Befolkningens bruk av netthandel

Tre av fire har handlet på nett det siste året

Publisert:

75 prosent av nordmenn mellom 16 og 79 år har handlet på nett de siste tolv månedene. Personer med høyere utdanning er de mest flittige netthandlerne.

Figur 1

Andel av nordmenn (16-79 år) som er netthandlere, og omsetningen til nettbutikker i detaljhandel (millioner kroner) siden 2009

Ifølge undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene har 59 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år handlet på nett i løpet av de siste tre månedene, mens 75 prosent har netthandlet de siste tolv månedene. Andelen som har handlet på nett, har vært nokså stabil de siste årene, med en beskjeden økning fra 67 prosent i 2009. Omsetningen til nettbutikkene i Norge har derimot økt kraftig i den samme perioden, fra 8,2 milliarder i 2009 til mer enn 16 milliarder i 2015. Økningen fortsetter inn i 2016, der omsetningen i første halvår er 12,7 prosent høyere enn i tilsvarende periode i 2015.

Flest netthandlere er det i aldersgruppen 35–44 år, der 74 prosent har handlet på nett de siste tre månedene. De siste tolv månedene har 89 prosent i denne gruppen handlet på nett. De yngste i undersøkelsen – mellom 16 og 34 år – er like under med en andel på 87 prosent. Netthandel er utbredt helt opp til aldersgruppen 55–64 år. 71 prosent i denne gruppen har handlet på nett det siste året, mot bare 38 prosent mellom 65 og 74 år og 13 prosent mellom 75 og 79 år.

Figur 2. Andel av befolkningen som handler på nett, etter alder

16-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-64 år 65-74 år 75-79 år
Netthandlet siste 3 mnd 67 71 74 64 55 22 8
Netthandlet siste 12 mnd 87 87 89 80 71 38 13
Aldri netthandlet 4 5 6 11 17 51 73

Folk med høyere utdanning handler oftere på nett

Høyere utdanning har en positiv sammenheng med netthandel – både med hvor stor andel av befolkningen som er netthandlere, hvor ofte det handles og hvor mye det handles for. 85 prosent av de med høgskole- eller universitetsutdanning har handlet på nett de siste tolv månedene, mot 69 prosent av de med videregående utdanning og 65 prosent av de med ungdomsskole som høyeste utdanning.

Sammenhengen mellom utdanning og netthandel er fremdeles til stede dersom det justeres for alder. Blant de eldste i undersøkelsen, mellom 55 og 79 år, har 71 prosent av de med høgskole- eller universitetsutdanning handlet på nett det siste året, mot 33 prosent av de med ungdomsskole som høyeste utdanning. De mellom 55 og 79 år med høyere utdanning har en større andel netthandlere enn de med ungdomsskoleutdanning i aldersgruppen 35–54 år.

Netthandlerne med høgskole- eller universitetsutdanning kjøper også oftere på nett enn netthandlerne med lavere utdanning. 10 prosent av de som har handlet på nett de siste tre månedene, har foretatt mer enn ti netthandler i løpet av denne perioden. 14 prosent med utdanning fra høgskole eller universitet foretok mer enn ti netthandler på tre måneder, mot bare 5 prosent av de med ungdomsskole som høyeste utdanning. Også her gjør sammenhengen mellom utdanning og netthandel seg gjeldende når det justeres for alder.

Figur 3. Antall handler på nett de siste 3 måneder, av netthandlere mellom 16-79 år. Etter utdanning

Har handlet på nett siste tre mnd En til to handler Tre til fem handler Seks til ti handler Over ti handler
Ungdomsskole 49 56 31 7 5
Videregående skole 52 43 38 11 8
Høgskole eller universitet 69 32 32 21 14

Personer med høyere utdanning bruker også større beløp når de handler over internett. Tre ganger så stor andel av de med utdanning på høgskole- eller universitetsnivå anslår å ha handlet for over 10 000 kroner på nett de siste tre månedene sammenlignet med de som har ungdomsskole som høyeste utdanning. 30 prosent av netthandlerne med høyere utdanning anslo å ha handlet for mer enn 10 000 kroner på nett. Kun 10 prosent av netthandlere med ungdomsskoleutdanning handlet for et såpass stort beløp.

Menn og kvinner handler like ofte – menn handler dyrere

Det finnes klare kjønnsforskjeller på hvor mye folk anslår å ha brukt på handling over internett. 27 prosent av mennene anslår å ha handlet for over 10 000 kroner på tre måneder, mot bare 16 prosent av kvinnene. Andelen med over ti kjøp de siste tre månedene er derimot nesten helt likt mellom menn og kvinner. 11 prosent mannlige og 9 prosent kvinnelige netthandlere handlet mer enn ti ganger.

Kjønnsforskjellene er små når det gjelder andelen av befolkningen som er netthandlere, og antall netthandler disse gjør. Dette kan være en indikasjon på at menn og kvinner handler på nett omtrent like ofte, men at menn gjør større handler. Typer varer og tjenester menn og kvinner handler på nett kan også til en viss grad peke i den retningen. En større andel menn har handlet elektronisk utstyr og PC-maskinvare, mens en større andel kvinner har handlet klær og sportsartikler.

En av fire netthandlere bruker prissammenligningssider aktivt

Av de som har handlet på nett de siste tolv månedene, brukte 26 prosent informasjon fra nettsteder eller apper som sammenligner priser hver gang eller nesten hver gang de netthandler. Menn bruker prissammenligningssider mest aktivt med 30 prosent, mot 23 prosent av kvinnene. 36 prosent bruker prissammenligningssider sjelden eller aldri, og 38 prosent bruker slik informasjon noen ganger.

Det er noe mer vanlig å lete etter informasjon på nettsidene til produsenter og tjenestetilbydere før en handler. 39 prosent gjør dette hver gang eller nesten hver gang de netthandler. 43 prosent gjør det noen ganger, og bare 17 prosent sjekker aldri.

Kundeomtaler på nettsider og blogger er litt mindre brukt selv om et flertall også her enten bruker dette hver gang de netthandler eller noen ganger. 22 prosent sjekker kundeomtaler på nettet hver gang eller nesten hver gang, og 43 prosent sjekker noen ganger. 35 prosent sjekker sjelden eller aldri.

Figur 4. Bruk av ulike hjelpemidler på nett før en netthandel. Andel av alle netthandlere

Sjelden eller aldri Noen ganger Hver gang eller nesten hver gang
Kundeomtaler på blogger og nettsider 35 43 22
Prissammenligningssider 36 38 26
Informasjon fra produsenters og tjenestetilbyderes nettsider 17 43 39

Én av fire opplever lang leveringstid

De to vanligste netthandelsproblemene folk støter på, er lengre leveringstid enn lovet og teknisk svikt på nettstedet ved bestilling eller betaling. 27 prosent av de som har handlet på nett det siste året, har opplevd dette i perioden.

Andelen som opplever at utenlandske forhandlere ikke selger til Norge, har gått ned fra 26 prosent i 2015 til 21 prosent i 2016. 41 prosent oppgir at de ikke har støtt på noen problemer det siste året.

Mer alvorlige problemer knyttet til netthandel er mindre utbredt. 4 prosent har opplevd svindel i løpet av de siste tolv månedene, og 6 prosent har opplevd at behandling av klager og erstatning ikke er tilfredsstillende. En relativt betydelig andel – omtrent én av ti – opplever likevel problemer som at sluttprisen ble høyere enn forventet, varen var feil eller ødelagt eller det var problemer med informasjon om garanti og juridiske rettigheter.

Nordmenn handler mye på nett – men ikke mest i Europa

Netthandel er omtrent like utbredt i Norge som hos naboene i Skandinavia og mer vanlig enn i EU under ett. I 2015 var Storbritannia det europeiske landet med størst andel av befolkningen mellom 16 og 74 år som handlet på nett. 75 prosent av britene handlet på nett de siste tre månedene, og hele 81 prosent handlet på nett i løpet av de siste tolv månedene. Danskene ligger også foran Norge, med 67 prosent som handlet de siste tre månedene og 79 prosent i løpet av de siste tolv månedene. Tilsvarende tall for nordmenn i aldersgruppen 16–74 år var henholdsvis 61 og 76 prosent. Dette er langt over gjennomsnittet for EU, som var henholdsvis 43 og 53 prosent. Det er også noe høyere enn i Sverige.

Andelen som aldri har handlet på nett krymper, men det skjer nokså sakte. I 2015 hadde 24 prosent av EU-innbyggerne aldri handlet på nett, mot 14 prosent i Norge og Sverige og kun 10 prosent i Danmark og Storbritannia. Tilsvarende tall for 2007 viste at 18 prosent av nordmenn mellom 16 og 74 år aldri handlet på nett og 29 prosent av EU-innbyggerne. Det gir en nedgang på henholdsvis 4 og 5 prosentpoeng.

Figur 5. Netthandel de siste 12 mnd i Europeiske land. Andel av befolkning mellom 16-74 år. 2015

Norge Sverige Danmark Storbritannia Tyskland EU
Netthandlet siste tre mnd 61 56 67 75 64 43
Netthandlet siste 12 mnd 76 71 79 81 73 53
Aldri netthandlet 14 14 10 10 12 24

Tabell 1 Andel av befolkningen (16-79 år) som har handlet på nett i 2016, etter alder, kjønn og utdanning

Til tabellen

Tabell 2 Antall netthandler siste 3 måneder, av de som har handlet på nett siste 3 mnd. Etter alder, kjønn og utdanning. 2016

Til tabellen

Tabell 3 Kroner brukt på netthandel de siste 3 mnd, av alle som har handlet på nett i samme periode. Etter alder, kjønn og utdanning. 2016

Til tabellen

Tabell 4 Problemer med netthandel det siste året, andel av de som har netthandlet. Etter kjønn, alder og utdanning. 2016

Til tabellen

 

Hovedkilde

Statistikken Bruk av IKT i husholdningene er hovedkilden til artikkelen. Se Om statistikken for informasjon om statistikkens produksjon, begrep og feilkilder. Omsetningstall er hentet fra statistikken Omsetning i varehandel.

Kontakt