13680_not-searchable
/teknologi-og-innovasjon/statistikker/ikthus/arkiv
13680
Bredbånd via fiber og kabel-TV øker mest
statistikk
2009-09-24T10:00:00.000Z
Teknologi og innovasjon
no
ikthus, Bruk av IKT i husholdningene, sosiale medier, internettilgang, internettabonnement, bredbånd, mobilt bredbånd, ADSL, fiberkabel, internettbruk, netthandel, PC-brukInformasjons- og kommunikasjonsteknologi - IKT, Teknologi og innovasjon
false

Bruk av IKT i husholdningene2009, 2. kvartal

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Bredbånd via fiber og kabel-TV øker mest

Utbredelsen av Internett via bredbånd i hjemmet øker fortsatt. 86 prosent av husholdningene har nå tilgang til Internett, og 78 prosent av disse kobler seg opp via bredbånd. Antall husholdninger med kun mobilt bredbånd er tredoblet til 60 000 det siste året.

78 prosent av husholdningene hadde tilgang på bredbånd i 2. kvartal 2009. Det er en oppgang på 5 prosentpoeng siden samme periode i 2008. ADSL og andre DSL-teknologier, er den vanligste oppkoblingen mot Internett. 58 prosent av husholdningene hadde DSL i 2. kvartal 2009, en nedgang fra 61 prosent året før. Oppkobling via fiberkabel og kabel-TV er de bredbåndsteknologiene som vokser raskest. Andelen av husholdningene med disse oppkoblingene økte samlet fra 17 prosent i 2008 til 26 prosent i 2009.

Mobilt bredbånd har fått et gjennombrudd det siste året. Hele 12 prosent av befolkningen har nå dette, mot 5 prosent i fjor. De fleste mobile bredbåndstilknytningene finner vi i de husholdningene som også har faste tilknytninger. Kun 3 prosent av alle husholdningene har slik oppkobling som eneste bredbåndstilknytning. Denne andelen utgjør 60 000 husholdninger, en tredobling på ett år. Vel 50 000 av disse er husholdninger uten barn.

8 prosent av alle som er tilknyttet Internett, har internettilknytning uten bredbånd. 25 prosent av befolkningen har mulighet for oppkobling til Internett via mobiltelefoner med WAP eller GPRS. Under 1 prosent bor i husholdninger der slik mobiltelefon er eneste mulighet for internettilknytning. Ellers fordeler de som har Internett uten bredbånd, seg likt på tradisjonelt modem og ISDN-linje.

Husholdninger med tilgang til IKT, etter husholdningens samlede bruttoinntekt. 1 000 kroner. 2. kvartal 2009. Prosent

Husholdninger med tilgang til IKT, etter husholdningstype. 2. kvartal 2009. Prosent

Bedre tilgang blant dem med høy inntekt

Husholdninger med barn og husholdninger med høy inntekt har i større grad enn andre tilgang til hjemme-PC, Internett, bredbånd og bredbåndstelefon. Mens 89 prosent av husholdningene med samlet bruttoinntekt på over 600 000 kroner har bredbånd, er den tilsvarende andelen blant husholdninger med inntekter under 200 000 kroner 58 prosent.

Full bredbåndsdekning

Av de husholdningene som kun har tilgang til Internett uten bredbånd hjemme (8 prosent), viser 41 prosent til at de ikke har behov for bredbåndstilgang. 19 prosent har bredbåndstilgang til Internett andre steder, og 14 prosent synes at kostnadene ved bredbånd er for høye. I tillegg oppgir 15 prosent av disse at de ikke har tilgang til bredbånd i sitt område. Dette bekrefter at bredbåndsdekningen i 2009 er svært nær 100 prosent.

Størst vekst i PC-bruken blant de eldste

I befolkningen som helhet vokser PC-bruken lite. Mer enn 9 av 10 under 55 år og nesten alle menn har brukt PC de siste tre månedene. 78 prosent av befolkningen bruker PC minst en gang daglig eller nesten hver dag. Det er en økning fra 75 prosent året før. Fortsatt bruker flere menn enn kvinner PC hver dag, og personer med høy utdanning bruker PC oftere enn personer med lav utdanning. Den største veksten i daglig bruk finner vi for dem mellom 65 og 74 år, hvor andelen har vokst til 45 prosent fra 28 prosent i fjor.

Når det gjelder bruk av Internett, ser vi tilsvarende forskjeller knyttet til kjønn, alder og utdanning.

91 prosent har brukt Internett de siste tre månedene. Det er en økning fra 89 prosent i 2008.

Ny vekst i netthandelen

Andelen av hele befolkningen som har kjøpt eller bestilt varer eller tjenester over nett, har økt til 70 prosent, fra 63 prosent i 2. kvartal 2008. Det er bare mindre endringer i andelen brukere innenfor de enkelte vareslag.

Én av ti av dem som har handlet på nettet, oppgir at de har hatt problemer i forbindelse med dette. Halvparten av disse har opplevd tekniske problemer med websiden. Inntil 2 prosent av alle som har handlet på nettet, viser til problemer som at leveransen tok lenger tid enn avtalt, at feil vare ble levert, eller at de er blitt utsatt for svindelforsøk.

Blant argumentene for å handle på nettet vises det særlig til at det er både lettvint og trygt. Rundt 70 prosent av netthandlerne nevner fire slike argumenter som svært viktige. Argumenter om pris og vareutvalg nevnes av rundt halvparten.

Halvparten av dem som ikke har handlet på nettet de siste tolv månedene, viser til at de foretrekker å handle personlig. Noen flere kvinner enn menn nevner dette. Én av tre viser til at de ikke har behov for å handle på nettet. Det vises videre til tre argumenter om at man er bekymret over sikkerheten eller mangler tillit til slik netthandel. Hvert av disse argumentene nevnes av rundt 20 prosent av dem som ikke handler på nettet. Det er en tendens til at yngre personer er noe mindre bekymret for netthandel enn de noe eldre.

Andel av befolkningen som har kjøpt eller bestilt varer eller tjenester til privat bruk over Internett siste 12 måneder. 2004-2009. Prosent

Hele 86 prosent av netthandlerne kjøper fra nasjonale leverandører, mer enn en tredjedel handler med EU-land og hver femte med resten av verden.

Store forskjeller innen gambling over Internett

Av de som har brukt Internett de siste tolv månedene, har 11 prosent deltatt i pengespill, lotto eller gambling over nettet i den samme perioden. Her er det betydelige forskjeller mellom ulike grupper av befolkningen. 19 prosent av mennene, mot 3 prosent av kvinnene, har gjort dette. I aldersgruppen 25-34 år er andelen 21 prosent, mot 4 prosent i gruppen 65-74 år. Den høyeste andelen finner vi blant de arbeidsløse, med 27 prosent.

I samarbeid med EUs statistiske kontor, Eurostat, produserer flere andre europeiske land statistikk om bruk av IKT i husholdningene. Opplegget for undersøkelsen er tilpasset retningslinjene til Eurostat. Internasjonalt sammenliknbare tall finnes på Eurostats nettsider .

Tabeller: