databehandlingen i SSB. Typiske eksempler er at korrekte tall vurderes som uriktige og blir feilaktig rettet. Elektronisk rapportering av skjemadata via Altinn reduserer faren for bearbeidingsfeil.

Frafallsfeil er feil som enten skyldes enhetsfrafall, det vil si at enheten har unnlatt å svare, eller partielt frafall, det vil si at enheten har unnlat å svare på minst ett av spørsmålene i undersøkelsen. For denne statistikken blir alle enheter kontaktet i forkant av publisering. Partielt frafall er ikke mulig for innsending via Altinn.

Utvalgsfeil er feilen som skyldes at statistikken er basert på et tilfeldig utvalg og ikke på hele populasjonen. Fritidsboligstatistikken er basert på fulltelling, og dette er derfor ikke relevant.

Dekningsfeil er avvik mellom populasjonen vi ønsker å måle noe for og den populasjonen som vi faktisk bruker i undersøkelsen. Disse avvikene kan f.eks. skyldes at noen enheter mangler pga. forsinket oppdatering i et register. Det er ikke gjennomført beregninger for å tallfeste betydningen av denne typen feil i undersøkelsen. Omfanget av dekningsfeil antas imidlertid ikke å være større enn for annen kvantitativ statistikk.

Modellfeil er feilen som skyldes at modellen som statistikken er basert på ikke er spesifisert riktig og oppstår først og fremst i forbindelse med sesongjustering av tidsserier som er basert på modellering av sesongvariasjon. Sesongjusterttall publiseres foreløpig ikke for denne statistikken. At modellfeil kan oppstå skyldes avvik fra de modellbetingelsene som ligger til grunn for metoden som benyttes i sesongjusteringen. Typiske vanskeligheter er bevegelige helligdager som er knyttet til pinse og påske. Slike problemer vil ofte være størst i månedlige undersøkelser.

Revisjon

Ikke relevant.

Kontakt