Handler privat innkvartering på nett

Publisert:

Én av ti mellom 16 og 79 år har brukt nettsted eller app til å ordne innkvartering fra en annen privatperson det siste året. For transporttjenester er andelen omtrent den samme.

Selskaper som Airbnb og Uber har fått mye oppmerksomhet for påvirkningen de har hatt på markedet for innkvartering og transporttjenester. I undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene ble det i 2017 stilt spørsmål om bruk av nettsteder eller apper til å ordne innkvartering og transporttjenester fra andre privatpersoner.

Resultatene viser at 11 prosent av befolkningen mellom 16 og 79 år har brukt slike digitale tjenester til å ordne innkvartering fra en annen privatperson de siste 12 månedene. 10 prosent har brukt nettet til å ordne transporttjenester fra en annen privatperson.

De siste årene har «delingsøkonomi» i økende grad blitt brukt som betegnelse på en rekke nye økonomiske aktiviteter, i første rekke digitale plattformer som på ulike måter formidler kontakt mellom selgere og kjøpere av enkelte typer tjenester og utleie.

Deling i seg selv er ikke et nytt fenomen, ettersom biblioteker, deling av ferieboliger med videre har eksistert lenge. Begrepet delingsøkonomi blir imidlertid brukt om nye former for deling eller formidling som foregår digitalt og har et forretningsmessig formål. 

Mer om definisjonen på delingsøkonomi

[…] Med delingsøkonomi mener utvalget økonomisk aktivitet som formidles gjennom digitale plattformer som legger til rette for ytelse eller utveksling av tjenester og kompetanse, eiendeler og eiendom, ressurser eller kapital, uten å overføre eierrettigheter og i hovedsak mellom privatpersoner. (Fra NOU – Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer.) 

6 prosent har brukt Airbnb

De fleste som har brukt digitale nettjenester til å ordne innkvartering fra en annen privatperson, har brukt et nettsted eller app som er spesielt laget for dette formålet. 9 prosent har brukt et slikt nettsted eller app, mens 3 prosent har brukt andre typer nettsteder eller apper, som Facebook. 6 prosent har brukt nettstedet Airbnb for å bestille overnatting i løpet av de siste 12 måneder.

Personer mellom 35 og 54 år har den største andelen som har bestilt innkvartering fra andre privatpersoner på nett, med 14 prosent. Det er også relativt vanlig i den yngre aldersgruppen mellom 16 og 34 år (12 prosent), men mindre vanlig blant de over 55 år (5 prosent). Det er også slik at en større andel (15 prosent) av de med høy utdanning benytter slike tjenester på nettet, mot en mindre andel av de med ungdoms- eller videregående skole. 

Figur 1. Andel som bruker internett til å ordne innkvartering fra andreprivatpersoner, siste 12 måneder, etter kjønn og alder. 16-79 år. 2017

Har brukt nettsted/app til å ordne innkvartering fra privatpers Har brukt nettsted/app spesielt laget for formålet Har brukt andre nettsteder/apper, som Facebook Har brukt AirBNB
Alle 11 9 3 6
16-34 år 12 11 3 9
35-54 år 14 12 5 7
55-79 år 5 4 1 1

Tabell 1. Andel som bruker internett til å ordne innkvartering fra andre privatpersoner siste 12 måneder, etter kjønn, alder og utdanning. 16-79 år. 2017.

Til tabellen

Yngre bruker internett til å ordne transporttjenester

Bruk av internett til å ordne transporttjenester fra andre privatpersoner er mest vanlig i aldersgruppen 16–34 år. 18 prosent av dem har brukt internett til dette formålet det siste året. For de mellom 35 og 54 år, går andelen ned til 8 prosent.

8 prosent har brukt nettsteder eller apper spesielt utviklet for dette formålet, mens 3 prosent har brukt andre nettsteder eller apper, som for eksempel Facebook.

Figur 2. Andel som bruker internett til å ordne transport fra andre privatpersoner, siste 12 måneder, etter kjønn og alder. 16-79 år. 2017

Har brukt nettsted/app til å ordne transport fra privatpers Har brukt nettsted/app spesielt laget for formålet Har brukt andre nettsteder/apper, som Facebook
Alle 10 8 3
16-34 år 18 13 5
35-54 år 8 7 1
55-79 år 5 3 2

Tabell 2. Andel som bruker internett til å ordne transport fra andre privatpersoner, siste 12 måneder, etter kjønn, alder og utdanning. 16-79 år. 2017.

Til tabellen

Utfordringer med å måle delingsøkonomien

Delingsøkonomiaktørene skaper en ny situasjon i de tradisjonelle populasjonene bestående av foretak som driver med transport og overnatting. Dette skaper nye utfordringer for statistikkproduksjonen, bl.a. hvordan SSB kan komme i kontakt med enhetene, hvordan skal de rapportere osv. SSB, sammen med en rekke andre statistikkbyråer i Europa, arbeider for at formidlerne skal rapportere samlet for alle som tilbyr sine tjenester på plattformen.

Tjenesteproduksjonen (antall overnattinger, antall drosjeturer osv.) kan være relativt beskjedent på et nasjonalt nivå, men kan lokalt bety mye.

Å måle utbredelsen av delingsøkonomi fra brukernes (privatpersoners) side, slik vi forsøker i undersøkelsen Bruk av IKT i husholdningene, kan være utfordrende på grunn av det noe flytende skillet mellom delingsøkonomi og vanlig næringsvirksomhet. For eksempel finnes det næringsdrivende som leier ut innkvartering gjennom Airbnb, i tillegg til privatpersoner. Det kan være vanskelig å formulere entydige spørsmål om delingsøkonomi på en måte som gjør at intervjuobjektene i et telefonintervju klarer å skille det ene fra det andre. Undersøkelsen inneholder ingen spørsmål om hvor ofte en har benyttet seg av tjenestene, hvor lenge, eller om bestillingene gjelder i utlandet eller i Norge.

Kontakt